بررسی سطح سرمی روی در کودکان 12-6 ساله مبتلا به پرخاشگری مراجعه‌کننده به کلینیک روان‌پزشکی شهر رفسنجان در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌پزشکی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، مرکز آموزشی درمانی مرادی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

2 استادیار، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

3 استادیار، گروه روان‌پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

4 پزشک عمومی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، مرکز آموزشی درمانی مرادی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

چکیده

مقدمه: پرخاشگری در دوران کودکی عامل مهمی برای بروز رفتارهایی چون گرایش به بزهکاری، ترک تحصیل و خشونت در نوجوانی و بزرگسالی است. در این بین، عنصر روی، نقش مهمی در رشد و تکامل مغز و رفتار دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح سرمی روی در کودکان 12-6 ساله دچار پرخاشگری انجام شد.
مواد و روش ­ها: در این مطالعه توصیفی، 69 کودک دارای علائم پرخاشگری مراجعه­کننده به کلینیک روان­پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1395 و 69 کودک بدون علائم پرخاشگری پس از مصاحبه بالینی وارد مطالعه شدند. والدین، پرسش­نامه پرخاشگری Shahim را تکمیل نمودند. سطح سرمی روی به روش اسپکتروفتومتری اندازه­گیری شد. داده­ها با آزمون­های آماری t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون بررسی گردیدند.
یافته­ ها: از 138 کودک، 97 نفر (3/70%) پسر بودند. میانگین و انحراف معیار سطح سرمی روی در کودکان پرخاشگر به‌ طور معنی­داری کمتر از میانگین سطح سرمی روی کودکان سالم بود (015/0=p) (به ترتیب 77/12±07/75 و 15/15±96/80 میکروگرم بر دسی­لیتر). اختلاف میانگین سطح سرمی روی بر حسب جنسیت معنی­دار نبود. ارتباط سطح سرمی روی با میانگین نمرات پرخاشگری کلی (048/0 =p، 169/0- =r) و پرخاشگری جسمی (011/0 =p، 216/0- =r) کودکان معنی­دار و معکوس بود.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر، حاکی از کمبود سطح سرمی روی در کودکان مبتلا به پرخاشگری در مقایسه با کودکان سالم شهر رفسنجان بود. شایسته است والدین و متولیان بهداشت و سلامت جامعه به‌ویژه در مدارس، نسبت به شناسایی و درمان به ‌موقع اقدام نمایند تا از تبدیل رفتار پرخاشگرانه در کودکی به رفتار بزهکارانه در بزرگسالی کاسته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Serum Zinc Level in Aggressive Children Aged 6 to 12 Years Referred to the Rafsanjan Psychiatric Clinic in 2016

نویسندگان [English]

