مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه و امید درمانی بر اضطراب کرونا و رفتار خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی بالینی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.22123/chj.2022.294700.1746

چکیده

مقدمه: دیابت یکی از تهدیدکننده­های اصلی سلامت است و نیاز به راهکارهای مختلف روان­شناختی و جسمانی در افزایش مراقبت از افراد مبتلا، از اساسی­ترین مباحث این بیماری است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه و امید ­درمانی بر اضطراب کرونا و رفتار خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بود.
مواد و روش ­ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه­آزمایشی با پیش­آزمون، پس­آزمون و همراه با گروه گواه است. نمونه آماری تحقیق، 45 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 عضو انجمن دیابت شهر اهواز در سال 1399 بودند که به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و به ‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه­های آزمایش و گواه، مقیاس اضطراب کرونا Alipour و همکاران (2020) و پرسش­نامه خودمراقبتی Toobert و همکاران (2000) را در پیش­آزمون و پس­آزمون تکمیل کردند. درمان فراتشخیصی ­­یکپارچه طی 12 جلسه و امید درمانی طی 8 جلسه (1 جلسه در هفته،60 دقیقه) در گروه­های آزمایش اجرا شد. داده­ها با استفاده از تحلیل کواریانس ­چند متغیره و تک متغیره تحلیل شدند.
یافته ها: هر دو درمان بر کاهش اضطراب کرونا و افزایش رفتار خودمراقبتی تأثیر معنی­ داری داشتند (001/0>p). امید درمانی نسبت به درمان فراتشخیصی ­یکپارچه در افزایش رفتار خودمراقبتی تأثیر بیشتری داشت ولی در رفتار خودمراقبتی تفاوت بین اثربخشی دو روش معنی­دار نبود.
نتیجه ­گیری: یافته­ های تحقیق حاضر حمایتی تجربی برای دو روش درمانی در جهت کاهش اضطراب کرونا و بهبود رفتار خودمراقبتی بود. آگاهی روان­درمانگران حوزه سلامت و بهداشت از این رویکردها می­تواند کمک­ کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Integrated Meta-Diagnostic Therapy and Hope Therapy on Coronavirus Anxiety and Self-Care Behavior in Patients with Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

 • Z Dargahi 1
 • S Safarzadeh 2
1 MSc,Dept of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Prof, Dept of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Diabetes is considered a major health threat, and one of the central issues relevant to this disease is the need for various psychological and physical strategies to boost patient self-care. Therefore, this study aimed to compare the effectiveness of integrated meta-diagnostic therapy and hope therapy on coronavirus anxiety and self-care behavior in patients with type2 diabetes.
Materials and Methods: The present research is a quasi-experimental study based on the pretest-posttest design with a control group. The statistical sample was comprised of 45 members of Ahvaz Diabetes Association in 2020. They were selected using the purposive sampling method and randomly assigned to two experimental groups and a control group (each including 15 people). They completed Alipour et al.'s (2020) Coronavirus Anxiety Scale and the Toobert et al.'s (2000) Self-Care Behavior questionnaire as the pretest and the posttest. Integrated meta-diagnostic therapy was conducted in 12 sessions, once a week, and for 60 minutes, and Hope therapy, in 8 sessions, once a week and for 60 minutes. The data were analyzed using Multivariate and Univariate Analysis of Covariance.
Results: Both therapies had a significant effect on reducing coronavirus anxiety and increasing self-care behavior (p<0.001). Hope therapy was more effective in increasing self-care behavior, but there was no significant difference between these two therapies regarding self-care behavior (p<0.001).
