بررسی فراوانی تظاهرات بالینی سندرم قبل از قاعدگی در زنان متأهل جوان شهر یزد

نویسندگان

کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه: سندرم قبل از قاعدگی شامل علایم جسمی، روانی و عاطفی است که در اواخر فاز پیش از قاعدگی رخ می­دهد و چند روز پس از شروع خونریزی برطرف می­شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی علایم و نشانه­های سندرم قبل از قاعدگی در زنان متأهل شهر یزد است.   مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی و به روش مقطعی روی 240 زن متأهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر یزد صورت گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه سنجش علایم قبل از قاعدگی و اطلاعات دموگرافیک بود. افراد مورد بررسی، زنان متأهل غیر باردار کمتر از 45سال بودند که طول مدت ازدواجشان حداقل ٦ ماه و حداکثر ٥ سال باشد و معیار خروج عدم ابتلا به تظاهرات سندرم قبل از قاعدگی بود. در این تحقیق آزمون­های آماری تی و آنوا مورد استفاده قرار گرفت.   یافته­ها: فراوانی سندرم قبل از قاعدگی متوسط یا شدید 3/91% و فراوانی اختلال ملال قبل از قاعدگی7/8% بود. با در نظر گرفتن شدت علایم، شایعترین تظاهرات "علایم جسمانی" با 9/22% ،" عصبانیت و زود رنجی" با 7/21% ، " خستگی و کمبود انرژی " 2/19%، " گریه کردن و افزایش حساسیت در مقابل پاسخ منفی " 8/13%، " پرخوابی " 8/10%، " اضطراب و تنش " 4/10% و بقیه علایم با فراوانی زیر 10% بودند. تأثیر علایم بر زندگی در ارتباط با خانواده با فراوانی 1/12% بیشترین شدت را در بخش تأثیر علایم داشت.   نتیجه­گیری: با توجه به نتایج علایم و نشانه­های قبل از قاعدگی شیوع گسترده­ای دارد و تأثیر علایم در زندگی و روابط اجتماعی غیر قابل انکار است. بنابراین با توجه به تفاوت ­ های فرهنگی، جغرافیایی و اقلیمی و تأثیر آن بر نشانه­های این سندرم لازم است برای بررسی­های بیشتر در زمینه شناخت این علایم و آموزش­های برنامه­ریزی شده در این خصوص اقداماتی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Frequency of Clinical Manifestations of Premenstrual Syndrome in Young Married Women in Yazd

نویسندگان [English]

  • MA Morowati sharifabad
  • Z Karimian kakolaki
  • M Bokaie
  • B Enjezab
  • S Gerayllo
  • B Motaghi
چکیده [English]

  Introduction : Premenstrual Syndrome (PMS) includes physical, psychological and emotional symptoms that occur during the last days of premenstrual cycle and subside with the start of menstruation or during the first days of bleeding. The aim of this study was to evaluate the frequency of clinical manifestations of premenstrual syndrome in young married women in Yazd.   Material and Methods: This descriptive -cross-sectional study was carried out on 240 young married women reterring to Yazd Health Care Centers. Data collection tools to measure the PMS, was Premenstrual Symptoms Screening Tool and demographic information. The Criteria for entraning the study was non-pregnant married women less than 45 years who had been married for at least 6 months and maximum 5 years. T -tests and ANOVA were used to analyze the data.   Results : Results showed that the frequency of moderate or severe PMS was 91.3% and the frequency of premenstrual dysphoric disorder was 8.7% .Considering the severity of the symptoms , the most common indications included . "Physical symptoms" with 22.9%, "nervous irritability" with 21.7%, , tiredness and lack of energy (19.2%), crying and increased sensitivity to negative reaction (13.8%) , oversleeping (10.8%) and, anxiety and tension (10.4%). The Other common symptoms were below 10%. The im pact of symptoms in the family members with the frequency of 12.1% was the most intensive symptom of all.   Conclusion : According to the results, the large outbreak of premenstrual symptoms and the impact of signs on life and social relationships is undeniable. Thus, there is a need for more studies to be done on understanding the symptoms and implementing training stssions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PMS
  • PMDD
  • Women