دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 46، بهمن 1399 
بررسی علل مصرف شیر خشک در شیرخواران زیر یک سال شهر رفسنجان در سال ١٣٩٥

صفحه 88-92

عباس فاتحی؛ فاطمه شریفی؛ زهرا کامیاب؛ غلامرضا بازماندگان