تأثیر آموزش ایفای نقش بر عملکرد دانش‌آموزان دختر و معلمان در مواجهه با آسپیراسیون جسم خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران .

2 استاد، گروه آموزشی کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 مربی، گروه آموزشی کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشیار، گروه آموزشی داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

چکیده

مقدمه: آسپیراسیون جسم خارجی یکی از فوریت‌های پزشکی محسوب می­شود. افزایش سطح آگاهی افراد و به خصوص
دانش­آموزان می‌تواند در پیشگیری و کاهش خفگی ناشی از آن مؤثر باشد. لذا این مطالعه‌ با هدف تعیین تأثیر آموزش ایفای نقش بر عملکرد دانش­آموزان و معلمان آنان مواجهه با آسپیراسیون جسم خارجی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی است که جامعه پژوهش آن شامل کلیه دانش‌آموزان متوسطه دوره اول و معلمان آنان بود. 28 دانش‌آموز و 28 معلم همان مدرسه به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. مداخله آموزشی به‌صورت ایفای نقش در قالب سه جلسه آموزشی برگزار گردید.. عملکرد نمونه‌ها قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله توسط چک­‌لیست 20 سوالی در زمینه اجرای مراحل مانور هیملیخ ارزیابی شد و با استفاده از آزمون­های تی مستقل، تی زوج و آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری مورد بررسی قرار گرفت .
یافته ­ها: نتایج نشان داد که آموزش از طریق ایفای نقش باعث افزایش نمره عملکرد معلمان و دانش­آموزان بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله شد. آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات قبلی نشان داد که میانگین نمره عملکرد دانش‌آموزان و معلمان بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله به‌طور معنی­داری بیشتر از قبل از مداخله بود (001/0p<).
نتیجه­ گیری: روش آموزش ایفای نقش توانست مهارت‌ها و عملکرد دانش‌آموزان و معلمین آن‌ها را در مورد آسپیراسیون جسم خارجی نسبت به قبل از آموزش به نحو چشمگیری بالا ببرد. پیشنهاد می‌گردد با برگزاری کلاس‌ها و کارگاه­های آموزش مداوم به دانش­آموزان و معلمان، و تشویق آن‌ها به بازپخش این آموزش‌ها آگاهی کلیه اقشار جامعه افزایش داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Role Playing Methods on the Performance of High School Student's Girls and Teachers Encountering Foreign Body Aspiration

نویسندگان [English]

