نویسنده = شهین حیدری
تعداد مقالات: 6
1. میزان و نوع اشتباهات دارویی و موانع گزارش آنها در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1388

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 48-55

شهین حیدری؛ مریم شهابی نژاد؛ اشرف سلطانی؛ فاطمه عبدلی


2. بررسی فراوانی مسمومیت عمدی در شهر رفسنجان در سال‌ 1387

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 54-60

شهین حیدری؛ حدیث یزدان پناه؛ فاطمه عبدلی؛ مریم هادوی


3. الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1386

دوره 4، شماره 3، بهار 1389، صفحه 35-41

فاطمه عبدلی؛ محمد اسدپور؛ شهین حیدری؛ اشرف سلطانی


6. سن اولین قاعدگی و برخی عوامل موثر بر آن در دانش آموزان سوم راهنمایی شهر رفسنجان سال 1379

دوره 1، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 67-72

صغری علی دلاکی؛ محبوبه هلاکوئی؛ مریم هادوی؛ شهین حیدری