مقایسه پذیرش اجتماعی و سلامت عمومی در دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت

نویسندگان

1 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

4 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

چکیده

مقدمه: با وجود مزایای بی­شمار اینترنت و تحولات مثبتی که در زمینه­ ارتباطات ایجاد کرده است، متأسفانه برخی از مطالعات، عوارض خطرناکی را به استفاده از اینترنت نسبت داده­اند که از جمله مخرب­ترین عوارض آن می­توان به اعتیاد اینترنتی اشاره نمود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه پذیرش اجتماعی و سلامت عمومی در دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت انجام شد.

مواد و روش ­ها: در این مطالعه توصیفی 341 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و آزاد اسلامی تبریز در سال تحصیلی 93-1392 شرکت داشتند. نمونه­ها به صورت تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و به پرسش­نامه اعتیاد به اینترنت، پذیرش اجتماعی و سلامت عمومی پاسخ دادند. سپس افرادی که نمره آنها از نقطه برش بالاتر یا پایین­تر بود انتخاب شدند. از آزمون تحلیل واریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته­ ها: بین نمرات افراد با اعتیاد به اینترنت و بدون اعتیاد به اینترنت در مقیاس پذیرش اجتماعی و مؤلفه­ های سلامت عمومی شامل جسمانی، اضطراب و افسردگی تفاوت معنی­داری وجود داشت)01/0(p
نتیجه ­گیری: پدیده اعتیاد اینترنتی به عنوان معضلی اجتماعی است که اغلب گریبان­گیر نسل جوان و آینده ­ساز جامعه می­شود. بنابراین باید به این مقوله توجه جدی شود و مسئولین دانشگاه که متولی امر سلامت دانشجویان می ­باشند در زمینه
فرهنگ­ سازی مناسب و آموزش صحیح استفاده از اینترنت در دانشجویان برنامه­ ریزی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Social Acceptance and Public Health Students with and without Internet Addiction

نویسندگان [English]

 • M Bayrami 1
 • Y Movahedi 2
 • H Karazi Notash 3
 • S Albort 4
1 Assistant prof. Dept. Psychology, Faculty of psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Ph.D Student of Cognitive Neuroscience, Dept. of Psychology, Faculty of psychology, University of Tabriz,Tabriz, Iran
3 M A of Clinical Psychology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
4 M A of Psychology, Islamic AzadUniversity, Tabriz branch Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Despite the myriad benefits of the Internet and the positive developments in the field of communication has created unfortunately some studies, serious adverse effects have been attributed to the use of the Internet among the most devastating complications can be pointed to Internet addiction. The present study compares the health and social acceptance of students with and without Internet addiction was made public. The present study compares the health and social acceptance of students with and without Internet addiction was made public.

Materials and Methods: The study was compared. A total of 341 students of Medical science and Islamic Azad University Tabriz in years 2013-14 randomly selected cluster and the demographics of Internet addiction, Young responded to the questionnaires. Then those who were above and below the cutoff score of the selected general health questionnaire and the social acceptance they were placed.

Results: The scores of those with and without Internet addiction Internet addiction scale social acceptance and public health, Physical, Anxiety, Social and Depression significant difference (P<0.01). But social differences were not significant (P>0.05). Average social acceptance of people with Internet addiction 19/07 and 73/23 in the general population. Internet addiction and public health in people with 04/34 and 97/26 in the general population.

