ارتباط حساسیت اخلاقی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران بیمارستان‌های شهر تبریز در سال 1393

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی کاری، مفهومی مهم در چگونگی ایفای نقش مراقبتی پرستاران به شمار می‌رود. حساسیت اخلاقی نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های شغلی پرستاران محسوب می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط حساسیت اخلاقی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران بیمارستان‌های شهر تبریز بود.

مواد و روش‍ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه پرستاران زن شاغل در بیمارستان‌های شهر تبریز در سال 1393 بودند و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‍ای تعداد 186 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه حساسیت اخلاقی کیم و کیفیت زندگی کاری بروکس و آندرسون استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: براساس یافته‌ها، همبستگی مثبت میان حساسیت اخلاقی با کیفیت زندگی کاری - خانگی (342r=  ,p=001/0p=)، کیفیت زمینه کاری (364r=  ,p=001/0p=) و کیفیت دنیای کاری (378r=  ,p=001/0p=) به دست آمد، اما میان کیفیت برنامه کاری با حساسیت اخلاقی ارتباطی یافت نشد (190,r= 196/0p=).

نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط حساسیت اخلاقی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران، به نظر می‌رسد، می‌توان با ارتقای سطح آگاهی اخلاقی پرستاران از طریق آموزش و تشویق رفتارهای اخلافی، شاهد افزایش کیفیت زندگی کاری در آنان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Moral Sensitivity Quality of Nursing Work Life in the City of Tabriz in 2014

نویسندگان [English]

 • J Mohamadi 1
 • A Azizi 2
 • SM Dehghan Manshadi 3
1 P.hD Student of General Psychology, Dept. of psychology. University of Lorestan, Khorramabad, Iran
2 P.hD Student of General Psychology, Dept. of psychology. University of Lorestan, Khorramabad, Iran.
3 MSc in General Psychology, , Dept. of psychology. University of Lorestan, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Quality of working life is an important concept in the role of nurses care taking life. Moral sensitivity is one of the factors that influence the decision-making process of the nurses. The aim of this study was to investigate the relationship between moral sensitivity and the quality of working life of nurses in hospitals of Tabriz, Iran.

Material and Methods: This cross - sectional study was conducted using Pearson correlation. The population study consisted of all nurses working in hospitals in the city of Tabriz in 2014 and a stratified random sample of 186 subjects was selected. Two questionnaires were used to gather information: Kim ethical sensitivity and Quality of Work Life of Brooks and Anderson. The data were analyzed using descriptive statistics such as mean and standard deviation and inferential statistics such as Pearson correlation coefficients.

Results: A positive correlation between moral sensitivity, quality of working life - domestic (r=342, p=0.001), quality of work (r=364, p=0.001), quality of working life (r=378, p=0.001), respectively was obtained. But no relation was found between the quality of the work plan with moral sensitivity (r=190, p=0.196).

Conclusions: Regarding the relationship between moral sensitivity with the quality of work life for nurses, the awareness of nurses could be raised through education and encouraging nursing moral behavior, and in doing so enhance their quality of working life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Moral sensitivity
 • Quality of working life
 • Nurses
 1. Goudarznand-Chegini M, Mirdoozandeh SG. Relationship between quality of work-life and job satisfaction of the employees in public hospitals in Rasht. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2012;14(2):108-11. [Persian]
 2. Walton RE. Criteria for Quality of Working Life. 1 nd ed. New York: The Free Press; 1975: 91-104. Criteria of Quality of Working Life. 1nd ed. The Quality of Working Life, New York: Free Press; 1975: 91-104.
 3. Mohammadi A, Sarhanggi F, Ebadi A, Daneshmandi M, Reiisifar A, Amiri F. Relationship between psychological problems and quality of work life of Intensive Care Unit Nurses. Iranian Journal of Critical Care Nursing (IJCCN) 2011;4(3):135-40. [Persian]
 4. Mohamadi J, Ghazanfari F, Azizi A. Relationship between Moral Intelligence and Nurses’ Quality of Work Life. Iran Journal of Nursing 2014;27(90):54-64. [Persian]
 5. Dargahi H, Changizi V, Jazayeri Gharabagh E, Radiology employees' quality of work life, Acta Med Iran, 2012; 50(4):250–6. [Persian]
 6. Chiu M-C, Wang M-JJ, Lu C-W, Pan S-M, Kumashiro M, Ilmarinen J. Evaluating work ability and quality of life for clinical nurses in Taiwan. Nursing outlook 2007;55(6):318-26.
 7. Dehghan Nayeri N, Salehi T, Asadinoghaby A. Quality of work life and productivity of clinical nurses and their relationship with each other. Nurse Res 2009;8(9):27-37. [Persian]
 8. Brooks BA, Anderson MA. Defining quality of nursing work life. Nursing Economics 2005;23(6):319-29.
 9. Khaghanizadeh M, Ebadi A, Rahmani M. The study of relationship between job stress and quality of work life of nurses in military hospitals. Journal Mil Med 2008;10(3):175-84. [Persian]
 10. Tavalaee R. Factors affecting the ethical behavior of employees Organization. Police Journal of Human Development 2009; 6 (25):45 - 64. [Persian]
 11. Abass Zadeh A, Borhani F, Moazen Nematolahi L. Compare the moral sensibility of nursing students and nurses in Kerman University of Medical Sciences Iranian Journal of Medical Ethics 2010; 4(12):54-39. [Persian]
 12. Hasanpour M, Hosseini MA, Fallahi khoshknab M, Abaszadeh M. The effect of nursing ethics, ethical decision-making on sensitive social security hospitals in Kerman 2010. Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2011; 4(5):58-64. [Persian]
 13. Abduo HA, Baddar FM. The relationship between work environment and moral sensitivity among faculty assistances at faculty of nursing, Alexandria university, Egypt 2010; 11(11):1375-87.
 14. Izadi A, Imani E, Khademi Z, Asadi Novqaby F, Hajizadeh N, Naghizade F, correlation with sensitivity to Ethical nursing care of them. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2013; 6(2): 56-43. [Persian]
 15. Lützén K, Nordin C, Brolin G. Conceptualization and instrumentation of nurses' moral sensitivity in psychiatric practice. International Journal of Methods in Psychiatric Research 1994; 4(4):116-27.
 16. Comrie RW. An analysis of undergraduate and graduate student nurses’ moral sensitivity. Nursing ethics 2012;19(1):116-27.
 17. Khani A, Jaafarpour M, Dyrekvandmogadam A. Quality of nursing work life. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2008;2(6):1169-74. [Persian]
 18. Hegney D, Eley R, Plank A, Buikstra E, Parker V. Workforce issues in nursing in Queensland: 2001 and 2004. Journal of clinical Nursing 2006;15(12):1521-30.
 19. Azarrang S, Yaghmaei F, Shiri M. Correlation dimensions of quality of work life of nurses and demographic characteristics. Research in Nursing 2013; 7(27):18-24. [Persian]
 20. Bahrami MA, Asami M, Fatehpanah A, Dehghani Tafti A, Ahmadi Tehrani G. Moral intelligence status of the faculty members and staff of the Shahid Sadoughi University of Medical Sciences of Yazd. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2012;5(6):81-95. [Persian]
 21. Alaee F, Safolahee M, Yaghmaei F, Assessment nurse of pediatric ward experience about death of patients: A qualitative study, Shahid Behesthi University of Medical Sciences 2004; 8(11):21-9. [Persian]