بررسی مقایسه‌ای حمایت اجتماعی پس از زایمان در مادران چند زا در ماه اول و دوم پس از زایمان

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران،

چکیده

خلاصه مقدمه: حمایت اجتماعی نقش مهمی در کاهش استرس پس از زایمان مادران ایفا می کند و بر تجارب آنان تأثیر می‌گذارد. مادران چند زا با تولد کودک جدیدشان وارد زندگی تازه‌ای شده و با چالش‌های جدید روبرو می‌شوند که نیاز به حمایت اجتماعی در آنها احساس می‌شود. بر همین اساس پژوهشی با هدف تعیین مقایسه حمایت اجتماعی پس از زایمان در مادران چند زا در ماه اول و دوم پس از زایمان طراحی گردید.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی است که بر روی200 مادر چندزا بدون مشکل طبی و روانی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر مشهد سال1390، با نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انجام شد. ابزارگردآوری داده‌ها، پرسشنامه بارداری، زایمان و نوزاد، و حمایت اجتماعی پس از زایمان با حداکثر نمره 760 بود که در ماه اول و دوم پس از زایمان، در زمان مراجعه برای مراقبت‌های بهداشتی توسط واحدهای پژوهش تکمیل شد. یافته ها با آمار توصیفی و استنباطی(تی زوجی) تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین نمرات حمایت اجتماعی در مادران چند زا در ماه اول و دوم به ترتیب 0/96 و 7/90 بود، که میانگین نمرات کاهش یافته بود و نتایج آزمون تی زوجی این تفاوت را معنی‌دار نشان داد (000/0=p). نمرات حمایت اجتماعی از ماه اول تا دوم سیر نزولی داشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به کاهش نمرات حمایت اجتماعی پس از زایمان، حمایت مراکز بهداشت به مادران چند زا احساس
می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Social Support in the First and Second Month of Postpartum in Multiparous

نویسندگان [English]

  • S Nazari
  • P Salari
  • R Mazlom
  • B Mahram
چکیده [English]

Introduction: Social support plays an important role in the reduction of postpartum maternal stress and has an influence on the mothers' experiences. Mltiparous mothers need social support because they are faced with new challenges. The aim of this study was to compare the social support received by mothers in the first and second months of postpartum.
Materials and Methods: This descriptive study was conducted on 200 multiparous referred to Mashhad health centers in 2010, which were chosen through multistage sampling. Data collection included the pregnancy questionnaire, maternity and baby, social support received in the postpartum period with a maximum score of 760. The content validity and criterion validity (r=0.93) and Cronbach's alpha reliability 0.9 was determined. Data were analyzed using T test.
Result: Mean scores of social support on multiparous in the first and second months were 96.0 and 90.7 respectively. The results of t-test results showed a statistically significant difference (p=0.000) in the mean scores. Social support scores from the first to second month showed a reduction trend.
Conclusion: Based on the declining scores in this study, postpartum support for multiparous in the health centers is seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Support
  • Postpartum
  • Multiparous