دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 43، فروردین 1399 
نقش تکلیف شب در شکل‌گیری استرس دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و والدین آن‌ها در شهر رفسنجان: سال 1397

صفحه 50-59

پروین آقا محمد حسنی؛ زهرا زین الدینی میمند؛ محمدرضا مختاری؛ سهیل ارفعی