رابطه امیدواری، تجارب معنوی روزانه و کیفیت زندگی در دانشجویان مجرد دانشگاه تربیت معلم تهران سال تحصیلی 91-90

نویسندگان

1 دکترای مشاوره، گروه روانشناسی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه خوارزمی تهران،تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در مورد نقش و اهمیت مذهب و معنویت در زمینه سلامتی و بیماری علاقه رو به رشدی وجود دارد و مطالعات تجربی متعدد، نشانگر روابط معنی­دار میان مذهب، معنویت و سلامت هستند. با توجه به اهمیت امیدواری در چگونگی بهزیستی روانی و کیفیت زندگی، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین امیدواری، تجربه معنوی و کیفیت زندگی دانشجویان صورت گرفت.

مواد و روش ­ها: این مطالعه توصیفی با جامعه آماری کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران در سال تحصیلی 91-90 انجام گرفت. تعداد ۳۵۰ نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، امیدواری اشنایدر و تجارب معنوی روزانه استفاده گردید. به منظور ارائه و تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی، آزمون t، و تحلیل رگرسیون چندمتغیری استفاده شد.

یافته ­ها: وجود نقش پیش‌بینی کننده ابعاد امیدواری برای متغیر کیفیت زندگی مورد تأیید قرار گرفت(05/0p<). مدل ارائه شده توانست ۳۱/۰ واریانس متغیر کیفیت زندگی را تبیین کند (۵۷/۷۵F=، 00۱/۰p<). نتایج آزمون تی برای تفاوت پسران و دختران در متغیرهای کیفیت زندگی، امیدواری و تجربه معنوی به ترتیب ۹۴۷/۱-، ۴۵۳/۰ و ۸۳۶/۳- گزارش شد. با توجه به نتایج مشاهده شده وجود نقش پیش‌بینی کننده برای  متغیر کیفیت زندگی مورد تأیید قرار گرفت.

نتیجه­ گیری: نتایج تحلیل رگرسیون  بیان می­کند که امیدواری و تجارب معنوی روزانه می­توانند کیفیت زندگی را در دانشجویان پیش­بینی کنند. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی و امیدواری دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی­داری وجود ندارد، اما در تجارب معنوی روزانه این تفاوت معنی­دار است. نتایج تحقیق حاضر نشانگر اهمیت تجارب معنوی روزانه و کیفیت زندگی در پیش­بینی امیدواری دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Hopefulness, Daily spiritual experiences and Quality of Life among the Single Students 2010-2011

نویسندگان [English]

 • J Khodadadi Sangdeh 1
 • M Haghani 2
 • M Taheri 3
 • M Rezaiee Ahvanuee 4
 • P Ranjgar 2
1 PhD student of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University Tehran, Iran.
2 MSc Student ,Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University Tehran ,Iran.
3 Phd student of Health Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University Tehran, Iran.
4 MSc Student ,Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Hope plays an important role in the psychological well-being and quality of life. There is a growing interest on the importance of religion and spirituality on health and disease. The aim of the present study was to investigate the relationship between hopefulness, spiritual experiences and students' quality of life.

Material and Methods: The research design was descriptive- correlation and the research population included the students of kharazmi University of Tehran from which 350 student were selected through random cluster sampling method. World Health Organization quality of life scale, Snyder,s  hopefulness, and  Daily  spiritual  experiences were used for data collection.

Results: The predictive role of the hopefulness dimension for the quality of life variable was approved. The results of T-test for  the  difference between male and females in variables of quality of life, hopefulness and spiritual experience were-1.947, 0.453 and 3.836 respectively. The model which is presented could make clear 0.31 variance of variable of life quality (p< 0.1 & F = 75.57). According to the observed results, the predictive role of the life quality variable was approved.