 • P Agha Mohammad Hasani 1
 • MR Hajizadeh 2
 • AR Sayadi 3
 • M Jafari 4
1 Assistant Prof, Dept of Psychiatry, Clinical Research Development Unit (CRDU), Moradi Hospital, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
2 Assistant Prof, Dept of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Molecular Medicine Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
3 Assistant Prof, Dept of Psychiatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
4 General Medical, Clinical Research Development Unit (CRDU), Moradi Hospital, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Childhood aggression is a significant factor in the occurrence of behaviors, such as a tendency to delinquency, dropout, as well as violence in adolescence and adulthood. Meanwhile, zinc plays a key role in brain and behavior development. This study aimed to evaluate the serum zinc level in aggressive children aged 6 to 12.
Materials and Methods: In this descriptive study, 69 children with aggression symptoms referred to the Rafsanjan psychiatric clinic in 2016, together with 69 children without aggression symptoms, were included in the study by purposive sampling after clinical interviews. Their parents completed Shahim's aggression questionnaire. Then, the serum zinc level was determined by the spectrophotometry method. Data were analyzed by independent t-test and Pearson correlation coefficient.
Results: Of the 138 children, 97 (70.3%) were boy. The mean serum zinc level of aggressive children was 75.07±12.77 mcg/dl, which was significantly less than that of non-aggressive children (80.96±15.05 mcg/dl) (p=0.015). Serum zinc level was 78.93±13.90 mcg/dl in boys and 75.85±15.06 (p=0.249) in girls. The relationship between serum zinc level with total aggression (r=-0.169, p=0.048) and physical aggression (r=-0.216, p=0.011) of children was reversed significantly.
Conclusion: The results of this study showed that serum zinc levels of aggressive children were lower than healthy ones in Rafsanjan city. Therefore, parents and chiefs of community health, especially school health, need to identify and treat these cases on time to reduce aggressive behavior in childhood in order to prevent delinquent behavior in adulthood.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aggression
 • Zinc
 • Children
 1. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan & Sadocks Synopsis of psychiatry, behavioral sciences/clinical psychiatry. 11 ed. USA: Wolters Kluwer; 2015: 862-63.
 2. Tavassoli GH, Fazel R. The effect of Social Status - economic and parenting behavior on the effectiveness of television violence on children's behavior. Iranian Journal of Sociology. 2002; 4(3):115-47. [Persian]
 3. Torshizi M, Saadatjoo SA. Aggressivement and the related issue in secondary school students in Birjand. Modern Care Journal. 2012;9(4):355-63. [Persian]
 4. Zinat Motlagh F, Ahmadi-Joubari T, Jalilian F, Mirzaei Alavijeh M, Aghaei A, Karimzadeh Shirzai K. The Prevalence and Factors Associated with Aggression among Adolescences of Yasuj, Iran. J Health Syst Res. 2013; 9(3):312-19. [Persian]
 5. Khazaie H, Asadi M, Mohammadi H. Influence of reinforcement behavioral therapy and Ellis cognitive therapy on derelict children’s aggression. Behbood Journal. 2012; 15(6):408-14. [Persian]
 6. Souri H. The Effect of Group Logo Therapy Training on Frustration and Aggression of Male High School Students. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2015;16(1):118-25. [Persian]
 7. Samim R, Ghasemi V. A Survey on the Relationship between Popular Music Consumption and Aggression among Students Case Study: Students of University of Isfahan. Iranian Journal of Cultural Research. 2010; 2(8):243-62. [Persian]
 8. Bahrami M. Nutrition and brain development. IJP. 2002; 13(sup):0-. [Persian]
 9. Davison KM, Kaplan BJ. Food insecurity in adults with mood disorders: prevalence estimates and associations with nutritional and psychological health. Annals of General Psychiatry. 2015; 14(21):1-7.
 10. Black MM. Zinc deficiency and child development. The American journal of clinical nutrition. 1998; 68(2 Suppl):464S-9S.
 11. Namakin K, Miri M, Malekaneh M, Zardast M. Evaluation serum Zinc in 6 years old children in Birjand city. Quarterly of Horizon of Medical Sciences. 2007; 12(4):45-9. [Persian]
