اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش سطح پرخاشگری و کورتیزول نوجوانان پسر پرخاشگر شهر نجف‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، اصفهان، ایران .

چکیده

مقدمه: ﺧﺸــﻢ  و پرخاشگری در ﻫﻤﻪ فرهنگ‌ها دﯾﺪه  می‌شود و از شایع‌ترین ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮان ﺷﺪه و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﻣﺨﺘﻞ می‌کنند. این پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش سطح پرخاشگری و کورتیزول نوجوانان پسر پرخاشگر شهر نجف‌آباد در سال 1396 انجام شد.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش، نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمون بود. آزمودنی‌ها شامل 30 نفر از دانش­آموزان پسر دبیرستانی شهر نجف‌آباد بودند که نمره بالایی در پرسشنامه پرخاشگری  Spielbergerکسب کرده بودند و به‌ طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل (15 نفر در هر گروه) جایگزین شدند، ابتدا از هر دو گروه آزمون سطح کورتیزول به عمل آمد و سپس هشت جلسه (هفته‌ای دو جلسه به مدت چهار هفته) آموزش مهارت مدیریت خشم برای گروه آزمون برگزار شد. پس از اتمام جلسات آموزشی، بار دیگر هر دو گروه مورد آزمایش قرار گرفتند و پرسشنامه خشم اسپیلبرگر را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد.  
یافته‌ها: بین میانگین نمره‌های پس‌آزمون گروه آزمون و کنترل تفاوت معنی‌داری و جود داشت و آموزش مدیریت خشم بر کاهش سطح پرخاشگری و کورتیزول گروه آزمون در سطح معنی‌داری 05/0>p مؤثر بود.
نتیجه‌گیری: می‌توان آموزش مدیریت خشم را به عنوان ابزاری حمایتی و مؤثر جهت کاهش پرخاشگری به شمار آورد و از آن به ‌ویژه برای نوجوانان پرخاشگر سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Anger Management Training on the Reduction of Cortisol Level in Aggressive Male Adolescents in Najaf Abad City

نویسندگان [English]