Conclusion: Result of regression analysis states that hopefulness and daily spiritual experiences can predict the student’s life quality. Analyzing the data  showed  that  there  is  no  significant  differences between quality  of life of  male  and  female  students, but this difference  is  significant  in daily spiritual  experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hopefulness
 • Daily spiritual experiences
 • Quality of Life
 • Student
 1. Schalok RL, Brown I, Brown R, Cummins RA,Felce D, Matikka L, et al. Conceptualization, measurement, and application of quality of life for persons with intellectual disabilities: Report of an international panel of experts. Journal Information 2002; 40(6): 457-70.
 2. Farahani MN, mohammadkhani SH, JukareF. The relationship between life satisfaction with quality of life and subjecting wellbeing in Tehran teachears. Journal of research on psychological health 2010; 3(1): 5-14.[Persian]
 3. Liu L. Quality of life as a social representation in China: A qualitative study. Social Indicators Research. 2006;75(2):217-40.
 4. Smith AE, Sim J, Scharf T, Phillipson C. Determinants of quality of life amongst older people in deprived neighbourhoods. Ageing and Society 2004;24(05):793-814.
 5. Ng SL. Subjective residential environment and its implication for quality of life among university students in Hong Kong. Social Indicators research 2005; 71: 467-89.
 6. Hack TF, Pickles T, Ruether JD, Weir L, Bultz BD, Mackey J, et al. Predictors of distress and quality of life in patientsundergoing cancer therapy: impact of treatment type and decisional role. Psycho‐Oncology 2010;19(6):606-16.
 7. Lopez SJ, Snyder CR.Handbook of Positive Psychology. Oxford University press; 2009: 125-70.
 8. Poage ED, Ketzenberger KE, Olson J. Spirituality, contentment, and stress in recovering alcoholics. Addictive behaviors 2004;29(9):1857-62.
 9. Yalçın İ, Malkoç A. The Relationship between Meaning in Life and Subjective Well-Being: Forgiveness and Hope as Mediators. Journal of Happiness Studies. 2014:1-5.
 10. Cheavens JS, Feldman DB, Woodward JT, Snyder C. Hope in cognitive psychotherapies: On working with client strengths. Journal of cognitive Psychotherapy 2006;20(2):135-45.
 11. Mclnnis DJ, chun H E. understanding hope and its implications for consumer behavior: I hope, There for I consume. Foundation and tends in marketing 2007; 1 (2): 97-189.
 12. Snyder CR, Forsyth DR. Handbook of social and clinical psychology: The health perspective: Pergamon Press; 1991.
 13. Bahari F. Foundations of hope and hope therapy: Instructions for creating hope.1nd ed. Tehran: Danjeh publication; 2011: 145-47.[Persian]
 14. Leon RC.(Dissertation). Factor associated with forgiveness in intimate relationships and the impact of hope-focused marriage therapy. Virginia:Regent University; 2008: 52-5.
 15. Hill PC, Pargament KI. Advances In Conceptualization  And Measurement Of Religion And Spirituality:Implication for Physical and Mental health research. Journal of American Psychologist 2008; 58(1): 64-78
 16. Mabe PA, Josephson AM. Child and adolescent psychopathology: spiritual and religious perspectives. Child and adolescent psychiatric clinics of North America 2004;13(1):111-25.
 17. Nejat S. Standardization Quality of life questionnaire of the world health organization.  Journal of the School of Public Health and Institute of Public Health Research 2007; 4(4): 1-12. [Persian]
 18. West W. Psychotherapy and Spirituality. Translated byShahidi andShyrafkan. 2nd ed. Tehran: Roshd publication; 2005:182-3. [Persian]
 19. Culliford L. Healing from within: spirituality and mental health. Advances in Psychiatric Treatment 2005; 8: 1-9.
 20. Shaw BM, Bayne H, Lorelle S. A constructivist perspective for integrating spirituality into counselor training. Counselor Education and Supervision. 2012; 51(4): 270-80.
 21. Ghamarigivi H. Spirituality, Identity, and Mental health in the life span. Journal of Psychology and Religion 2009; 1(4): 43-71 .[Persian]
 22. Piedmont RL. Assessment of spirituality and religious sentiments (ASPIRES) scale. Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research 2014:258-9.
 23. Ho MY, Cheung FM, Cheung SF. The role of meaning in life and optimism in promoting well-being. Personality and individual differences 2010;48(5):658-63.
 24. Bartlett SJ, Piedmont R, Bilderback A, Matsumoto AK, Bathon JM. Spirituality, well‐being, and quality of life in people with rheumatoid arthritis. Arthritis Care &Research 2003;49(6):778-83.
 25. Kerlinger FN, Pedhazur E. Multiple regression in behavioral research. Translated bySaraei.1nd ed. Tehran: Samt press; 2012: 122-4.[Persian]
 26. Underwood LG, Teresi JA. The daily spiritual experience scale: Development, theoretical description, reliability, exploratory factor analysis, and preliminary construct validity using health-related data. Annals of Behavioral Medicine 2002;24(1):22-33.
 27. Tghavi M, Amiri H. Investigate the psychometric features of daily spiritual experiences scale. Biquarterly Journal of Islamic education 2010; 5(10): 151-67.[Persian]
 28. Hassanzadeh R, Miriyan SA, Lezgi F. Studying the relationship between the trust in God and the quality of life and life expectancy Of Teachers of high schools in Teaching and Education center, first area of Sari City. Islam And Health Journal 2014;1(2):15-21.[Persian]
 29. Baljani E, Kazemi M, Amanpour E, Tizfahm T. A survey on relationship between religion, spiritual, wellbeing, hope and quality of life in patients with cancer. Journal of Evidence Based Care 2011; 1(1): 51-62.[Persian]
 30. Cohen S, Underwood LG, Gottlieb BH. Social support measurement and intervention: Aguide for health and social scientists. 1nd ed. New York: Oxford University Press; 2000: 271-73.
 31. Snyder C, Lopez SJ, Shorey HS, Rand KL, Feldman DB. Hope theory, measurements, and applications to school psychology. School Psychology Quarterly 2003;18(2):122-39.
 32. Snyder C, Rand K. Hopelessness and health. Encyclopedia of health and behavior 2004; 2: 521- 23.
 33. Bussing A, Ostermann T, Matthiessen PF. Role of religion and spirituality in medicalpatients: confirmatory results with the SpREUK questionnaire.  Health and Quality of Life Outcomes 2005; 3 (1): 10.
 34. Butler MH, Gardner BC, Bird MH. Not Just a time – out: Change dynamics of prayer for religious couples in conflict situations. Family Process 1998; 37(4): 451-78.
 35. Frisch MB. Quality of life therapy: applying a life satisfaction approach to positive psychology and cognitive therapy. Translated by Khamse.1nd ed. Tehran: Arjmand publication; 2011: 159-61.[Persian]