مقایسه اثربخشی آموزش اختصاصی‌سازی حافظه سرگذشتی و مداخله در بحران بر نشخوارهای ذهنی در زنان خیانت دیدۀ دارای علائم افسردگی شهر یزد در سال 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه روانشناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران.

10.22123/chj.2021.254361.1608

چکیده

مقدمه: خیانت زناشویی به عنوان یک عامل آسیب­زا و رو به رشد در جوامع مختلف باعث ایجاد مشکلات متعددی برای همسر خیانت­دیده شده است. هدف از این پژوهش، مقایسه اثربخشی آموزش اختصاصی­سازی حافظه سرگذشتی و مداخله در بحران بر نشخوارهای ذهنی زنان خیانت­دیدۀ دارای علائم افسردگی بود.
مواد و روش ­ها: روش پژوهش نیمه­آزمایشی و از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 270 نفر از زنان خیانت­دیدۀ مراجعه­کننده به مرکز مشاوره آرامش شهر یزد در سال 1398 بودند. نمونه­ها با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب گردیدند و 45 نفر از زنان افسرده به صورت نمونه­گیری تصادفی ساده در سه گروه گمارده شدند. ابزار
اندازه­گیری، پرسشنامه نشخوار ذهنیNolen-Hoeksema  (1991) بود. دو گروه آزمایش هر کدام 6 جلسه (هفته­ای یک جلسه 60 دقیقه­ای) تحت آموزش اختصاصی­سازی حافظه سرگذشتی و مداخله در بحران قرار گرفتند. گروه گواه آموزشی دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های مجذور کای و تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد.
یافته­ ها: تفاوت معنی­داری بین سه گروه از لحاظ سطح تحصیلات و شغل مشاهده نشد. نتایج نشان داد نمرات پس­آزمون نشخوار ذهنی در گروه­های آزمایش در مقایسه با گروه گواه کاهش معنی­داری یافته است (05/0>p). آموزش اختصاصی­سازی حافظه سرگذشتی نسبت به مداخله در بحران، تأثیر بیشتر و معنی­دارتری در کاهش نشخوار ذهنی داشت (024/0>p).
نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج، می­توان از درمان اختصاصی­سازی حافظه سرگذشتی و مداخله در بحران جهت کاهش نشخوار ذهنی زنان خیانت­دیده بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Autobiographical Memory Specificity Training and Crisis Intervention Training on Ruminations among Betrayed Women with Depression Symptoms Yazd City in 2019

نویسندگان [English]

