اطلاعات تماس

آدرس پستی: رفسنجان، خیابان پرستار دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی، دفتر مجله

تلفن: 03434255900-03434256961 

نمابر:03434258497

پست الکترونیک: chj@rums.ac.ir    

وب سایت: http://chj.rums.ac.ir