مقایسه اثربخشی واقعیت‌درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فرایند خانواده در زنان سرپرست خانوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، گروه آموزش عالی ادیب، مازندران، ایران.

چکیده

مقدمه: زنان سرپرست خانوار در معرض آسیب­های روان­شناختی و اجتماعی متعدد قرار دارند. بنابراین انجام مداخلات به منظور کاهش این آسیب­ها در آنها ضروری است. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی واقعیت­درمانی و درمان پذیرش و تعهد بر فرایند خانواده در زنان سرپرست خانوار انجام شد.
مواد و روش­­ ها: این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون، پس­آزمون، پیگیری و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانوار مراجعه­کننده به کلینیک مددکاری اجتماعی باران و نوید شهرستان ساری در سال 1398 بود که از این بین، 45 نفر به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه­های آزمایش تحت 8 جلسه 90 دقیقه­ای واقعیت­درمانی یا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. برای گروه کنترل مداخله­ای انجام نشد. ابزار مورد استفاده، پرسش­نامه فرایند خانواده Samania  (1387) بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با روش تحلیل واریانس آمیخته همراه با اندازه­گیری مکرر انجام شد.
یافته­ ها: در هر دو گروه آزمایش، تفاوت نمرات فرایند خانواده در زنان سرپرست خانوار در پس­آزمون با پیش­آزمون از نظر آماری معنی­دار (00/0=p) بود. تفاوت نمرات در زمان پیگیری با پس­آزمون معنی­دار نبود. تفاوت میانگین نمره گروه واقعیت­درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در فرایند خانواده معنی­دار نبود.
نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، متخصصان حوزه سلامت می­توانند مداخلات واقعیت­درمانی و درمان پذیرش و تعهد را به منظور بهبود فرایند خانواده در زنان سرپرست خانوار مورد استفاده قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Reality Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on the Family Process in Female Household Heads

نویسندگان [English]

