تعیین میزان پروتئین شیر مادر و وزن‌گیری شیرخوران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1385

نویسندگان

عضو هیأت علمی گروه آموزشی پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات محیط کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

  مقدمه: شیر مادر حاوی انواع مختلف پروتئین­ها است که به کیفیت بی­نظیر آن کمک می­کند. این پروتئین­ها قابلیت هضم بالایی داشته و پرفایل اسیدهای آمینه آن، رشد و وزن­گیری سریع شیرخوار را ایجاد می­کنند. این مطالعه با هدف تعیین پروتئین شیر مادر و وزن شیرخواران مراجعه­کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان انجام گردید.   مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی که در سال 1385 انجام شد، تعداد 221 شیرخوار 5/1 ماهه یا سه ماهه که با شیر مادر تغذیه می­شدند و 50 شیرخوار با همین سن که با شیر خشک تغذیه می­شدند به صورت متوالی از بین شیرخوارانی که توسط مادرانشان جهت پایش رشد و واکسیناسیون به هفت مرکز بهداشتی- درمانی شهری رفسنجان آورده می­شدند، انتخاب گردیدند. پرسش­نامه دموگرافیک و اطلاعات مربوط به شیرخوار تکمیل و سپس وزن شیرخواران اندازه­گیری و با منحنی NCHS (National Center for Health Statistics) مقایسه گردید. هم­چنین از مادران خواسته شد تا حدود 4 میلی­ لیتر از شیر خود را در لوله آزمایش بدوشند. پس از جمع­­آوری نمونه­­ها میزان پروتئین شیر به روش تغییر یافته برادفورد اندازه­­گیری شد. سایر اطلاعات از طریق پرسش­نامه جمع­آوری گردید. داده­ها با استفاده از آزمون­های t مستقل، مجذور کای و آنالیز واریانس یک­طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته­ها : نتایج این بررسی نشان داد میانگین پروتئین شیر مادر معادل 12/3 ± 87/10 گرم بر لیتر است . میانگین افزایش وزن اخیر شیر مادرخواران نسبت به وزن زمان تولد در هر دو گروه جنسی و سنی، نسبت به شیر خشک­خواران افزایش معنی­داری داشت (05/0> p ) .میانگین وزن­گیری نیز در شیرمادرخواران نسبت به شیرخشک­خواران بیشتر و دارای اختلاف معنی­دار بود (05/0> p ).   نتیجه­گیری: نتایج این بررسی نشان داد ترکیبات پروتئینی متعادل و اسیدهای آمینه ضروری موجود در شیر مادر باعث رشد بهتر و مناسب­تر شیر مادرخواران می­شود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Milk Protein and Infants' Weight Gain Referring to the Health Centers of Rafsanjan 2006

نویسندگان [English]

  • G Asadikaram
  • Z Salem
  • M ShaikhFathollahi
  • N Masoudpour
چکیده [English]

  Introduction : Human milk contains a wide variety of proteins that contribute to its unique qualities. Many of these proteins are digested and provide amino acids profile to rapidly growing infants. This study was carried out to determine the milk protein and infants' weight gain referring to the health care centers in Rafsanjan in 2006.   Materials and Methods: In this cross-sectional study conducted in 2006, 221 infants aged 1.5 or 3 months who were breast fed and 50 formula fed infants, in the same age, were selected consecutively among those referred to seven Health Centers of Rafsanjan city for growth monitoring and immunization. Individual questioner was completed. Infants' weight and height were measured and compared to the curve of NCHS (National Center for Health Statistics). The mothers were asked to exploit 4 ml of their milk in a test tube. Protein concentration was then measured using the modified Bradford assay. Other required information was collected through questionnaires. Data were analyzed using independent t-tests, chi-square test, and one-way ANOVA.   Results: Findings revealed amount of Breast milk protein is 10.87±3.12 g/L . The average weight gain among breastfed infants (both sex and age groups) were more than formula fed infants ( p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Milk
  • Milk protein
  • Infants
  • Weight gain