بررسی علل مصرف شیر خشک در شیرخواران زیر یک سال شهر رفسنجان در سال ١٣٩٥

نویسندگان

1 استادیار، گروه اطفال، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

2 پزشک عمومی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

3 استادیار، گروه پزشک خانواده، دانشکده پزشکی و سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

4 استادیار، واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

چکیده

مقدمه: شناسایی علل دخیل در تغذیه برخی شیرخواران با شیر خشک، نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌ برای ترویج تغذیه با شیر مادر دارد.  هدف مطالعه حاضر تعیین علل مصرف شیر خشک در شیرخواران شهر رفسنجان در سال ١٣٩٥ بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش توصیفی حاضر بر 372 مادر مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان، با فرزندان زیر یک سال که شیر خشک مصرف می‌کردند انجام شد. از نمونه‌گیری در دسترس و پرسشنامه محقق ساخته برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. داده­ها بر اساس فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار توصیف شدند.
یافته­ ها: میانگین سن مادران 87/4 ± 61/23 سال و میانگین سن شروع شیر خشک 46/39 ± 71/40 روز بود. مادران با تعداد 208 نفر (9/55 درصد)، بیشترین فراوانی مربوط به عامل شروع کننده مصرف شیر خشک را داشتند. شایع­ترین علل این موضوع، تصور ناکافی بودن شیر مادر با 206 نفر (4/55 درصد) و خوب وزن نگرفتن نوزاد با 107 نفر (8/28 درصد) بود.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌ داد مادران نقش مهمی در تغذیه شیرخوار با شیرخشک دارند. شاید به برنامه­های آموزشی تقویت کننده باورهای مادران جهت تداوم شیردهی نیاز ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons for the Consumption of Formula Milk in Infants under One-Year-Old in Rafsanjan in 2016: Short Report

نویسندگان [English]

 • A Fatehi 1
 • F Sharifi 2
 • Z Kamiab 3
 • Gh Bazmandegan 4
1 Assistant Prof, Dept of Pediatrics, Ali-Ibn Abi-Talib Hospital, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
2 MD, Clinical Research Development Unit, Ali-Ibn Abi-Talib Hospital, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
3 Assistant Prof, Dept of Family Medicine, School of Medicine; Head of Clinical Research Development Unit, Ali-Ibn Abi-Talib Hospital, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
4 Assistant Prof, Clinical Research Development Unit, Ali-Ibn Abi-Talib Hospital, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: This study was conducted to determine the factors related to infant formula milk consumption in Rafsanjan in 2016.
Materials and Methods: This study was a descriptive study conducted on 372 mothers referred to Rafsanjan health centers with children under one-year-old consuming formula milk. Frequency and percentage were used to describe qualitative data, while mean and standard deviation were used for quantitative variables.
Results: The mean age of mothers was 23.61 ± 4.87 years. The mean age of the formula onset was 40.71 ± 39.46 days. 208 mothers (55.9%) had the highest frequency as the initiator of formula milk consumption. The most common causes related to this issue were maternal perceptions of insufficient milk with 206 individuals (55.4%) and poor infant weight gain with 107 individuals (28.8%), respectively.
Conclusions: The results showed that mothers have a key role in formula milk consumption. Educational programs that strengthen mothers' beliefs may be needed to continue breastfeeding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast milk
 • Infant
 • Formula milk
 • Rafsanjan
 1. Health C. Nutrition for healthy term infants: recommendations from birth to six months. Canadian journal of dietetic practice and research: a publication of Dietitians of Canada= Revue canadienne de la pratique et de la recherche en dietetique: une publication des Dietetistes du Canada 2012;73(4):204.
 2. Marriott BP, White A, Hadden L, Davies JC, Wallingford JC. World Health Organization (WHO) infant and young child feeding indicators: associations with growth measures in 14 low‐income countries. Maternal & child nutrition 2012;8(3):354-70.
 3. Hamidi M, Khoshdel A, Khadivi Boroujeni R, Deris F, Parvin N, Malekahmadi MR. The causes of formula milk consumption in the infants under 1 year old in Charmahalva Bakhtiari provins Iran, 2007. JSHUMS 2011;13(3):77-83.[Persian]
 4. Breastfeeding S. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2012;129(3):e827-e41.
 5. Zare P, Mirahmadizadeh Ar, Sayadi M, Moradi F, Mohammadi S. Pattern of complete weaning and its related factors in Fars Province. JJUMS 2013;11(2):27-33.
 6. Mehrparvar S, Varzandeh M. Investigation of decreasing causes of exclusive breastfeeding in children below six months old, in Kerman city during 2008-2009. JFUMS 2011;1(1):45-52. [Persian]
 7. Gafari Asl M, Fadakar Sogheh R, Ghavi A. Related factors to continued breastfeeding in infants. Journal of Holistic Nursing And Midwifery 2014;24(2):1-8. [Persian]
 8. Sandhi A, Lee GT, Chipojola R, Huda MH, Kuo S-Y. The relationship between perceived milk supply and exclusive breastfeeding during the first six months postpartum: a cross-sectional study. International Breastfeeding Journal 2020;15(1):1-11.