اثر توان‌بخشی شناختی بر بهبود نشانگان افسردگی و الگوی امواج مغزی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم شناختی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 استادیار،گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: افسردگی رایج‌ترین اختلال روانی است که به شدت رو به افزایش است و به آن سرماخوردگی روانی نیز می‌گویند. توان‌بخشی شناختی یکی از درمان‌های مؤثر برای این اختلال می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر توان‌بخشی شناختی بر بهبود نشانگان افسردگی و الگوی امواج مغزی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شهر تبریز انجام شد .
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را کلیه بیماران افسرده اساسی مراجعه­کننده به کلینیک‌های روان‌پزشکی شهر تبریز در سال 1397 تشکیل دادند. 30 بیمار به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل بسته آموزشی توان‌بخشی شناختی، پرسشنامه افسردگی بک و دستگاه الکتروانسفالوگرافی کمی بود. گروه آزمایش طی 12 جلسه 60 دقیقه‌ای، تحت توان‌بخشی شناختی قرار گرفت. داده‌ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توان‌بخشی شناختی باعث کاهش افسردگی شد و همچنین امواج آلفای مغزی را در ناحیهF3  کاهش و امواج بتای مغزی را در ناحیه F4 افزایش داد (01/0p<). به نحوی که نمره گروه آزمایش در پیش­آزمون و پس­آزمون برای افسردگی از 86/30 به 20/22 و برای امواج آلفا F3 از 33/11 به 60/8 کاهش یافت. امواج  بتا F4 از 23/20 به 80/28 افزایش پیدا کرد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد توان‌بخشی شناختی افسردگی را کاهش، و امواج مغزی را تغییر می‌دهد. مبتنی بر یافته‌های این پژوهش می‌توان از توان‌بخشی شناختی به عنوان درمانی مؤثر برای کاهش افسردگی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on the Improvement of Depression Symptoms and Brain Wave Pattern in Patients with Depression Disorder

نویسندگان [English]

 • R Jafari 1
 • H Bafandeh 2
1 MSc, Dept of Cognitive Science, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Prof, Dept of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: This study aimed to determine the effectiveness of cognitive rehabilitation on the improvement of depression syndrome and brain wave pattern in patients with major depressive disorder.
Materials and Methods: The present study was semi-experimental. The statistical population of the study was all depressed patients referring to psychiatric centers of Tabriz in 2018. A total of 30 depressed patients were selected after the diagnosis of a psychiatrist and randomly assigned to two groups of experimental and control. Then, the experimental group received cognitive rehabilitation for 12 sessions of 60 minutes, as well as related training. Finally, the data were analyzed using Neuroguid software and SPSS version 23.
Results: The results of this study showed that in the experimental group, cognitive rehabilitation reduced depression together with brain alpha in the F3 region, and increased brain beta in the F4 region p<0/01. The experimental group pre-test and post-test scores decreased for depression from 30/86 to 22/20 and alpha F3 from 11.33 to 8.60; however, they increased for beta F4 from 20/23 to 28/80.
Conclusion: Based on the findings of this study, cognitive rehabilitation can be used as an effective treatment to reduce depression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cognitive rehabilitation
 • depression
 • alpha
 • beta
 1. Takahashi Y, Roberts BW, Yamagata S, Kijima N. Personality traits show differential relations with anxiety and depression in a nonclinical sample. Psychologia 2015;58(1):15-26.
 2. Fayazi M, Hasani J. Structural relations between brain-behavioral systems, social anxiety, depression and internet addiction: with regard to revised reinforcement sensitivity theory (r-RST). Computers in Human Behavior 2017;72:441-8.
 3. Miu AC, Bîlc MI, Bunea I, Szentágotai-Tătar A. Childhood trauma and sensitivity to reward and punishment: Implications for depressive and anxiety symptoms. Personality and Individual Differences 2017;119:134-40.
 4. Linares L, Jauregui P, Herrero-Fernández D, Estévez A. Mediationg Role of Mindfulness as a Trait Between Attachment Styles and Depressive Symptoms. The Journal of psychology 2016;150(7):881-96.
 5. Marganska A, Gallagher M, Miranda R. Adult attachment, emotion dysregulation, and symptoms of depression and generalized anxiety disorder. American Journal of Orthopsychiatry 2013;83(1):131-41.
 6. Bayrami M, Nazari M, Hashemi T, Movahedi Y. The Effectiveness of Neuropsychological Rehabilitation Treatment on the Performance of Problem Solving in Patients With Math Learning Disabilities. IJRN 2017; 3 (2) :61-7. [Persian]
 7. Rogers JM, Panegyres PK. Cognitive impairment in multiple sclerosis: evidence-based analysis and recommendations. Journal of Clinical Neuroscience 2007;14(10):919-27.
 8. Denney DR, Gallagher KS, Lynch SG. Deficits in processing speed in patients with multiple sclerosis: evidence from explicit and covert measures. Archives of clinical neuropsychology 2011;26(2):110-9.