Conclusion: Overall, the findings provide empirical support for both therapies in reducing coronavirus anxiety and improving self-care behavior. Moreover, the knowledge of psychotherapists in the field of safety and health of these approaches can be helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Therapy
 • Hope
 • Coronavirus
 • Anxiety
 • Self Care
 • Type 2 Diabetes
 1. RamezaniMoghadam F, Rostami R, Rahiminezhad R, farahani H. Effectiveness of Health Literacy Group Therapy on Improvement of Glycated Hemoglobin and Self-Activities in Patients with Type 2 Diabetes. HPJ 2020; 9(35): 173-88. [Persian]
 2. Solhi M, Hazrati S, Nejaddadgar N. Analysis of Self-care Behaviors and their Related Factors in Patients with Type II Diabetes. JDN 2017; 5(3): 223-31. [Persian]
 3. Mirmahdi A, Ansari Jaberi A, Shafiepour MR, Sayadi AH. The Effect of Psychological Training with Progressive Muscle Relaxation on the Stress, Anxiety, and Depression in Diabetes Type 2 Patients. CHJ 2020; 13(4): 32-43. [Persian]
 4. Asmaili A, Asadnia S, Easazadeh A, Amirsardari L, Issazadeghan A, Ansari B. Evaluation of the effectiveness of cognitive behavioral therapy on decreasing depression levels and improving the life style of patients with type 2 diabetes. JUUMS 2013; 24(10): 812-22. [Persian]    
 5. Diabetes UK. Diabetes life expectancy- type 1and type 2 life expectancy. [cited 2019 oct 1] .Available on www.diabetes.co.uk/news.
 6. Alhaik S,  Anshasi  HA, Alkhawaldeh  JF, Soh  KL, Naji AM. An assessment of self-care knowledge among patients with diabetes mellitus. DMS 2019; 13(1): 390-4.
 7. Balazadeh L, Mirzaian B, Hasanzadeh R. Relationships of Brain Behavioral System and Anxiety Sensitivity with Psychological Vulnerability in People with Asthma under Intensive Care. JCCN 2020; 13(4): 34-43. [Persian]
 8. Kugbey N OAK, Adulai K. Illness perception,diabetes knowledge and self-care practices amongtype-2 diabetes patients: a cross-sectional study. BMC-R-N 2017; 10(1): 381-90.
 9. Landim CA, Zanetti ML, Santos MA, Andrade TA,Teixeira CR. Self-care competence in the case ofBrazilian patients with diabetes mellitus in a multiprofessional educational programme. JCN 2011; 20(23): 3394-403.
 10. Samadzade N, Poursharifi H, Babapourkheyrodin J. The effect of cognitive-behavioral therapy on the self-care behaviors and symptoms of depression and anxiety in women with type 2 diabetes: a case study. FJKUMS 2015; 19(3): 255-64. [Persian]
 11. Bajema KL, Oster AM, McGovern OL. Persons Evaluated for 2019 Novel Coronavirus —United States,MMWRMorb Mortal Wkly Rep. ePub. February 2020.
 12. To KK, Tsang OT, Yip CC, Chan KH, Wu TC, Chan JM, et al. Consistent detection of 2019 novel coronavirus in saliva. CIDJ 2020; 71(15): 841-43. 
 13. Alipour A, Ghadami A, Alipour Z, Abdollahzadeh H. Preliminary validation of the Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) in the Iranian sample. HPJ 2020; 8(32): 163-75. [Persian]
 14. Barlow DH, Farchione TJ, Fairholme  CP, Ellard KK, Boisseau  CL, Allen LB, et al. The unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: Therapist guide. New York: Oxford university press. 2011.
 15. Johnson SU, Hoffart A, Nordahl HM, Ulvenes PG, Vrabel K, Wampold BE. Metacognition and cognition in inpatient MCT and CBT for comorbid anxiety disorders: A study of within-person effects. JCP 2018; 65(1): 86-9.
