مقایسه اثربخشی درمان هیجانمدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت تجربه درد و تابآوری زنان مبتلا به سردرد مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

3 دانشیار، گروه مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

چکیده

مقدمه: پیشرفت‌های نظری و رشد پژوهش‌ها، مبانی لازم برای مفهوم‌سازی سردرد به ‌عنوان یک اختلال روانی فیزیولوژیکی را فراهم آورده و باعث استفاده از درمان‌های رفتاری و روان‌شناختی برای سردرد شده است. پژوهش حاضر، با هدف مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت تجربه درد و تاب­آوری زنان مبتلا به سردرد مزمن صورت گرفت.
موادوروشها: روش پژوهش، نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری، زنان مبتلا به سردرد بودند که در سال 1398 به کلینیک‌های دولتی مغز و اعصاب شهر پارس‌آباد مراجعه کرده بودند. تعداد 30 نفر با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب، و به ‌صورت تصادفی در سه گروه مساوی قرار گرفتند. گروه‌های آزمایش، درمان‌های مختص خود را در 8 جلسه 5/1 ساعته دریافت کردند. داده‌ها توسط آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تجزیه­وتحلیل شدند.
یافتهها: در پیش‌‌آزمون میانگین و انحراف معیار نمره شدت تجربه درد و تاب‌آوری در گروه‌های درمان و کنترل اختلاف معنی‌داری نداشت. هر دو درمان، شدت تجربه درد بیماران را در پس‌آزمون کاهش، و تاب‌آوری را افزایش دادند (001/0>p). در مرحله پیگیری، اثر این دو درمان ماندگار بود (001/0>p). تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت تجربه درد و تاب‌آوری در مراحل پس‌آزمون و پیگیری بیش‌تر از تأثیر درمان هیجان‌مدار بود (001/0>p).
نتیجهگیری:درمان هیجان‌مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با کاهش شدت سردرد، سبب افزایش تاب‌آوری بیماران مبتلا به سردرد مزمن شدند، از این‌رو می‌‌توانند راهبرد پیشگیرانه مفیدی تلقی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotion-based Therapy and Acceptance & Commitment Therapy on the Pain Severity and Resistance in Women with Chronic Headaches

نویسندگان [English]