 12. Hadian M, Soleimani G. Evaluation of Serum Zinc Level in Children Under 5 Years with Malnutrition. The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2007; 15(2):50-6. [Persian]
 13. Rashidi AA, salehi M, Behnam S. Evaluation of serum zinc status in Neyriz school children. Jahrom medical Journal. 2007; 5(5):1-6. [Persian]
 14. Salehi B, Mohammadbeigi A, Sheykholeslam H, Moshiri E, Dorreh F. Omega-3 and Zinc supplementation as complementary therapies in children with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of research in pharmacy practice 2016;5(1):22-6.
 15. Sheikholeslam R, Naghavi M, Abdollahi Z, Zarati M, Vaseghi S, Sadeghi Ghotbabadi F, et al. Current status and the 10 years trend in the malnutrition indexes of children under 5 years in Iran. Iranian journal of Epidemiology 2008;4(1):21-8. [Persian]
 16. Kozier B. Fundamentals of nursing, Concepts process and practice. 50 ed. California: Addison Wesley Nursing; 1995: 279-83.
 17. Golestan M, Akhavan Karbasi S, Sadr-Bafghi M, Mirnaseri F, Eslami Z, Fallah R, et al. Prevalence of Zinc Deficiency by “Zinc Taste Test” in Pre School Children in Yazd. SSU_Journals 2004;12(3):22-9. [Persian]
 18. Liu J, Lewis G, Evans L. Understanding aggressive behaviour across the lifespan. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2013; 20(2):156-68.
 19. Avval FZ, Rad MM. Assessment of Serum Levels of Iron and Zinc in Children with ADHD Compared to Healthy Controls: A Case-Control Study. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 2019;13(3): e66332..
 20. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5nd ed. Washington: American Psychiatric Publishing; 2013: 466-69.
 21. Shahim S. Overt and relational aggression among school children. Psychological Research. 2006; 1(9):27-44.
 22. Walsh WJ, Isaacson HR, Rehman F, Hall A. Elevated blood copper/zinc ratios in assaultive young males. Physiol Behav. 1997; 62(2):327-9.
 23. Liu J, Raine A. The effect of childhood malnutrition on externalizing behavior. Curr Opin Pediatr. 2006; 18(5):565-70.
 24. Dodig-Curkovic K, Dovhanj J, Curkovic M, Dodig-Radic J, Degmecic D. The role of zinc in the treatment of hyperactivity disorder in children. Acta Med Croatica. 2009; 63(4):307-13.
 25. Gubbels JS, Kremers SP, Stafleu A, Dagnelie PC, Goldbohm RA, De Vries NK, et al. Diet-related restrictive parenting practices. Impact on dietary intake of 2-year-old children and interactions with child characteristics. Appetite. 2009; 52(2):423-9.
 26. Kotting WF, Bubenzer S, Helmbold K, Eisert A, Gaber TJ, Zepf FD. Effects of tryptophan depletion on reactive aggression and aggressive decision-making in young people with ADHD. Acta Psychiatr Scand. 2013; 128(2):114-23.
 27. Takeda A, Tamano H, Kan F, Hanajima T, Yamada K, Oku N. Enhancement of social isolation-induced aggressive behavior of young mice by zinc deficiency. Life Sci. 2008; 82(17-18):909-14.
 28. Juhr NC, Brand U, Behne D. Zinc metabolism--a factor in canine aggression? Berl Munch Tierarztl Wochenschr. 2003; 116(7-8):265-8.
 29. Raine A, Cheney RA, Ho R, Portnoy J, Liu J, Soyfer L, et al. Nutritional supplementation to reduce child aggression: a randomized, stratified, single-blind, factorial trial. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines. 2016;57(9):1038-46.
 30. Benton D. The impact of diet on anti-social, violent and criminal behaviour. Neurosci Biobehav Rev. 2007;31(5):752-74.
 31. Swardfager W, Herrmann N, McIntyre RS, Mazereeuw G, Goldberger K, Cha DS, et al. Potential roles of zinc in the pathophysiology and treatment of major depressive disorder. Neurosci Biobehav Rev. 2013; 37(5):911-29.
 32. Hariri M, Azadbakht L. Magnesium, Iron, and Zinc Supplementation for the Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review on the Recent Literature. International Journal of Preventive Medicine. 2015; 6:83.
 33. Arnold LE, DiSilvestro RA. Zinc in attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of child and adolescent psychopharmacology. 2005; 15(4):619-27.
 34. Yang Y, Jing X-P, Zhang S-P, Gu R-X, Tang F-X, Wang X-L, et al. High Dose Zinc Supplementation Induces Hippocampal Zinc Deficiency and Memory Impairment with Inhibition of BDNF Signaling. PLoS ONE. 2013; 8(1):e55384.