 9. Raghibi M, Khosravi M. Comparing the cognitive function in multiple sclerosis patients. ZJRMS 2012;14(2):45-8. [Persian]
 10. Porcel J, Montalban X. Anticholinesterasics in the treatment of cognitive impairment in multiple sclerosis. Journal of the neurological sciences 2006;245(1-2):177-81.
 11. Arnett PA, Higginson CI, Randolph JJ. Depression in multiple sclerosis: relationship to planning ability. Journal of the International Neuropsychological Society 2001;7(6):665-74.
 12. Moscati A, Flint J, Kendler KS. Classification of anxiety disorders comorbid with major depression: common or distinct influences on risk? Depression and anxiety 2016;33(2):120-7.
 13. Cantón-Cortés D, Cortés MR, Cantón J. Child sexual abuse, attachment style, and depression: The role of the characteristics of abuse. Journal of interpersonal violence 2015;30(3):420-36.
 14. Bayrami M, Movahedi Y, Esmaili S, Zorahim R. The effectiveness of neuropsychological rehabilitation on reading speed, accuracy of reading and reading comprehension in students with Dyslexia. IJRN 2016; 2 (3) :69-77. [Persian]
 15. Sahraian AM, Etesam F. Cognitive impairment in Multiple Sclerosis. Zahedan University of Medical Sciences. Sahraian MA, Etesam F. Cognitive Impairment in Multiple Sclerosis. Tabib -E-shargh 2014; 16(1): 1-7. [Persian]
 16. Cattelani R, Zettin M, Zoccolotti P. Rehabilitation treatments for adults with behavioral and psychosocial disorders following acquired brain injury: A systematic review. Neuropsychology review 2010;20(1):52-85.
 17. Gagliardi C, Brenna V, Romaniello R, Arrigoni F, Tavano A. Cognitive rehabilitation in a child with Joubert syndrome: developmental trends and adaptive changes in a single case report. Res Dev Disabil 2015, 47(5), 375-384.
 18. Pepping M, Brunings J, Goldberg M. Cognition, cognitive dysfunction, and cognitive rehabilitation in multiple sclerosis. Phys Med Rehabil Clin N Am, 2013; 24(4),663- 672.
 19. Khalili L, Dolatshahi B, Farhoudi M, Niknam Z, Pourshahbaz A. The effectiveness of attention rehabilitation in decreasing focused attention and working memory deficits on Multiple Sclerosis patients. JUUMS 2014;25(5):382-96. [Persian]
 20. O’Brien AR, Chiaravalloti N, Goverover Y, DeLuca J. Evidenced-based cognitive rehabilitation for persons with multiple sclerosis: a review of the literature. Archives of physical medicine and rehabilitation 2008;89(4):761-9.
 21. Flavia M, Stampatori C, Zanotti D, Parrinello G, Capra R. Efficacy and specificity of intensive cognitive rehabilitation of attention and executive functions in multiple sclerosis. Journal of the neurological sciences 2010;288(1-2):101-5.
 22. Mattioli F, Stampatori C, Scarpazza C, Parrinello G, Capra R. Persistence of the effects of attention and executive functions intensive rehabilitation in relapsing remitting multiple sclerosis. Multiple sclerosis and related disorders 2012;1(4):168-73.
 23. Olukolade O, Osinowo HO. Efficacy of cognitive rehabilitation therapy on poststroke depression among survivors of first stroke attack in Ibadan, Nigeria. Behavioural neurology 2017; 7(1): 52-59.
 24. Bashi Abdolabadi H, Pilevar S, Saram AA. The Effect of Cognitive Rehabilitation on Cognitive Function, Memory, Depression, and Anxiety in Patients with Multiple Sclerosis. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 2016;4(3):28-40. [Persian]
 25. Beck AT, Steer RA, Carbin MG. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clinical psychology review 1988;8(1):77-100.
 26. Mansouri A, Bakhshipour Roodsari A. The relationship between behavioral activation and inhibition systems on the pathological and non-pathological worry. JBUMS 2010;12(1):59-64. [Persian]
 27. Hanasabzadeh IM, Yazdandoust R, Gharayi B, Nejad FA. Preliminary Study on the Effectiveness of Knowledge Based Cognitive Therapy Guide for Depressed Patients with Suicidal Thoughts: A Case Report. Clinical Psychology 2009; (1) 1: 35-45. [Persian]
 28. Abbasi M, Ayadi N, Pirani Z, Montazeri Z. The Effect of Cognitive Rehabilitation on Social Well-Being, Quality of Life and Marital Satisfaction of Nurses. IJHEHP 2017;5(3):231-9. [Persian]
 29. Movahedi Y. Effectiveness of EEG biofeedback on creativity and pattern of brain waves.nurse and physician within war 2018; 6 (20) :36-43. [Persian]