 • S Fathi 1
 • J Pouyamanesh 2
 • M Ghamari 3
 • Gh Fathi aghdam 2
1 Ph.D Student, Dept of Counseling, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
2 Assistant Prof, Dept of Psychology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
3 Associate Prof, Dept of Counseling, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Theoretical advances in research have provided the necessary basis for conceptualizing headache as a psychiatric physiological disorder, eventually leading to using behavioral and psychological treatments. This study aims to compare the effectiveness of emotion-based therapy and acceptance and commitment therapy on the pain severity and resistance in women with chronic headaches.
Materials and Methods: This study was semi-experimental with pretest-posttest follow-up with the control group. Its population consisted of all women with headaches referred to the Governmental Neurological Clinic of Parsabad city in 2020. Thirty patients diagnosed with chronic headaches by a psychiatrist or neurologist were selected using purposive sampling and were randomly divided into three groups. The treatment groups received 8 sessions of 1.5 hours treatment specifically; however, the control group did not receive any treatment. The collected data were analyzed by repeated-measures ANOVA and Bonferroni post-hoc test.
Results: The mean of pain severity and resistance in the pretest in the emotion-based therapy group, acceptance & commitment-based therapy group, and control group was 8.50, 43.00, 8.70, 42.10, and 8.40, 43.50 (p<0.816 and p<0.860), respectively. The results showed an insignificant effect of emotion-focused therapy (6.70, 59.80) and acceptance & commitment-based therapy (4.80, 66.30), compared to the control group (8.20, 42.80), in the posttest. There was a decrease in the pain severity and an increase in resistance in women with chronic headaches (p<0.001). The results also showed that the effect of acceptance and commitment therapy on the severity of pain and resistance in posttest and follow-up was more than that of emotional therapy (p<0.001).
Conclusion: Emotion-focused therapy and acceptance & commitment-based therapy reduce the severity of pain by increasing the resistance of patients with chronic headaches, thus being considered a useful preventive strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotion-based Therapy
 • Treatment Based on Acceptance & Commitment
 • Severity of Pain
 • Resistance
 • Chronic Headache
 1. Sadoughi M. The Comparison of Effectiveness of Progressive Muscle Relaxation and Stress Management Training for Patients with Chronic Tension Headache. ReRJ 2019; 87:59-68. [Persian]
 2. .Steiner TG, Stovner LJ, Birbeck GL. Migraine: the seventh disabler. Cephalagia 2013; 33(5):289-290
 3. Vesal M, Taher Neshatdoost H. Meta-analysis of psychological intervention`s effectiveness on reduction of pain intensity among patients with chronic pain. JAP 2019; 10: 21-38. [Persian]
 4. Hinkle J L, Cheever K H. Brunner & Suddarths Textbook of Medicalsurgical-nursing. 14 Ed. Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia; 2017.
 5. Shakeri R, Shaeeri M, Roshan R. The Role of Biofeedback Training in Laboratory Pain Control According to Perfectionist. Psychology 2009; 11(1):43-59. [Persian]
 6. Goldstein S, Brooks R B. Why study resilience? Handbook of resilience in children. 2 Ed. Springer Science Business Media, New York; 2013.
 7. Pinquart M. Moderating effect of dispositional resilience on association between hassles and psychological distress. JADP 2009; 30(1):53-60.
 8. Bauer H, Emeny R T, Baumert J, Ladwig K-H. Resilience moderates the association between chronic pain and depressive symptoms in the elderly. EJP 2016; 20(8):1253-1265.
 9. Vowles KE, McCracken LM. Acceptance and Values-Based Action in Chronic Pain: A Study of Treatment Effectiveness and Process. JCCP 2008; 76(3):397-407.
 10. Seyed Mohammadi, Y. Psychotherapy systems. (Translation). Prochaska J A, Norkras JC. 8nd ed. Tehran: Ravan Publishing; 2019: 219-220. [Persian].
 11. Greenberg L S, Watson J C. Emotion Focused Therapy for Depression. 1 Ed. American Psychological Associatio, Washington; 2006.
 12. Louro A C, Fernández-Castro J, Blasco T. Efects of a Positive Emotion-Based Adjuvant Psychological Therapy in Colorectal Cancer Patients: A Pilot Study. Psicooncología 2016; 13:113-125.
 13. Lumley MA, Cohen JL, Stout RL, Neely LC, Sander LM, Burger AJ. An emotional exposure-based treatment of traumatic stress for people with chronic pain: Preliminary results for fibromyalgia syndrome. Psychotherapy 2008; 45(2):165-172.
 14. Hayes S C, Lillis J. Acceptance and Commitment Therapy. 1 Ed. American Psychological Association, Washington; 2012.
 15. Burckhardt R, Manicavasagar V, Batterham PJ, Hadzi-Pavlovic D. A randomized controlled trial of strong minds: A school-based mental health program combining acceptance and commitment therapy and positive psychology. JSP 2016; 57:41-52.
 16. Khazraee H, Omidi1 A, Daneshvar Kakhki R, Zanjani Z, Sehat M. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy in Cognitive Emotion Regulation Strategies, Headache-Related Disability, and Headache Intensity in Patients with Chronic Daily Headache. IRCMJ 2018; 20: e57151. [Persian]
 17. Dindo L, Recober A, Marchman J, O'Hara MW, Turvey C. One‐day behavioral intervention in depressed migraine patients: Effects on headache. Headache 2014; 54(3):528-38.
 18. Gharaei-Ardakani Sh, Azadfallah P, Tavallaei A. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Pain Experience in Women with Chronic Pain. JCP 2012; 4(2): 39-50. [Persian]
 19. Javadian Saraf NA, Emami T. The comparison of the effect of the number of aerobic and yoga sessions on physical self–description components of female university students. HARAKAT 2009; 1(2):127-145. [Persian]
 20. Memarian R. The effect of Benson relaxation technique on patients' preoperative anxiety in men ward. Daneshvar 2000; 34: 8-30. [Persian].
 21. Conner K M, Davidson J R. Development of a new resilience scale: The Conner – Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety 2003; 18(2):76-82.
 22. Ahangarzadeh Rezaei S, Rasoli M. Psychometric Properties of The Persian Version of "Connor-Davidson Resilience Scale" in adolescents with cancer. JUNMF 2015; 13(9):739-747. [Persian].
 23. Vickers ER, Cousins MJ, Woodhouse A. Pain description and severity of chronic orofacial pain conditions. JAD 1998; 43(6):403-9.
 24. Rezvani Amin M, Siratinayer M, Ebadi A, Moradian T. Correlation between visual analogue scale and short form of McGill questionnaire in patients with chronic low back pain. QUMSJ 2012 Jun; 6: 31-34. [Persian].
 25. Samani S, Jokar B, Sahragard N. Effects of Resilience on Mental Health and Life Satisfaction. IJPCP 2007; 13(3): 290-295. [Persian].
 26. Greenberg L J, Warwar S H, Malcolm W M. Differential Effects of Emotion-Focused Therapy and Psycho-education in Facilitating Forgiveness and Letting Go of Emotional Injuries. JCP 2008; 55(2):185-196.
 27. Vowles KE, Sorrell JT. Life with Chronic Pain: An Acceptance-based Approach, Therapist Guide and Patient Workbook. http:/www contextualpsychology.org/acbs; 2007.
 28. Izanloo B, Farzad V, Hassan Abadi MR, Abolmalali KH, Habibi Asgarabad M. Application of Multivariate Statistics. (Translation). Tabaknik B J, Fidel L S.1nd ed. Tehran: Roshd Publications; 2017: 37-38.
 29. Janz N K, Hawley S T, Mujahid M. S, Griggs JJ, Alderman A, Hamilton A S. Correlates of worry about recurrence in a multiethnic population-based sample of women with breast cancer. Cancer 2011; 117(9):1827-1836.
 30. Kano M, Fukudo S. The alexithymic brain: the neural pathways linking alexithymia to physical disorders. Biopsychosocial Medicine 2013; 7(1):1.
 31. Pahlevan M, Besharat M A, Borjali A, Farahani H. The mediating role of meta-cognitive beliefs between alexithymia and chronic pain intensity. JAP 2018; 9: 1-13. [Persian].
 32. Izadi R, Abedi MR. Acceptance and Commitment Therapy. 4th ed, Tehran, Junglepub; 2015. [Persian].