بررسی تأثیر کورکومین (زردچوبه) بر بیان ژن‌های OCT4،Nano و Nucleostemin در رده سلول سرطانی AGS (آدنوکارسینومای معده)

نویسندگان

چکیده

خلاصهمقدمه: کورکومین رنگدانه زرد طبیعی جدا شده از ریزوم زردچوبه می‌باشد و از بین برنده مقاومت سلول‌های سرطانی به داروهای شیمی درمانی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف عصاره الکلی زردچوبه بر بیان ژن‌های اصلی کنترل کننده مسیر نامیرایی شاملOCT4 ، Nanog وNucleostemin در رده سلولی AGS (آدنوکارسینومای معده) می‌باشد.  مواد و روش‌ها: رده سلول سرطانی آدنوکارسینوم معده (AGS) در محیط کشت RPMI 1640 کشت داده شد. پس از اطمینان از صحت سلول‌ها، سلول‌ها در دو گروه آزمون و کنترل با شرایط یکسان در پلیت‌های شش خانه‌ای مخصوص کشت سلول، کشت شدند. پس از رسیدن تراکم سلولی به 70-60 درصد، گروه آزمایش در معرض غلظت‌های 20، 40 و 100 میکروگرم در میلی‌لیتر کورکومین قرار گرفته و پس از گذشت بازه‌های زمانی 24، 48 و 72 ساعت، سلول‌ها جدا شده، پس از تخلیص Total RNA و سنتز cDNA، میزان بیان ژن‌های مورد نظر (OCT4A، OCT4B، OCT4B1، Nanog و Nucleostemin) در هر دو گروه تعیین و میزان تغییرات بیانی این ژن‌ها با استفاده از فرمول 2-^^ct تعیین گردید.  یافته‌ها: نتایج نشان داد کورکومین باعث کاهش بیان دو واریانت OCT4(OCT4A و OCT4B) و ژن‌های NANOG و Nucleostemin (GLN3) می‌شود در حالیکه واریانت OCT4B1، افزایش بیان نشان می‌دهد. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد کورکومین می‌تواند به عنوان یک عامل مهار کننده تقسیمات سلولی، در پیشگیری از سرطان که بواسطه تقسیمات کنترل نشده سلولی ایجاد می‌شود، مورد توجه قرار گیرد. همچنین این مطالعه
می‌تواند بستری برای مطالعات گسترده‌تر در خصوص تأثیر ضد سرطانی این ترکیب گیاهی باشد.
واژه‌های کلیدی:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survay of curcumin effect on the expressional profile of OCT4, Nanog and Nucleostemin genes in AGS (adenocarcinoma) cancer cell line

نویسندگان [English]

  • MR Mirzaei
  • M Mahmoodi
  • MR Hajizadeh
  • F Bagrezaei
  • V Akbarpoor
  • R Bahramabadi
چکیده [English]

Introduction: Curcumin is the natural yellow pigment in turmeric isolated from the rhizome of the plant Curcuma longa. Curcumin inhibits formation and invasive cancer cells and destroys cancer cells resistant to chemotherapeutic drugs. The purpose of this study was the survey of effects of different concentrations of alcoholic curcumin on the OCT4, Nanog and Nucleostemin genes in the AGS (gastric adenocarcinoma) cell line.
Material and Methods: The AGS cell line was cultured in RPMI-1640 (Gibco), supplemented with penicillin/streptomycin (100 U/ml and 100 lg/ml, respectively) and 10% fetal bovine serum, at 37°C in a humidified atmosphere of 5% CO2. in 60–70% cell confluence, the cells were treated with Curcumin Cocentration (20,40, 100) μl and incubated for 24,48 and 72 hours. Finally, total RNA werecextracted and cDNA were synthesized and the expression of mentioned genes was detected.
Results: expression rate of OCT4A, OCT4B, NANOG and Nucleostemin (GLN3) at concentrations less than 20 µg/ml were reduced but OCT4B1 expression showed increased by hours respectively.
Conclusion: The results showed that curcumin inhibited cell division, also, this study could be the basis for more extensive studies on the anti-cancer effect of the combined plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curcumin
  • AGS cell line
  • Gene expression