 • M Asadi Khalili 1
 • S O Emadian 2
 • MK Fakhri 2
 • F Abdi Sarkami 1
 • SH Dehrouyeh 3
1 PhD in General Psychology, Dept of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Assistant Prof, Dept of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
3 PhD in Educational Psychology, Dept of Adib Higher Education, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Female household heads are exposed to various psychological and social harms. Therefore, it is necessary to take psychological measures to reduce these injuries. This study aimed to compare the effectiveness of reality therapy and acceptance and commitment therapy on the family process in female household heads.
Materials and Methods: This was a quasi-experimental study with pretest, posttest, follow-up and control group. The statistical population of this study included all female household heads admitted to Baran and Navid Social Welfare Clinic in Sari in 2019, of which 45 people were selected by purposive sampling method and randomly assigned to two experimental groups and one control group. Training sessions on both reality therapy and acceptance and commitment therapy were held in 8 90-minute sessions each, and no action was taken for the control group. The instruments used was the Samani Family Process Questionnaire (2008). Data analysis was performed by mixed analysis of variance with repeated measures.
Results: In both groups of reality therapy and acceptance and commitment therapy, the difference between family process scores in female household heads in post-test and pre-test was statistically significant (p=0.00) and the difference in scores at follow-up with post-test was non-significant (p<0.05). The results showed that the difference between the mean of reality therapy and acceptance and commitment therapy in the family process was not significant (p<0.05).
Conclusion: Based on the results of this study, in the case of female household heads, health professionals can use both reality therapy and acceptance and commitment therapy to improve the family process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acceptance and Commitment
 • Family Process
 • Reality Therapy
 • Female Household Heads
 1. Lebni JY, Gharehghani MA, Soofizad G, Irandoost SF. Challenges and opportunities confronting female-headed households in Iran: a qualitative study. BMC womens health 2020; 20(183):1-11.
 2. Yoosefi Lebni J, Mohammadi Gharehghani MA, Soofizad G, Irandoost SF. Challenges and opportunities confronting female-headed households in Iran: a qualitative study. BMC women's health 2020; 20(1):1-10.
 3. Ngarava S, Zhou L, Monde N. Gendered water insecurity: A structural equation approach for female headed households in south africa. Water 2019; 11(12):2491.
 4. Khodabakhshi-Koolaee A. Comparison of Psychological Hardiness and Resiliency of Employed and Unemployed Female-headed Household. JFP 2020; 6(1):7-12. [Persian]
 5. Samani S, Torabi A. The adolescence's happiness in different family types based on the contextual family process and content model. JAC 2011; 1(1):3-20. [Persian]
 6. Samadi M, Sohrabi N. Mediating Role of the Social Problem Solving for Family Process, Family Content, and Adjustment. Procedia Social and Behavioral Sciences 2016; 217:1185-8.
 7. Mohanna SM, Samani S. Parents’ self-efficacy in different types of family regarding: family process and contentmodel. JAC 2018; 7(2):1-6. [Persian]
 8. Samania S. Family process and content model: A contextual model for family studies. Procedia Social and Behavioral Sciences 2011; 30(4):2285-92. [Persian]
 9. Marotz-Baden R, Adams GR, Bueche N, Munro B, Munro G. Family form or family process? Reconsidering the deficit family model approach. Family Coordinator 1979; 28(1):5-14.
 10. Franck KL, Buehler C. A family process model of marital hostility, parental depressive affect, and early adolescent problem behavior: The roles of triangulation and parental warmth. JFP 2007; 21(4):614.
 11. du Sert OP, Potvin S, Lipp O, Dellazizzo L, Laurelli M, Breton R, et al. Virtual reality therapy for refractory auditory verbal hallucinations in schizophrenia: a pilot clinical trial. Schizophrenia Research's2018; 197(3):176-81.
 12. Haskins NH, Appling B. Relational‐cultural theory and reality therapy: A culturally responsive integrative framework. JCD 2017; 95(1):87-99.
 13. Fernández-Álvarez J, Rozental A, Carlbring P, Colombo D, Riva G, Anderson PL, et al. Deterioration rates in Virtual Reality Therapy: An individual patient data level meta-analysis. Anxiety Disorders 2019; 61(5):3-17.
 14. Khalili MA, Emadian SO, Fakhri MK. Comparison of the Effectiveness of Reality Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Social Anxiety and Attitude to the Life in Head of Household Women With. IJPN 2020; 8(4):59-66. [Persian]
 15. Shafiabadi A, GholamhossinGhashghayi F. Comparative Effectiveness of Group Consultation of Reality Therapy and Feminism on Identity of Women Headed Families Women in Development and Politics 2011;9(4):93-113. [Persian]
 16. Moridi H, Kajbaf MB, Mahmoodi A. Study the Effectiveness of Glaser's Reality Therapy on Couples’ Marital Satisfaction, Life Satisfaction, and Communication Skills. Armaghane danesh 2019; 24(5):1013-27. [Persian]
 17. Bhargava R. The use of reality therapy with a depressed deaf adult. Clinical Case Study 2013; 12(5):388-96.
 18. Griffiths C, Williamson H, Zucchelli F, Paraskeva N, Moss T. A systematic review of the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for body image dissatisfaction and weight self-stigma in adults. Journal of Contemporary Psychotherapy 2018; 48(4):189-204.
 19. Najjari F, Khodabakhshi Koolaee A, Falsafinejad MR. The effectiveness of group therapy based on Acceptance and Commitment (ACT) on loneliness and psychological adjustment in women after divorce. JRMS 2017; 5(3):68-75. [Persian]
 20. Mohammadi Z, Borjali A, Sohrabi F. Effectiveness based on acceptance and commitment therapy on quality of life women heads of household conducted in Tehran welfare Organization. SJPP 2018; 5(5):81-91.
 21. Motamedi H, Samavi A, Fallahchai R. Investigating and Comparing the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Emotional Self-efficacy of Family Headed Women. IEEPJ 2019; 1(2):123-34. [Persian]
 22. Shameli L, Davodi M, Dastenaei SM. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Logical Memory and Problem Solving Skill in People with Multiple Sclerosis. JCP 2019; 7(2):38-51.
 23. Lee JH, Son CN. The effects of the acceptance-commitment group therapy (ACT) on the self-control, psychological well-being, experiential avoidance and cognitive fusion in alcoholics. Korean journal of Stress Research 2013; 21(1):41-50.
 24. Schoemann AM, Boulton AJ, Short SD. Determining power and sample size for simple and complex mediation models. SPPS 2017; 8(4):379-86.
 25. Glasser W. Reality therapy in action. 3nd ed. New York: HarperCollins; 2000:193-7.
 26. Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Masuda A, Lillis J. Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes.Behaviour Research and Therapy 2006; 44(1):1-25.