اثربخشی روان‌درمانی مثبتنگر بر کیفیت زندگی در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی کاهش یافته از عواملی است که می‍تواند منجر به خیانت زناشویی شود. روان­درمانی مثبت‍نگر رویکرد جدیدی است که امکان استفاده از آن در جمعیت بالینی و غیربالینی بررسی گردیده است. لذا، این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی روان­درمانی مثبت‍نگر بر کیفیت زندگی در زنان آسیب­دیده از خیانت زناشویی انجام شد.
مواد و روشها: این پژوهش نیمه تجربی بود و جامعه آماری آن دربرگیرنده کلیه زنان آسیب‍دیده از خیانت شهر تبریز در سال 1398 بود که از سوی دادگستری استان به مراکز مشاوره بهزیستی جهت دریافت مشاوره ارجاع داده شده بودند .تعداد 30 نفر از آنها با روش نمونه‍گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در گروه‍های آزمایش و گواه (15 نفر در هر گروه) جایگزین شدند. هر دو گروه فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی را به عنوان پیش‍آزمون و پس‍آزمون تکمیل کردند.‌ هشت جلسه روان­درمانی مثبت‍نگر گروهی (هفته‌ای دو جلسه به مدت 4 هفته) در گروه آزمایش اعمال شد. گروه گواه مداخله‍ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره و تک‍متغیره تحلیل شدند.
یافته­ ها: بین روان­درمانی مثبت‍نگر و گروه گواه از نظر سلامت جسمی (001/0=p، 60/0=F2)، سلامت روانی (001/0=p، 79/0=F2)، روابط اجتماعی (001/0=p، 82/0=F2)، سلامت محیط (001/0=p، 80/0=F2) و کیفیت زندگی و سلامت عمومی (001/0=p، 71/0= F2) از مرحله پیش‍آزمون به پس‍آزمون تفاوت معنی­داری وجود داشت.  
نتیجه­گ یری: آموزش روان­درمانی مثبت‍نگر به عنوان یک روش مداخله‍ای موثر در ارتقای کیفیت زندگی زنان آسیب‍دیده از خیانت توصیه می‍شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Positive Psychotherapy on Quality of Life in Women Hurt by Marital Infidelity

نویسندگان [English]

 • R Zolrahim 1
 • Sh Vahedi 2
 • N Moheb 3
1 Ph.D. Student, Dept of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Prof, Dept of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Assistant Prof, Dept of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Decreased quality of life is one of the factors that can lead to marital infidelity.
Extramarital relationships are among the factors affecting women's quality of life. Positive psychotherapy is a new approach used in clinical and non-clinical populations. Therefore, this study aims to determine the effectiveness of positive psychotherapy on quality of life in women hurt from marital infidelity
Materials and Methods: This research was a quasi-experimental study. The statistical population included all women hurt by betrayal in Tabriz in 2019, who were referred to the Welfare Organization's Advisory Centers by the Provincial Justice for consultation that 30 of them were selected using available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (15 in each). Both groups completed the short form of the Quality of Life Questionnaire as pre-test and post-test. Eight sessions of positive group psychotherapy (two sessions a week for 4 weeks) were held to the experimental group, while the control group did not receive any intervention. Data were analyzed using multivariate and univariate analysis of covariance.
Results: Between positive psychotherapy and control group in terms of physical health (p=0.001, F2=0.60), mental health (p=0.001, F2=0.79), social relationships (p=0.001, F2=0.82), environmental health (p=0.001, F2=0.80), as well as quality of life and general health (p=0.001, F2=0.71), a significant difference was observed from pre-test to post-test.
Conclusion: Positive psychotherapy training is recommended as an effective intervention to improve the quality of life of women hurt by betrayal.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Positive Psychology
 • Quality of life
 • Infidelity
 • Women
 1. Aviram I, Amichai-Hamburger Y. Online infidelity: Aspects of dyadic satisfaction, self-disclosure, and narcissism. Journal of Computer-Mediated Communication 2005;10(3):JCMC1037.
 2. Stephenson KR, Rellini AH, Meston CM. Relationship satisfaction as a predictor of treatment response during cognitive behavioral sex therapy. Archives of Sexual Behavior 2013;42(1):143-52.
 3. Fathi M, Fekazad H, Ghaffary G, Bolhari J. Recognizing the fundamental factors of married men engaged in marital infidelity. Social Welfare Quarterly 2014;13(51):109-31. [Persian]
 4. Druckerman P. Lust in translation. 1nd ed. US: The Penguin Press; 2013:127-30.
 5. Peluso PR. Infidelity: A practitoners guide to working with couples in crisis. 1nd ed. New York: routledge; 2013:17-52.
 6. Glass SP, Wright TL. Reconstructing marriages after the trauma of infidelity. 1nd ed. New York: John Wiley & Sons; 2007:471-507.
