اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری میگرن در پرستاران زن شهر تبریز در سال 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارمیه، ایران.

3 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: خودکارآمدی پایین در مدیریت درد و ترس از پیشرفت بیماری میگرن از جمله موضوعاتی هستند که لزوم ارائه مداخلات روان‌شناختی به افراد مبتلا به سردردهای میگرنی را ضروری می‌نمایند. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری میگرن در پرستاران زن شهر تبریز در سال 1398 انجام  شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش، نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران مبتلا به میگرن شهر تبریز در سال 1398 بود. تعداد 30 نفر که براساس ملاک‍های ICHD-3 و دریافت نمراه بالاتر از یک انحراف معیار در پرسشنامه سنجش علایم سردرد میگرن، تشخیص بیماری میگرن را دریافت کرده بودند، با استفاده از روش نمونه‍گیری هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی ساده در گروه‍های آزمایش و گواه (15 نفر در هر گروه) جایگزین شدند. هر دو گروه‍ پرسشنامه‍های خودکارآمدی درد نیکلاس و ترس از پیشرفت هرشباخ را تکمیل کردند.‌ درمان شناختی- رفتاری گروهی طی 8 جلسه یک ساعته (هفته‌ای دو جلسه به مدت 4 هفته) در گروه آزمایش اعمال شد و گروه گواه مداخله‍ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره و تک‍متغیره تحلیل شدند.
یافتهها: بین میانگین نمره‌های پس‌آزمون گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی‌داری وجود داشت (001/0=p)، چنانچه مداخله مذکور باعث افزایش نمرات خودکارآمدی درد و کاهش ترس از پیشرفت بیماری در گروه آزمایش شد.
نتیجهگیری: با توجه به کارآیی درمان شناختی- رفتاری بر افزایش خودکارآمدی درد و کاهش ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتلا به میگرن، استفاده از ‌این روش درمانی توصیه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Pain Self-efficacy and Fear of Migraine Progression among Female Nurses in Tabriz in 2019

نویسندگان [English]