 • Z Shahmohammadibeni 1
 • Y Gorji 2
1 MSc, Dept of Psychology, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Isfahan, Iran.
2 Assistant Prof, Dept of Psychology Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Anger and aggression are found in all cultures and are the most common kind of behavioral problems, which cause discomfort and distress in others; thus, they disrupt the mental health of the community. This study aims to investigate the effectiveness of anger management training on the reduction of aggression and cortisol levels in aggressive male adolescents in Najaf Abad city in 2018.
Materials and methods: The research method was semi-experimental with pre-test and post-test in two control and experimental groups. The subjects consisted of 30 high school male students in Najaf Abad who had a high score in the Spielberger anger inventory. They were randomly assigned to two experimental and control groups (n=15 in each group). First, cortisol levels were tested in each group, and then eight sessions of training in anger management skills were held for the experimental group. After completing the training sessions, both groups were tested and completed the Spielberger anger inventory again. Univariate analysis of covariance was used to analyze the data.
Results: The results showed that there was a significant difference between the post-test mean scores of two experimental and control groups, and anger management training was effective on the reduction of cortisol and aggression level in the experimental group at the significant level of p<0.05.
Conclusion: Anger management training can be considered as a supportive and effective tool for reducing aggression and used for aggressive adolescents in particular.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anger Management Training
 • Cortisol Level
 • Aggression
 • Adolescent
 1. Nikmanesh Z ,Kazemi Y,Zarenajad Z. The Effect of Life Skills Training on Anger Management and Perception of Competence in Children.JEPS 2017;14(27):221-43.[Persian]
 2. Aboui MM, Tahmassian K , Khosh KA. The impact of anger management training on anger self-regulation skills and parent-adolescent conflicts in female adolescents of junior high (guidance) schools in Tehran.Journal of family research 2010;6(23):393-404. [Persian]
 3. Foroghi M, Hosseini A, Kiani R, Jafari S, Pedram P. The effect of anger control training on aggression among male student aged 12-14. Journal Of behavioral Sciences 2015, 6(22):71-84 .[Persian]
 4. Taylor JL, Novaco RW. Anger treatment for people with developmental disabilities: A theory, evidence and manual based approach.1nd ed. England: John Wiley & Sons; 2005:107-180.
 5. Mohammad  KF. The Effectiveness of Teaching Anger Management Skills Using Cognitive-Behavioral Approach on the Level of Aggression and Social, Emotional, and Educational Adjustment of the Male Karate Men in Tabriz. Tabriz: Tabriz University;2015: 47-57. [Persian]
 6. Del Vecchio T, O'Leary KD. Effectiveness of anger treatments for specific anger problems: A meta-analytic review. Clinical psychology review 2004;24(1):15-34.
 7. O`Neill H. Managing anger. 2nd Ed. United Kingdom: Whurr; 2016: 1-34.
 8. Orki M, Zare H, Shirazi N ,Hassanzadeh PS. Anxiety Management Training Using Cognitive-Behavioral Approach on Adherence to Treatment and Blood Glucose Control in Patients with Type 3 Diabetes. Journal of Psychology of Health 2012,1(4):56-70. [Persian]
 9. Deffenbacher JL. A review of interventions for the reduction of driving anger. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour 2016;42:411-21.
 10. Bostan N. Heidari S. The Effectiveness of Anger Management on the Aggression among High School Boys in the City of Sahne in the academic year of 1994-93. Kermanshah: Islamic Azad University; 2014: 65-79. [Persian]
 11. Jones D, Hollin CR. Managing problematic anger: the development of a treatment program for personality disordered patients in high security. IJFMH 2004;3(2):197-210.
 12. Karami A, Javan M, Seifi M. Effectiveness of body psychotherapy technique on stress and salivary cortisol level in high school girl students. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2014;16(4):7-13. [Persian]
 13. Bahamin G, Zargham Hajebi M, Mohebi M. Effectiveness of Teaching Management Skills on Aggression among Third Grade High School Boy-students in Ilam City (western Iran). scientific journal of ilam university of medical sciences 2018;26(1):113-21. [Persian]
 14. Aghabakhshi H. Life skills for students. Tehran Soc Plan Stud Min Sci Res Technol Publication 2009:1-32. [Persian]
 15. Arefi M, Razavieh A. Investigating the relationship between apparent aggression and the Relationship between social emotional compatibility of elementary male and female students.  Journal Knowl Res Psychol Isfahan Uni Technol 2006; 16: 113-25. [Persian]
 16. Dortaj F,Masaebi AE, Asadzadeh H. The Effect of Anger Control Group Training on Aggression of 12-15 Year Old Male Students. Iranian Journal of Nursing 2010;3(4):62-72. [Persian]
 17. Bradbury KE, Clarke I. Cognitive behavioural therapy for anger management: effectiveness in adult mental health services. Behavioural and Cognitive Psychotherapy 2007;35(2):201-8.
 18. Wheatley A, Murrihy R, Van Kessel J, Wuthrich V, Remond L, Tuqiri R, et al. Aggression management training for youth in behaviour schools: A quasi-experimental study. Youth Studies Australia 2009;28(1):29-38.
 19. Khoshravesh V; Khesali  LM;  Dolatalizadeh AZ. Comparison of the effectiveness of group training on anger management and muscle relaxation in reducing anger and hypertension in coronary artery disease.Journal research in sports medicine and technology 2015; 2 (13): 127-42. [Persian]
 20. Ahangar  AA, Farajzadeh  R. The Effectiveness of Aggression Management Group Training on Reduction and Control of Aggressive Adolescent Female Adolescents in Tabriz. Journal Woman and Family Studies 2014; 5 (19): 23-35. [Persian]
 21. Zamani N, Mahmoudi M, Pourkarimi J, Zardkhane A. Surveying the Impact of Cognitive-behavioral Intervention on High School Students’ Control of Anger. Scientific Journal of Clinical Psychology & Personality 2015;2(11):61-70. [Persian]
 22. Kabusi  M,Ghorbani A. The effectiveness of cognitive-behavioral anger control training on adolescents with conduct disorder. Journal Exceptional education 2016; 1(138): 22-30.[Persian]
 23. Sharifi K, Mohammadi, F. Sensitivity of Brain-Behavioral Systems (AS) (BIS) in predicting addiction susceptibility. Journal The Rise of Psychology 2015; 4 (12): 43-50.[Persian]
 24. Meyer B, Olivier L, Roth DA. Please don’t leave me! BIS/BAS, attachment styles, and responses to a relationship threat. Personality and Individual Differences 2005;38(1):151-62.
 25. Gray JA. The Neuropsychology of Anxiety. British Journal of Psychology 1978; 69(4): 417-34.
 26. Sadeghi-Yarandi M, Khodabakhshi-Koolaee A, Falsafinejad M R, Khaletbari N. The Interrelationship between Job Stress with the Immune System and Functional Memory of Women Working in Diagnostic Laboratories. Shefaye Khatam 2019; 7 (2) :23-32. [Persian]
 27. Barzkar E. The structure and function of the nervous-muscular system.2nd ed. Tehran: fajr; 2006: 50-2. [Persian]
 28. Khodayari-Fard M, Lavasani M, Akbari_Zardkhane S, Liaghat S. Psychomertic Properties Spielberger's State-Trait Anger Expression Inventory-2 Among of Iranian Students. Jrehab 2010; 11 (1) :47-56. [Persian]
 29. Fallah M, Moshtagh N, Mirabzadeh A, Dolatshahi B. Correlation between Different Dimensions of Anger and Depression in Women by Mediating Objectives and Capabilities of Igo. JHPM 2019; 8 (3) :59-67. [Persian]
 30. Taheriniyam A, Gharayagh Zandi H, khabiri M, Soori R. Effectiveness of Psychological Interventions on Competitive State Anxiety and Salivary Cortisol In Elite Sprinters. journal Applied Psychological Research 2018; 9(2): 163-179 [Persian]
 31. Navid M.(dissertation). The effect of group problem solving skills training on aggression and tenacity of female offspring living in welfare centers in Tehran. Tehran: Shahid Beheshti university; 2010: 105-17. [Persian]
 32. Farajzadeh  R, Pourshahriari M; Rezaeian H, Ahangaranzabi V. Learning to control anger in a group: the effect of a cognitive-behavioral approach.  Journal of new Thoughts on Education 2012; 8(3): 51-66.[Persian]
 33. Bijeh N, Moazami M, Ahmadi A, Samadpour F, Zabihi A. Effect of 6 months of aerobic exercise training on serum leptin, cortisol, insulin and glucose levels in thin middle-aged women. Kowsar medical journal 2011;16 (1):53-9. [Persian]
 34. Hashemzadeh O, Moazami M. The effect of eight weeks aerobic training with and without lavender on lactate and cortisol levels in non-athlete male students. journal Physiology and Management Research in Sport 2014; 7 (3): 27-34. [Persian]
 35. Delaver A. Research Methodology in Psychology and Educational Sciences. 7nd ed. Tehran: Virayesh; 2019: 25-30