 7. Ezati N, Kakabraei K. Predicting marital infidelity based on marital quality of life and the five major personality factors. National Research Monthly 2016; 1(9):75-82. [Persian]
 8. Ryff CD. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology 1989;57:1069-81.
 9. Rashid T. Positive psychotherapy: A strength-based approach. The Journal of Positive Psychology 2015;10(1):25-40.
 10. Lee EJ. The effect of positive group psychotherapy on self-esteem and state anger among adolescents at Korean immigrant churches. Archives of psychiatric nursing. 2015;29(2):108-13.
 11. Pietrowsky R, Mikutta J. Effects of positive psychology interventions in depressive patients—A randomized control study. Psychology 2012;3(12):1067-73.
 12. Farnam A. The effect of positive thinking training in enhancement of quality and hope of life among the elderly. Positive Psychology 2016;2(1):75-88.
 13. Huffman JC, DuBois CM, Healy BC, Boehm JK, Kashdan TB, Celano CM, et al. Feasibility and utility of positive psychology exercises for suicidal inpatients. General hospital psychiatry 2014;36(1):88-94.
 14. Jabbari M, Shahidi S, Mootabi F. Effectiveness of group intervention based on positive psychology in reducing symptoms of depression and anxiety and increasing life satisfaction in adolescent girls. IJPCP 2015;20(4):296-87. [Persian]
 15. Saeedi Z, Bahrainian AS, Ahmadi SM. Effectiveness of positive psychology group therapy in reducing depression, stress and death anxiety in patients with cancer undergoing chemotherapy. Journal of Fundamentals of Mental Health 2016; 18,547-52. [Persian]
 16. Farnam A, Hamidi M. The Effectiveness of Positivism Training on Enhancement of Hope with Emphasis on Qur'an and Islamic Issues. Clinical Psychology Studies 2016; 6(22):23-46. [Persian]
 17. Sin NL, Lyubomirsky S. Enhancing well‐being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: A practice‐friendly meta‐analysis. Journal of clinical psychology 2009;65(5):467-87. [Persian]
 18. Aslani J, Ahmaddost H, Bahmani M. The Effectiveness of Positive Psychotherapy on Depression Symptoms and Subjective Well - Being of Prisoners. Positive Psychology Research 2016; 1(4):67-76. [Persian]
 19. Senf K, Liau AK. The effects of positive interventions on happiness and depressive symptoms, with an examination of personality as a moderator. Journal of Happiness Studies 2013;14(2):591-612.
 20. Ghorashi S, Bakhtiari A, Fard F. The consideration of positive perspective psychotherapy on hard work and happiness of female students of high school city of Marand 2015. Journal of Counseling and Psychotherapy 2016;4(15):60-75. [Persian]
 21. Rashid T, Anjum A. Positive psychotherapy for young adults and children. Handbook of depression in children and adolescents. 1nd ed. New York: Guilford press; 2008:250-87.
 22. Wing JF, Schutte NS, Byrne B. The effect of positive writing on emotional intelligence and life satisfaction. Journal of Clinical Psychology 2006;62(10):1291-302.
 23. Gall MD, Borg WR, Gall JP. Educational research: An introduction. 8nd ed. USA: Longman Publishing; 1996: 451-52.
 24. WHOQOL group. WHOQOL-BREF Introduction. Administration and scoring, Field; 1996.
 25. Nejat S, Montazeri A, Holakouie Naieni K, Mohammad K, Majdzadeh S. The World Health  Organization quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 2006;4(4):1-12. [Persian]
 26. Beygi MK, Barzi F. Investigating the Effectiveness of Positive Psychotherapy on the Quality of Life and Marital Conflicts of Mothers who have Physical-motor handicapped Children (Ages 5 to 12, Tehran). IJHCS​ 2016;1(1):1610-25.
 27. Schrank B, Brownell T, Jakaite Z, Larkin C, Pesola F, Riches S, et al. Evaluation of a positive psychotherapy group intervention for people with psychosis: pilot randomised controlled trial. Epidemiology and psychiatric sciences 2016;25(3):235-46.
 28. Firoozi M, Piyani MR. Positive Psychotherapy to Improve the Quality of Life of Paraplegic Veterans through Virtual Social Networks. Journal of Military Medicine 2018;20(3):316-24. [Persian]
 29. Porzoor P, Alizadeh Ghoradel J, Yaghuti H, Basharpoor S. Effectiveness of Positive Psychotherapy in Improving Opiate Addicts’ Quality of Life. research on addiction 2016;9(35):137-48. [Persian]
 30. Lyubomirsky S, Layous K. How do simple positive activities increase well-being? Current directions in psychological science 2013;22(1):57-62.
 31. Dickerhoof RM. (dissertation). Expressing optimism and gratitude: A longitudinal investigation of cognitive strategies to increase well-being. California: Univesity of California Riverside; 2007: 24-9.