 • H Kharazi Nutash 1
 • A Khademi 2
 • J Babapour kheyradin 3
 • M Alivandi Vafa 4
1 PhD student of General Psychology, Dept of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Associate prof, Dept of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
3 Prof, Dept of Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran.
4 Assistant prof, Dept of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Low self-efficacy in the management of pain and fear of migraine progression are among the issues that require psychological interventions for people with migraine headaches. Accordingly, the present study aimed to determine the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on pain self-efficacy and fear of migraine progression in female nurses working in Tabriz in 2019.
Materials and Methods: This study employed a quasi-experimental design. The research population included all nurses suffering from migraine in Tabriz in 2019. A total number of 30 nurses who were diagnosed with migraine based on ICHD-3 criteria and received mean scores one standard deviation above on the migraine headache symptom questionnaire were selected using purposeful sampling and were randomly placed into the experimental and control groups (each with 15 participants). The participants in the two groups completed the Pain Self-Efficacy Questionnaire (Nicholas, 2007) and Fear of Progression Questionnaire (Herschbach et al. 2009) as the pre-test and post-test. The group cognitive-behavioral therapy was performed in 8 sessions each lasting one hour (4 weeks in total) for the participants in the experimental group and the control group did not receive any intervention. The collected data were analyzed using univariate and multivariate and analysis of covariance (ANCONA) in SPSS software (Version 23).
 Results: There was a significant difference between the experimental and control groups in terms of their mean scores on the post-test (p=0.001), indicating that the intervention significantly increased the scores of the pain self-efficacy and decreased fear of disease progression in the experimental group.
Conclusion: Considering the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on increasing the pain self-efficacy and reducing the fear of disease progression in nurses with migraines, is recommended the use of this therapy technique.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive-behavioral therapy
 • Pain self-efficacy
 • Fear of progression
 • Migraine
 • Nurses
 1. Mäki K, Vahtera J, Virtanen M, Elovainio M, Keltikangas-Järvinen L, Kivimäki M. Work stress and new-onset migraine in a female employee population. Cephalalgia 2008;28(1):18-25.
 2. Khosravi A, Ranjbar S, Karimi Nasab M. Study of the prevalence of migraine and tension headache and its relationship with sleep quality in nurses and midwives in Shahroud University of medical sciences. knowledge and Health. Proceedings of the 6th Iranian Epidemiology Congress; 2010; Tehran: Iran. 2010: 192-93. [Persian]
 3. Udomluck S, Tonmukayakul O, Tiansawad S, Srisuphan W. Development of Thai nurses’ caring behavior scale. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2010;14(1):32-44.
 4. Bayrami M, Movahedi M, Movahedi Y, Azizi A, Rahimi A. The role of personality factors in predicting migraine symptoms in nurses. Iran Journal of Nursing 2013;26(84):71-9. [Persian]
 5. Robbins MS, Lipton RB, editors. The epidemiology of primary headache disorders. Seminars in neurology; 2010; 30(2):107-19.
 6. Warren JM. (dissertation). The Impact of Social Cognitive Theory and Rational Emotive Behavior Therapy Interventions on Beliefs, Emotions, and Performance of Teachers. North Carolina: North Carolina State University; 2010:57-65.
 7. Nicholas MK. The pain self‐efficacy questionnaire: Taking pain into account. European journal of pain 2007;11(2):153-63.
 8. Pecukonis EV. Physical self-efficacy and alexithymia in women with chronic intractable back pain. Pain Management Nursing 2009;10(3):116-23.
 9. Geisser ME, Robinson ME, Miller QL, Bade SM. Psychosocial factors and functional capacity evaluation among persons with chronic pain. Journal of occupational rehabilitation 2003;13(4):259-76.
 10. Turk DC, Okifuji A. Psychological factors in chronic pain: Evolution and revolution. Journal of consulting and clinical psychology 2002;70(3):678-90.
 11. Woby SR, Urmston M, Watson PJ. Self‐Efficacy mediates the relation between pain‐related fear and outcome in chronic low back pain patients. European Journal of Pain 2007;11(7):711-8.
 12. Manafi F, Dehshir GH. Fear of disease progression in patients with cancer and multiple sclerosis and its relation to emotional problems. Quarterly Journal of Health Psychology 2017;6(22):115-130. [Persian]
 13. Herschbach P, Book K, Dinkel A, Berg P, Waadt S, Duran G, et al. Evaluation of two group therapies to reduce fear of progression in cancer patients. Supportive care in cancer 2010;18(4):471-9.
 14. Herschbach P, Dinkel A. Fear of progression.  Psycho-Oncology: Springer 2014;197 : 11-29.
 15. Zemestani M, Mehrabian T, Mosalman M. Prediction of the Amount of Worrying Based on Meta-Cognitive Beliefs and Rumination in Students. IJPN 2016;4(3):51-7. [Persian]
 16. D'Amico D, Tepper SJ. Prophylaxis of migraine: general principles and patient acceptance Neuropsychiatr Dis Treat 2008;4(6):1155-7.
 17. Rajabi S, Abbasi Z. The epidemiology of migraine headaches and the efficacy of Fordyce's happiness training on reducing symptoms of migraine and enhancing happiness. Contemporary Psychology 2015;9(2):89-100. [Persian]
 18. Craig A. Cognitive behavioral therapy for chronic medical problems. 1nd ed. Uk: Wiley-Blackwell; 2001: 11-9.
 19. Farshbaf Manei Sefat F, Abolghasemi A, Barahmand U, Hajloo N. Comparing the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy and Hypnosis Therapy Pain Self-Efficacy and Pain Severity in Girls with Primary Dysmenorrhea. Armaghane danesh 2017;22(1):87-103. [Persian]
 20. Salami Shahid H. (dissertation). Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy with Acceptance and Commitment-Based Therapy on Depression, Quality of Life, Self-Efficacy and Pain Severity in Patients with Chronic Pain. Najaf Abad: Islamic Azad University of Najaf Abad;2015:95-7. [Persian]
 21. Javadian SN, Emami T. The comparison of the effect of the number of aerobic and yoga sessions on physical self–description components of female university students. Development and Motor Learning 2009; (2):127-45. [Persian]
 22. Sepharian AF, Asadaniya S, al-Razaei AAM. The Effectiveness of Gestalt Therapy and Cognitive-Behavioral Therapy on the Improvement of Migraine Headaches in Female Students. New psychological research 2012;8(31):35-52. [Persian]
 23. Nicholas MK. Self-efficacy and chronic pain. Proceedings of the Annual Conference of the British Psychological Society; 1989 April 4; St Andrews, Scotland. 1989: 110-18.
 24. Pouladi RA, Najarian B, Shokrkon H, Mehrabizadeh HM. The Effectiveness of cognitive, relaxation and behavioral methods therapies for improving chronic back pain in male high school teachers in Ahvaz city. QJESPAC 2001;3(1-2):49-72. [Persian]
 25. Nicholson RA, Buse DC, Andrasik F, Lipton RB. Nonpharmacologic treatments for migraine and tension-type headache: how to choose and when to use. Current treatment options in neurology 2011;13(1):28-40.
 26. Richardson GM, McGrath PJ. Cognitive‐behavioral therapy for migraine headaches: A minimal‐therapist‐contact approach versus a clinic‐based approach. Headache: The Journal of Head and Face Pain 1989;29(6):352-7.