اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر حس انسجام فردی و پریشانی روان‌شناختی زنان باردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری به عنوان یکی از پراسترس‌ترین رویدادهای زندگی منجر به تغییرات فیزیکی، روانی و اجتماعی می‌شود. ایمن‌سازی در مقابل استرس یکی از روش‌های مؤثر برای مواجهه با تغییرات دوران بارداری می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر حس انسجام و پریشانی روا­ن­شناختی زنان باردار بود.
مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان امام شهر ساری در سال 1398 بود که 30 نفر به ‌صورت در دسترس انتخاب و به‌ طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در 8 جلسه آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس به مدت 90 دقیقه (یک ‌بار در هفته) شرکت کردند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های حس انسجام فردی و پریشانی روانشناختی بود. داده‌ها با استفاده از آزمون­های مجذور کای، تی مستقل و تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند.
یافته­ها: گروه‌های آزمایش و کنترل، قبل از مداخله از نظر حس انسجام فردی و پریشانی روانشناختی تفاوت معنی‌داری نداشتند؛ اما بعد از مداخله در هر دو متغیر تفاوت معنی­دار وجود داشت (001/0p <). نتایج نشان داد که آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر حس انسجام فردی و پریشانی روان‌شناختی زنان باردار مؤثر است (001/0p <).
نتیجه­گیری: با توجه به یافته‌ها به نظر می‌رسد آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس روش مؤثری در افزایش حس انسجام فردی و کاهش پریشانی روان‌شناختی زنان باردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Stress Inoculation Training on Sense of Coherence and Psychological Distress in Pregnant Women

نویسندگان [English]

 • Gh Abbasi 1
 • O Masihpour Mojaveri 2
1 Assistant Prof, Dept of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 PhD student, Dept of Counseling, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnancy, as one of the most stressful life events, leads to physical, psychological, and social changes. Stress inoculation training is one of the effective strategies to deal with changes during pregnancy. Therefore, this research aims to investigate the effectiveness of stress inoculation training on the sense of coherence and psychological distress in pregnant women.
Materials and Methods: This research was quasi-experimental with the control group pretest-posttest design. The statistical population included all pregnant women referred to Sari’s Imam hospital. 30 pregnant women were selected by the available sampling method and were randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received stress inoculation training about 8 sessions, once a week for 90 minutes, and the control group did not receive any training. The research instrument included the questionnaire of sense of coherence and psychological distress. Data were analyzed using a chi-square test, independent t-test, and multivariate analysis of covariance.
Results: The experimental and control groups in the pretest stage showed no significant difference concerning the sense of coherence and psychological distress (p>0/05); however, in the posttest stage, a significant difference was observed in the three mentioned variables (p < 0/001).Multivariate analysis of covariance also showed that stress inoculation training is effective on the sense of personal cohesion and psychological distress of pregnant women (p < 0.001).
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that stress inoculation training is a suitable method to increase the sense of coherence and reduce psychological distress among pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inoculation
 • Stress
 • Sense of coherence
 • Psychological distress
 • Pregnant women
 1. Coflkun AM, Okcu G, Arslan S. The impact of distress experienced during pregnancy on prenatal attachment. PERINATAL 2019;27(2):49-55.
 2. Hildingsson I. Sense of coherence in pregnant and new mothers–A longitudinal study of a national cohort of Swedish speaking women. Sexual & Reproductive Healthcare 2017;11:91-6.
 3. Cortelo FM, Marba S, Cortellazzi KL, Ambrosano G, Guerra LM, Almeida ACG, et al. Women's sense of coherence and its association with early weaning. Jornal de pediatria 2018;94(6):624
 4. Pinar G, Avsar F, Aslantekin F. Evaluation of the impact of childbirth education classes in Turkey on adaptation to pregnancy process, concerns about birth, rate of vaginal birth, and adaptation to maternity: a case-control study. Clinical nursing research 2018;27(3):315-42
 5. Busari AO. Prevalence and Associated Factors of Anxiety and Depression Among Pregnant Women. Open Access Journal of Neurology & Neurosurgery 2018;9(2):38-46.
 6. Ferguson S, Davis D, Browne J, Taylor J. Sense of coherence and childbearing choices: A cross sectional survey. Midwifery 2015;31(11):1081-6.
 7. Stewart RC, Umar E, Gleadow-Ware S, Creed F, Bristow K. Perinatal distress and depression in Malawi: an exploratory qualitative study of stressors, supports and symptoms. Archives of women's mental health 2015;18(2):177-85.
 8. Antonovsky A. Unraveling the mystery of health. 1nd ed. San Francisco: Sage Publications;1987:175-7.
 9. del-Pino-Casado R, Espinosa-Medina A, López-Martínez C, Orgeta V. Sense of coherence, burden and mental health in caregiving: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders 2019;242:14-21.
