نویسنده = سید حبیب ا... حسینی
همبستگی بین منزلت درک شده و عزت نفس سالمندان شهرستان سیرجان، سال 1397

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 73-80

سید حبیب ا... حسینی؛ راضیه زینلی؛ مجید کاظمی؛ شمس الدین نامجو


تأثیر آموزش شیوه زندگی سالم بر شاخص‌های سلامت (فشارخون و قند خون) سالمندان حاضر در پارک‌های شهر رفسنجان

دوره 12، شماره 4، دی 1397، صفحه 73-82

حسن زندی؛ علی اکبری؛ احمدرضا صیادی؛ علی انصاری جابری؛ نازنین زندی؛ سید حبیب ا... حسینی