 • S M DehghanManshadi 1
 • E Foroozandeh 2
 • M , Zare-Neyestanak 3
1 PhD, Dept of Psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran.
2 Associate Prof, Dept. of Psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran.
3 Assistant Prof, Dept. of Psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infidelity is a growing traumatic factor causing various problems for the betrayed spouse in different societies. This study aimed to compare the effectiveness of autobiographical memory specificity training (MEST) and Crisis intervention training on ruminations among betrayed women with depression symptoms.
Materials and Methods: The research method was quasi-experimental and pretest-posttest with a control group. The participants included 270 betrayed women admitted to Yazd Aramesh Counseling Center in 2019 who were selected using available sampling methods. 45 betrayed women with depression were randomly assigned into three groups. The measuring instrument was Rumination Questionnaire (Nolen-Hoeksema, 1991). The two experimental groups received six 60-minute sessions (1 session per week) of Autobiographical memory specificity training and Crisis intervention training, but the control group did not receive any training. For data analysis, χ2 and ANCOVA were applied, using  SPSS v24.
Results: X2 analysis showed that there was no significant difference between these three groups regarding the type of education and occupation (p>0.05). The results showed that the two interventions performed in the experimental groups had a significant effect on reducing mental rumination compared to the control group (p<0.05). In addition, the experimental group of Autobiographical memory had a greater and significant effect on reducing rumination compared with the group of Crisis intervention (p<0.024).
Conclusion: According to the obtained results and the negative impact of marital infidelity on abetrayed women, this treatment can be used to reduce rumination in betrayed women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autobiographical memory specificity training
 • Crisis intervention training
 • Rumination
 • Depression
 • Betrayed
 1. Fatehizade M,Rahimi A, &Yousefi Z. The Lived Experiences of Iranian Women, Injured from Their Husbands’ Infidelity. MAS 2016; 10(4): 70-76.
 2. Scheeren P, de Apellániz M, & Wagner A. Marital Infidelity: The Experience of Men and Women. TIPT 2018; 26(1): 371-385.
 3. Kemer G, Bulgan G, &ÇetinkayaYıldız E. Gender differences, infidelity, dyadic trust, and jealousy among married CPsy 2015; 35(3):335–343.
 4. Taghi Pour M, Ismail A, Wan Jaafar M, Yusop Y. Infidelity in Marital Relationships. Psychology & Psychological Research International Journal, PPRIJ 2019; 4(2): 1-14.
 5. Onaylı S.(dissertation). Emotional reactions to infidelity: examining the roles of self-compassion, forgiveness, ruminationand cognitive appraisal. Ankara: Middle east technical university;
 6. Salavati S, MootabiF,Sadegh MS. Reaction to Infidelity in Iranian couples: A Phenomenological Study. IJBX 2018; 11(4): 135-141.
 7. Nolen-Hoeksema S, Wisco BE, Lyubomirsky S. Rethinking rumination. POPS 2008; 3(5): 400–424.
 8. Iqbal N. & Dar K A. Negative affectivity, depression, and anxiety: Does rumination mediate the links? JOAD 2015; 181(1): 18-23.
 9. Kratcoski PC. Brief Therapy and Crisis Intervention: in Correctional Counseling and Treatment.1st ed. Ohio. Springer International Publishing;
 10. Zhang L, Zhou JS, Li L. Crisis Intervention in the Acute Stage after IJEMHHR 2015; 17(4): 714-716.
 11. Soleymani L, Jazayeri A, Mohamad khani P. The Role of Positive and Negative Mental Health in Adolescent's Health Risk Behaviors., SW 2006; 5 (19): 75-90. [Persian].
 12. Simpson SA. A Single-session Crisis Intervention Therapy Model for Emergency Psychiatry. CPCEM 2019; 3(1): 27-33.
 13. Noroozi S, Mokhtariaraghi H, Barzoki M. The effectiveness of trauma-focused cognitive-behaviouraltherapy in the treatment of depression of divorced women   in   AMJ 2018; 11(4): 245–252. [Persian]
 14. Kusel M. (dissertation). The impact of Critical Incident Stress Debriefing on coping in emergency health care providers: a rapid review. Potchefstroom: North-West University; 2016.
 15. Hallford D, Austin D, Raes P, & Takano K. Computerised memory specificity training (c-MeST) for the treatment of major depression: a study protocol for a randomized controlled trial. BMJ 2019; 9(2): 1-6.
 16. Seidler A, Hitchcock C, Bevan, A, McKinnon A, & Gillard J. A cluster randomized controlled platform trial comparing group Memory specificity training (MEST) to group psychoeducation and supportive counselling (PSC) in the treatment of recurrent depression. BRAT 2018; 105(1), 1–9.
 17. Hitchcock C, Mueller V, Hammond E, Rees C, Werner-Seidler L. The effects of autobiographical memory flexibility (MemFlex) training:An uncontrolled trial in individuals in remission from depression, JBTAEP 2018; 52: 92-98.
 18. PoursaeidEsfahani M, Tavakoli M,Neshatdost H. The effectiveness of autobiographical memory specificity training on depression and co-rumination in depressed students., AICS 2020; 22(1): 25-35.
 19. Saeidi M, Khalatbari J, GhorbanshiroudiSh, Abolghasemi Sh. Comparison of the Effect of cognitive-behavioral therapy with Compassion-Focused Therapy on Impulsivity of Women on the Verge of Divorce. CHJ 2020; 14 (1): 73-83. [Persian].
 20. Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. Beck   Depression   2nd   ed. San Antonio: The Psychological Corporation; 1996.
 21. Rahimi C.  Application of the beck depression inventory-II in Iranian University students. JCPP 2014; 2(10): 173-188. [Persian].
 22. Golzar HR, Aflakseir A, Molazadeh J. Structural Equation Modeling of Dysfunctional Attitudes and Depression Symptoms: Investigation of the Mediation Role of Ruminative Response Style. IJPCP 2017; 22(4):318-329. [Persian].
 23. Nieto M, Navarro-Bravo B, Moreno B, Ocana A, & Serrano P. Functioning of autobiographical memory specificity and self-defining memories in people with cancer diagnosis. PJ 2019; 7:1-20.
 24. Vanderveren E, Bijttebier P, HermansF. Autobiographical memory coherence and specificity: Examining their reciprocal relation and their associations with internalizing symptoms and rumination. BRAT 2019; 116(2): 30–35.
 25. Leal-Soto F, Carmona-Halty M, Ferrer-Urbina R. Rumination  in  posttraumatic  stress  and  growth  after  a natural  disaster:  a  model  from  northern  Chile  2014 earthquakes. EJP 2016; 28(7): 316-38.
 26. Stewart T, Hunter S, Rhodes S. A prospective investigation of rumination and executive control in predicting overgeneral autobiographical memory in adolescence. MC 2018; 46(3): 482–496. 
 27. Hamlat E, Connolly S, Hamilton J, Stange J, Abramson A. Rumination and Overgeneral Autobiographical Memory in Adolescents: An Integration of Cognitive Vulnerabilities to Depression. JYA 2015; 44(4): 806–818.