میزان و نوع اشتباهات دارویی و موانع گزارش آنها در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1388

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رفسنجان، ایران

چکیده

  مقدمه : اشتباهات دارویی ممکن است در هر مرحله از فرآیند دارو دادن روی دهد اما بر اساس شواهد موجود اکثر اشتباهات گزارش نمی­شوند. از آنجا که دارو دادن یکی از وظایف دانشجویان پرستاری در کارآموزی می­باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان اشتباهات دارویی و موانع گزارش آنها در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شده است .   مواد و روش­ها : در این مطالعه توصیفی – مقطعی، با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته اطلاعات دموگرافیک، میزان و نوع اشتباهات دارویی و علل عدم گزارش آنها مورد بررسی قرار گرفت. نمونه پژوهش کلیه دانشجویان پرستاری بودند که در درس داروشناسی نمره قبولی کسب کرده و حداقل یک ترم کارآموزی در بیمارستان را گذرانده بودند و به روش خودگزارشی پرسشنامه­ها را تکمیل نمودند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار 12 SPSS و آزمون­های آماری نظیر t مستقل، مجذور کای و ANOVA تجزیه تحلیل شد.   یافته­ها: 5/27درصد از نمونه­ها اشتباه دارویی را تجربه کرده بودند. در مجموع 45 اشتباه دارویی رخ داده بود. بیشترین میزان اشتباهات(78/37%) مربوط به محاسبه مقدار دارو بود. از نظر راه تجویز، بیشتر اشتباهات (65%) مربوط به داروهای وریدی بود. نیمی از دانشجویان(50%) اشتباه خود را گزارش کرده بودند. مهم­ترین دلایل عدم گزارش اشتباهات به ترتیب: ترس از کسر نمره، ترس از برخورد مربی، عدم آگاهی از روند گزارش­دهی، عدم دانش کافی و اعتقاد به مهم نبودن اشتباه ذکر گردید.   نتیجه­گیری: اصلاح روش­های آموزش دارو دادن با تأکید برآموزش محاسبات دارویی، حضور و نظارت مربیان در هنگام دارو دادن و استفاده از استراتژی غیرتنبیهی جهت کاهش بروز اشتباهات و گزارش به موقع آنها ضروری می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rate and type of medication errors and factors in preventing the report of them in the nursing students of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2009

نویسندگان [English]

  • Sh Heidari
  • M Shahabinejad
  • A Soltani
  • F Abdoli
چکیده [English]

  Introduction : Medication errors can occur during all the stages of medication process and based on the present documents most of the errors are not reported. One of the important duties of nursing students is drug administration. The present study was carried out to evaluate the type and ratio of medication errors that are made by nursing students and factors in preventing of the reporting of them in Rafsanjan University of Medical Sciences.   Material and Methods: In this descriptive– cross sectional study data was collected using a researcher made questionnaire containing demographic data, number and type of medication errors , and factors preventing the reporting of the errors. Questionnaires were completed by all the nursing students who had passed the pharmacology course and also had had clinical field experience of at least one semester. Questionnaires were completed and self reported. Data was analyzed by SPSS 12 software using statistical tests such as independent t-test, chi square and ANOVA.   Results: 27.5% of the student had experienced the medication errors.Total number of the medication errors were 45. Most of the errors were related to the wrong dosage (37.78%) and IV routs (65%). Half of the students had reported their errors. The most important factors preventing the reporting of the errors were as follows: "fear of the reaction from the instructors"," fear of the evaluation scores "," insufficient knowledge" and "non significant error".   Conclusion : Based on the findings, in order to prevent the occurrence of the errors and increase the reporting of them, modifying of educational methods of drug administration with emphasis on drug calculations, instructor supervision during medication administration and using non punitive strategies are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medication errors
  • Nursing students
  • Error reporting