 10. Sjöström H, Langius-Eklöf A, Hjertberg R. Well-being and sense of coherence during pregnancy. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2004;83(12):1112-8.
 11. Barton K, Redshaw M, Quigley MA, Carson C. Unplanned pregnancy and subsequent psychological distress in partnered women: a cross-sectional study of the role of relationship quality and wider social support. BMC pregnancy and childbirth 2017;17(1):1-9.
 12. Isgut M, Smith AK, Reimann ES, Kucuk O, Ryan J. The impact of psychological distress during pregnancy on the developing fetus: biological mechanisms and the potential benefits of mindfulness interventions. Journal of Perinatal Medicine 2017;45(9):999-1011.
 13. Jokar E, Rahmati A. The effect of stress inoculation training on anxiety and quality of sleep of pregnant women in third trimester. Journal of Fundamentals of Mental Health 2015;17(2):62-8.
 14. Kawaharada M, Yoshioka E, Saijo Y, Fukui T, Ueno T, Kishi R. The effects of a stress inoculation training program for civil servants in Japan: a pilot study of a non-randomized controlled trial. Industrial Health 2009;47(2):173-82.
 15. Ertekin Pinar S, Duran Aksoy O, Daglar G, Yurtsal ZB, Cesur B. Effect of stress management training on depression, stress and coping strategies in pregnant women: a randomised controlled trial. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 2018;39(3):203-10.
 16. Khorsandi M, Vakilian K, Salehi B, Goudarzi MT, Abdi M. The effects of stress inoculation training on perceived stress in pregnant women. Journal of health psychology 2016;21(12):2977-82.
 17. Staneva AA, Bogossian F, Morawska A, Wittkowski A. “I just feel like I am broken. I am the worst pregnant woman ever”: A qualitative exploration of the “at odds” experience of women's antenatal distress. Health Care for Women International 2017;38(6):658-86.
 18. Jabbari Z, Hashemi H, Haghayegh SA. Survey on Effectiveness of Cognitive Behavioral Stress Management on the Stress, Anxiety, and Depression of Pregnant Women.Health System Research 2012;8(7):1341-7. [Persian]
 19. Luyckx K, Goossens E, Apers S, Rassart J, Klimstra T, Dezutter J, et al. The 13-item sense of coherence scale in Dutch-speaking adolescents and young adults: structural validity, age trends, and chronic disease. Psychologica Belgica 2012;52(4):351-68.
 20. Abbasi G, Hamidifar A. The Role of sense of coherence and Satisfying basic psychological needs in Sense of public security. Societal Security Studies 2019; 10(57): 143-69. [Persian]
 21. Zinbarg RE, Barlow DH. Structure of anxiety and the anxiety disorders: a hierarchical model. Journal of Abnormal Psychology 1996;105(2):181-93.
 22. Kessler RC, Andrews G, Colpe LJ, Hiripi E, Mroczek DK, Normand S-L, et al. Short screening scales to monitor population prevalences and trends in non-specific psychological distress. Psychological medicine 2002;32(6):959-76.
 23. Yaghubi H. Psychometric properties of the 10 questions Version of the Kessler Psychological Distress Scale (K-10). Applied Psychological Research Quarterly 2016;6(4):45-57. [Persian]
 24. Sampasa-Kanyinga H, Zamorski MA, Colman I. The psychometric properties of the 10-item Kessler Psychological Distress Scale (K10) in Canadian military personnel. PloS one 2018;13(4):e0196562.
 25. Weissbecker I, Salmon P, Studts JL, Floyd AR, Dedert EA, Sephton SE. Mindfulness-based stress reduction and sense of coherence among women with fibromyalgia. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings 2002;9(4):297-307.
 26. Super S, Wagemakers M, Picavet H, Verkooijen K, Koelen M. Strengthening sense of coherence: opportunities for theory building in health promotion. Health promotion international 2016;31(4):869-78.
 27. Bastani F, Hidarnia A, Montgomery KS, Aguilar-Vafaei ME, Kazemnejad A. Does relaxation education in anxious primigravid Iranian women influence adverse pregnancy outcomes?: a randomized controlled trial. The Journal of perinatal & neonatal nursing 2006;20(2):138-46.
 28. Johnco C, Wuthrich V, Rapee R. The influence of cognitive flexibility on treatment outcome and cognitive restructuring skill acquisition during cognitive behavioural treatment for anxiety and depression in older adults: Results of a pilot study. Behaviour Research and Therapy 2014;57:55-64.
 29. Arch JJ, Dimidjian S, Chessick C. Are exposure-based cognitive behavioral therapies safe during pregnancy? Archives of women's mental health 2012;15(6):445-57.
 30. Corey G. Theory and practice of counseling and psychotherapy. 9nd ed. United States: Cengage learning; 2011;300-1.