 • F Kheirmand 1
 • Z Abdeyazdan 2
 • M Maarofy 3
 • M Kazemi 4
1 MSc Student, Dept of Pediatric, Nursing and Midwifery School, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Professor, Dept of Pediatric, Nursing and Midwifery School, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Instructor, Dept of Pediatric, Nursing and Midwifery School, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Associate prof, Dept of Medical Surgical Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Non-co mmunicable Disease Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: foreign body aspiration (FBA) is considered as one of the medical emergencies. Increasing the individuals’ awareness especially students can be effective in preventing and reducing suffocation. Therefore, the purpose of this study was the effects of role playing methods on the performance of the students and teachers encountering FBA.
Materials and Methods: This is a semi-experimental study in which the statistical population includes high school students and teachers. The sampling method was clustering and random by which 28 students and 28 teachers were selected.  Educational intervention was held in form of three training sessions. Then, the performance of the samples was evaluated before, immediately and one month after the intervention by a checklist of 20 questions regarding the implementation of the Heimlich maneuver. Finally, the filled out checklists were analyzed statistically using T- test, paired T-test and ANOVA.
Results: The results showed that role playing methods was increased immediately and one month after the intervention on the performance of the students and teachers. The ONVA test  showed that the mean score of teachers' and students performance that immediately and one month after the intervention was more than before education(p<0.001).
Conclusion: The results of this study showed that role playing method could improve the students and teachers' skills and performance in dealing with FBA.
It is suggested that awareness of all communities be increased by conducting classes and education workshops for students and teachers, and encouraging them to re-launch these trainings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Role playing
 • Students
 • teacher
 • Foreign body aspiration
 1. Hinkle JL, Cheever KH.  Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing. 13nd ed. New York: Lippincott Williams & Wilkins; 2014: 111-7.
 2. Kinoshita K, Azuhata T, Kawano D, Kawahara Y. Relationships between pre-hospital characteristics and outcome in victims of foreign body airway obstruction during meals. Resuscitation 2015;88:63-7.
 3. Albirmawy OA, Elsheikh MN. Foreign body aspiration, a continuously growing challenge: Tanta University experience in Egypt. Auris Nasus Larynx 2011;38(1):88-94.
 4. Al-Qudehy Z, Al-Sheif H, Al-Qudaihi G. Parental Knowledge of Foreign Body Aspiration: A Comparative Study between Saudis and Other Nations. J Otolaryngol ENT Res 2015;1(2):00008.
 5. Akhter J. Tracheobronchial foreign bodies in children. JCPSP 1997;7(1):10-2.
 6. Gang W, Zhengxia P, Hongbo L, Yonggang L, Jiangtao D, Shengde W, et al. Diagnosis and treatment of tracheobronchial foreign bodies in 1024 children. Journal of pediatric surgery 2012;47(11):2004-10.
 7. Gharedaghi J, Moshfegh M, Marashi SM. Fatal Foreign Body Aspiration in Two-Years-Old Child. IJFM 2012;18(2):127-32.[Persian]
 8. Karatzanis A, Vardouniotis A, Moschandreas J, Prokopakis E, Michailidou E, Papadakis C, et al. The risk of foreign body aspiration in children can be reduced with proper education of the general population. IJPO 2007;71(2):311-5.
 9. Imani M, Hosseni TM, Rakhshani F. Knowledge about students health needs among teachers of Zahedan primary schools.Tabib e shargh 2004;6(3):225-30.[persian]
 10. Montazerifar F, Karjibani M, Mohammadi M. The effect of education on knowlege and attitude of health teachers and its effect on students' practice about good nutrition, Zahedan, Iran. MJHU 2006; 9(4): 279-286.[persian]
 11. Maharat M. Effect of education on nutritional knowledge of primary school teachers and it's effect on pupils knowledge. Proceedings of The 9th Iranian Nutrition Congress; 2006 Sep 4-7; Tabriz, Iran. 2006: 262-5. [persian]
 12. Imanipour M, Bassampour S, Haghani H. Relationship between Preventive Behaviors and Knowledge Regarding Cardiovascular Diseases. Hayat 2008;14(2) :41-9.[Persian]
 13. Imanipour M, Haghani H. Knowledge and performance of teachers regarding coronary artery disease prevention and its related factors. ANM 2008;18(60):36-44.[ Persian]
 14. Sahin A, Meteroglu F, Eren S, Celik Y. Inhalation of foreign bodies in children: experience of 22 years. JTACS 2013;74(2):658-63.
 15. Mohamad KHF, Shokravi F , Faghihzadeh S, Babaie HA, Kazembeigi F, Maghsoodi R . Comparison of two methods of dental health education lectures and film screenings on knowledge, attitude and practice of students. SJOI 2013;20(4):  67-76.[persian]
 16. Naghibi A, Alizadeh M, Faghrzadeh H, Sharifi F, Rezaei Rad M, Yosefi R, et al. Efficacy of the two educational methods: Traditional and electronic techniques in training of nutritional aspect to healthy life style in elderly. IJDM 2013;13(1):9-20. [ Persian]
 17. Hazavehei SMM, Taghdisi MH. The effects of three teaching methods of lecture, training game and role playing on knowledge and practice of middle school girls in regard to puberty nutrition. SDME 2006;3(2) : 126-133.[Persian]
 18. Masoodi G, Hoseini E, Mirzaee R, Shahrakipour M, Hoseini SA. Comparing the effects of booklet and animation programming learning methods on prevention against exposure to the risks of sun rays among male student of Zahedan.MJMUMS 2015;58(7):397-402. [Persian]
 19. Croft P, White D, Wiskin C, Allan T. Evaluation by dental students of a communication skills course using professional role‐players in a UK school of dentistry. EJDE 2005;9(1):2-9.
 20. Vasileiou VN, Paraskeva F. Teaching role-playing instruction in Second Life: An exploratory study. JOITO  2010; 1(5);25-50.
 21. Azizi H, Nourozi D, Zareii ZE.The Effect of Bybee Teaching Method on Learning and Educational Achievement Motivation of Students.BJCSL 2016. 3(5).39-55. [Persian]
 22. Motamedrezaei O, Moodi M, Miri MR, Khodadadi M. The effect of nutrition and food hygieneeducation on the knowledge of female elementary school teachers in city of ferdows. JEHP 2013;2:10.
 23. Azarpoor Z, Masoompour A, Jambarsang S. The effect of cardiopulmonary resuscitation training on Basic Life Support Knowledge and Performanceamong primary school students. JNE 2015;4(3):1-9. [Persian]
 24. managheb SE, mosalanejad n. Teaching how to break bad news: comparing role-play and group discussion on practice of medical interns in Jahrom Medical School.IJME 2012;11,7(36):789-96. [Persian]
 25. Çelik N, Arikan D. The effect of the training given to the child development students about foreign body aspiration upon their knowledge levels. IJPO 2013;77(11):1811-7.
 26. Khakpour S, Niknami SH, Tavafian SS, Goodarzi A.. Traditional and Modern Teaching Methods in Improving Eating Behaviors of Female Elementary School Students in Chabahar, Iran. MCS 2016;3(1):41-6.[persian]
 27. Kazemi Y, Rezvani MS. Comparison the Effect of Teaching Methods, Group Discussion and Role Playing on Students' Attitudes toward Value Objectives of the First Year Religious Lesson .JEPS 2004; 1(1):  29-44.[Persian]
 28. Islam P, Islam T. Effectiveness of role play in enhancing the speaking skills of the learners in a large classroom: An investigation of tertiary level students. SJE 2013;7:218-33
 29. Sobhani B, Choobineh MA, Tishezan L, Rahmanian R. Effect of nutrition education on knowledge and attitude of school health trainersin Ahwaz. Proceedings of The 9th Iranian Nutrition Congress; 2006 Sep 4-7; Tabriz, Iran. 2006: 285-9.