دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 41، مهر 1398 
تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود زنان متأهل

صفحه 20-31

مهرداد ساسانی؛ قربان فتحی اقدم؛ جعفر پویامنش؛ مجتبی امیری مجد


تأثیر مراقبه عشق‌ورزی-مهربانی بر کارکردهای اجرایی و بهزیستی روان‌شناختی سالمندان

صفحه 52-63

امیر اعتمادی شمس آبادی؛ شهرام محمدخانی؛ علی‌رضا مرادی؛ مهدی اکبری


همبستگی بین منزلت درک شده و عزت نفس سالمندان شهرستان سیرجان، سال 1397

صفحه 73-80

سید حبیب ا... حسینی؛ راضیه زینلی؛ مجید کاظمی؛ شمس الدین نامجو