نویسنده = علی انصاری جابری
شیوع افسردگی پس از زایمان در شهرستان رفسنجان در سال 1381

دوره 1، شماره 2، دی 1385، صفحه 30-35

طیبه نگاهبان بنابی؛ احمدرضا صیادی؛ علی انصاری جابری؛ مهرداد کلاته جاری