بررسی میزان و علل ترخیص با رضایت شخصی در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال1391

نویسندگان

دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان ، ایران

چکیده

  مقدمه: ترخیص با رضایت شخصی، ترک کردن بیمارستان قبل از موعود علی­رغم توصیه­های پزشکی برای ماندن و ادامه درمان یکی از مشکلاتی است که سیستم­های بهداشتی درگیر آن هستند. این مشکل می­تواند خطرات بالقوه­ای برای حیات بیمار داشته باشد و باعث بستری مجدد شود. این مطالعه به منظور تعیین و میزان و علل ترخیص بیماران با رضایت شخصی در بیمارستان­های تابعه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان طراحی شده است.   مواد و روش­ها: این پژوهش توصیفی در سال 1391 به صورت سرشماری بر روی 7308 از بیماران بستری در بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شده و داده ها با استفاده از چک لیست محقق ساخته و از طریق سیستم ثبت اطلاعات بیماران گردآوری گردید و با استفاده از آزمون­های t ، مجذورکای و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد .   یافته­ها: میزان ترخیص با رضایت شخصی در بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 24/11 % بود که 3658 نفر (1/50 % ) مذکر و 2/62 % افراد متأهل بودند. میانگین سنی افراد 2/2 ± 43/33 سال بود و میانگین سنی بین دو جنس در مراکز درمانی تفاوتی نداشت. بیشترین دلیل، اعتیاد (43 % ) و سپس احساس بهبودی (7/32 % ) بود. 9/88 افراد کمتر از 24 ساعت بستری بودند. بخش اورژانس بیشترین ترخیص با رضایت شخصی را داشت.   نتیجه­گیری: میزان ترخیص با رضایت شخصی نسبت به شهرها و سایر کشورها بیشتر است و بیشترین علت مشکلات مربوط به بیمار بود . دادن اگاهی به بیماران در مورد روند درمان می­تواند گامی در جهت کاهش ترخیص با رضایت شخصی به خصوص در بیماران قلبی و مسمومیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the incidence and reasons of discharge against medical advice in the hospitals of Rafsanjan University of Medical sciences in 2012-2013

نویسندگان [English]

  • MR Soleimani
  • M Kazemi
  • R Vazirinejad
  • H Ostadebrahimi
  • N Auobipour
چکیده [English]

  Introduction : Discharge against medical advice or leaving the hospital before the due data, is a problem in the health systems. Patients who leave hospital against medical advice may be at risk of adverse health outcomes and readmission. In this study we examined reasons of discharge against medical advice (DAMA) in the teaching hospitals of Rafsanjan University of Medical Sciences in one years.   Material and Methods : This study is a descriptive –analytic study. The study sample consisted of all 7308 patient who were released upon their own desire. A check list was used to gather data and SPSS software and descriptive statistical methods were used for data analysis.   Result: DAMA rate was 11/24 percent in which 3658 (50/1%) patients were male and 62/2 % were married. The mean age of the patients was 33/43 ± 2/2. There was no difference in the mean age in the genders at the hospitals. The most common reason was addiction (43%) and then improvement in the disease (32/7 %). 88/9% patients were admitted for less than 24 hours. The emergency ward had the highest DAMA.   Conclusion : In this study the DAMA rate was considered to be high and the most common reasons included patient's problems. Informing the patients about the treatment process can be a step towards reducing DAMA , particularly in the heart disease and poisoning patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discharge against medical advice (DAMA)
  • Patient
  • Hospital
  • Rafsanjan