 16. Bahadori Z, Robatmili S, GhorbanJahromi R. The effectiveness of transdiagnostic treatment by Unified Protocol on Symptoms of anxiety and depression comorbidity in housewives mothers. NPWJM 2019; 7(24): 82-92. [Persian]
 17. Sharifi M, Mami S, Mohammadzadeh J, Ahmadi V, Kakabaraei K. Evaluation of the effectiveness of unified protocol for the transdiagnostic treatment and emotion regulation intervention in patients with generalized anxiety disorder in a military hospital. JEB 2020; 22(3): 73-7. [Persian]
 18. Nargesi F, Fathiashtiani  A, Davodi I, Ashrafi E. The effect of unifledtransdiagnostic treatment on anxiety sensitivity, distress tolerance and obsessive-compulsive symptoms in individuals with obsessive-compulsive disorder. JPA 2019; 26(2): 49-66. [Persian]
 19. Rahmani M, Omidi A, Akbari H, Asemi Z. The Effect of Unified Transdiagnostic Therapy on Binge Eating and Difficulties in Emotion Regulation in Patients with Binge Eating Disorder: A Single-Blind Randomized Controlled Trial. JRBS 2017; 15(2): 221-31. [Persian]
 20. Otared N, Mikaeili N, Mohajeri N, Vojoudi B. The Effect of Unified Transdiagnostic Treatment on Anxiety Disorders and Comorbid Depression: Single-Case Design. JMS 2017; 4(4): 54-62.
 21. Wienand I, Rakic M, Shaw D, Elger B. The beneficence of hope: findings from a qualitative study with gout and diabetes patients. JBI 2018; 15(2): 211-8.
 22. Rasouli M, Bahramian J, Zahrakar K. The Impact of group therapeutic hope on quality of life inmultiple sclerosis patients. JPN 2015; 1(4): 169–70. [Persian]
 23. Ghazavi Z, Khaledi-Sardashti F, Kajbaf MB, Esmaielzadeh M. Effect of hope therapy on the hope of diabetic patients. IJNMR 2015; 20(1): 75.80.
 24. Hashemian M, Namdari K, Abedi A. Effectivness of Hope Therapy base on Group on Mental Health and Meaning in Life in Depressed Female Students. JCR 2020; 19(73): 122-44. [Persian]
 25. Karimi S, Delavar A, Ghaemi F, Dortaj F. The Effect of Hope Therapy on Self-Care in Patients with Type II Diabetes. CHJ 2019; 13(2): 33-44. [Persian]
 26. Dehghani Z, Khodabakhshi-koolaee A. Effectiveness of Group Hope Therapy on Quality of life and Resilience in Addicted Women. JECH 2017; 4(1): 28-34. [Persian]
 27. Saeidi A, Jabalameli S, Gorji Y, Ebrahimi A. Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Quality of Life and Self-Care of Patients with Type 2 Diabetes. JILS 2021; 4(1) : 89-101. [Persian]
 28. Asadi Khalili M, Emadian S, Fakhri M. Comparison of the Effectiveness of Reality Therapy and Acceptance & Commitment Therapy on Social Anxiety and Parenting Self-Agency in Female Household Heads in Sari City. CHJ 2020; 14(2): 52-65. [Persian]
 29. Toobert DJ, Hampson SE, Glasgow RE. The summary of diabetes self-care activities measure: results from 7 studies and a revised scale. JDC 2000; 23(7): 943-950.
 30. Zareban I, Nimnami S, Heidarnia A, Rakhshani F, Karimy M, Kuhpayehzadeh  J and Baradaran H. Predictors of self-care behavior and its effective factors among women's with type 2 diabetes patient in Zahedan via Health Belief model. JHSR 2014; 2(2): 1797-805. [Persian]
 31. Habibi F, Safarzadeh S. Predicting job stress on the basis of coping strategies, spiritual intelligence and resilience in employees with chronic pains in national iranian south oil fields company. KRAP 2017; 18(2): 76-85. [Persian]
 32. Monfils MH, Cowansage KK, Klann E, LeDoux JE. Extinction-reconsolidation boundaries: key to persistent attenuation of fear memories. JSC 2009; 324(5929): 951-955.
 33. Tavakoli M A. Coping with stress of COVID_19 epidemic. J JiroftUniv Med Sci. 2020; 7(1): 253-54. [Persian]
 34. Barrett KE, Barman SM, Brooks HL, Yuan J. Ganong's Review of Medical Physiology. 26nd ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2019: 24-5.
 35. KarbalaiHarafteh FS, KaramiMohajeri Z, Kia S. The Effect of Self-care Training on Perceived Stress, Health Literacy, and Self-care Behaviors in Women with Gestational Diabetes. CHJ 2020; 14 (2): 30-9. [Persian]