Conclusions: The results of this study, the phenomenon of Internet addiction as a social problem often faced by young people and the future of society is stuck, so this issue seriously, and officials in charge of the health of the university students in the field of culture proper training and proper use of the Internet in planning their students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Acceptance
 • public health
 • addiction to the Internet
 • Student
 1. Ahmari H, Heydari A, Kachoei A, Moghiseh M. Iranians A Correlation between  epression and religious attitude of the Medical University in Qom. Qom University of Medical Sciences 2008; 3(​​3): 51-6.[Persian]
 2. Xu J, Shen L, Yan C, Wu Z, Ma Z, Jin X, et al. Internet addiction among Shanghai adolescents: prevalence and epidemiological features. Zhonghua yu fang yi xue za zhi Chinese journal of preventive medicine 2008 ;42(10):735-8.
 3. Seo M, Kang HS, Yom Y-H. Internet addiction and interpersonal problems in Korean adolescents. Computers Informatics Nursing 2009; 27(4):226-33.
 4. Conti, F., & Formica, I. Correlation and regression between Internet addiction and coping style. Journal of Cyber Therapy and Rehabilitation 2011, 4(2), 235- 241.
 5. Internet World Stats. World Internet Users and Population Stats. [cited 2009 Oct 6]. Available from: http://www.internet world stats.com.
 6. Fitzpatrick JJ. Internet addiction: recognition and interventions. Archives of psychiatric nursing 2008; 22(2): 59-60.
 7. Sarafino EP. Health psychology. 4th ed. New York: Jhon Wiley & Sons; 2002: 12-19.
 8. Griffiths, M.  Internet abuse in the workplace: Issues and concerns for employers and employment counselors. Journal of Employment Counseling 2003, 40(13), 87-96.
 9. Ko C-H, Yen J-Y, Chen C-S, Chen C-C, Yen C-F. Psychiatric comorbidity of internet addiction in college students: an interview study. CNS spectrums 2008;13(02):147-53.
 10. Nvabkhsh M, Sabati M. The effect of parental violence on children's tendency to addiction. Journal of Social Science Research 2008; 4(2): 78-85.[Persian]
 11. Milanifar B. Mental Health . 2th ed .Tehran: Ghomes; 2003: 17-21.[Persian]
 12. Lin, C., Hua Wang, C., & Huei Wu, C. The  influence  of  attachment  style  and  Internet  interpersonal  interactions  on  Internet  addiction. Chinese Psychological Association 2005, 47(3), 309-317.
 13. Ko, C. H., Yen, J. Y., Chen, C. S., Chen, C. C, & Yen, C. F. (2008). Psychiatric comorbidity of Internet addiction in college students: An interview study. CNS Spectrum, 13(2), 147-153.
 14. Li, S., & Chung, T. Internet function and Internet addictive behavior. Computers in Human Behavior, 2006; 22(10), 67-71.
 15. Nastiezaie N. The relationship between general health and internet addiction. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2009;11(1):0-0.[Persian]
 16. Nadi MA, Atashpour H, Kazemi E, Afsharzadeh F. The relationship between mental healths with amount ofinternet usage in adolescence users in Isfahan city. Proceeding of the National Seminar of Technology communication and mental health; 2006, 1-2; Iran; 2006. p. 64-6 .[Persian]
 17. Sajjadiyan I, Nadi MA. The relationship between depression and social isolation of adolescence users with amount of internet use. Journal of Research in Behavioural Sciences 2006; 4(1-2): 33-8. [Persian]
 18. Vizeshfar F. Assessment of the internet addiction between Larian net users. Journal of Fundamentals of Mental Health 2005; 7(25-26): 27-33. [Persian]
 19. Mohamadbeigi A, Ghazavi A, Ghamari F, Saeidi A. Effect of internet addiction on educational status of Arak University of medical sciences students, spring 2009. Arak Medical University Journal 2010;12(4):95-102. [Persian]
 20. Ganji, H. Personality Assessment Inventory. Tehran: Arjmand Press;2005:7(2); 13-22.[Persian]
 21. Alavi S, Eslami M, Meracy M, Najafi M, Jannatifard F, Rezapour H. Psychometric properties of Young internet addiction test. Journal of Behavioral Sciences 2010;4(3):183-9.
 22. Murali V, George S. Lost online: an overview of internet addiction. Advances in Psychiatric Treatment 2007;13(1):24-30.
 23. Widyanto L, McMurran M. The psychometric properties of the internet addiction test. CyberPsychology & Behavior 2004;7(4):443-50.
 24. 24.Byun S, Ruffini C, Mills JE, Douglas AC, Niang M, Stepchenkova S, et al. Internet addiction: metasynthesis of 1996-2006 quantitative research. CyberPsychology & Behavior 2009;12(2):203-7.
 25. Kubey RW, Lavin MJ, Barrows JR. Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. Journal of communication 2001;51(2):366-82.
 26. Dejoie J. Internet addiction: a different kind of addiction?. Revue medicale de Liege 2001;56(7):523-30.
 27. Yen JY, Ko CH, Yen CF, Chen SH, Chung WL, Chen CC. Psychiatric symptoms in adolescents with Internet addiction: Comparison with substance use. Psychiatry and clinical neurosciences 2008;62(1):9-16.
 28. Ha JH, Kim SY, Bae SC, Bae S, Kim H, Sim M, et al. Depression and Internet addiction in adolescents. Psychopathology 2007;40(6):424-30.
 29. Whang LS-M, Lee S, Chang G. Internet over-users' psychological profiles: a behavior sampling analysis on internet addiction. CyberPsychology & Behavior 2003;6(2):143-50.