اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای و طرحواره درمانی بر اضطراب، درد، انعطاف‌پذیری شناختی و توجه انتخابی زنان مبتلا به واژینیسموس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

4 استادیار پژوهش، گروه سلامت روان، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22123/chj.2023.377447.1971

چکیده

مقدمه: امروزه، درمان بیماری­های جنسی زنان، از مسائل مهم تحکیم نظام خانواده و به طبع آن، تحکیم نظام جامعه به شمار می­رود. انجام درمان­های جسمی و روانی لازمه رسیدن به این مهم است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی تحریک­ ­مستقیم فراجمجمه­ای و طرحواره­ درمانی بر اضطراب، درد، انعطاف­پذیری شناختی و توجه انتخابی زنان مبتلا به واژینیسموس بود.
مواد و روش­ ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه­تجربی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، بیماران زن مبتلا به واژینیسموس شهر تهران در سال 1401 بودند. تعداد 30 نفر با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه­­ آزمایش و کنترل، تقسیم شدند. از پرسشنامه اضطراب Kettle (1973)، پرسشنامه درد SF-MPQ-2 (2009) و آزمون استروپ ­معنایی (1935) برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. گروه آزمایش تحت مداخله­ تحریک ­فراجمجمه­ای (10جلسه 20 دقیقه­ای) و مداخله­ طرحواره­ درمانی (10 جلسه 90 دقیقه­ای) قرار گرفتند. گروه کنترل مداخله­ای غیر­مرتبط دریافت کرد. داده­ها توسط آزمون تحلیل­ کواریانس چند متغیره تجزیه­و­تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که در اثر مداخله­های تحریک مستقیم فراجمجمه­ای و طرحواره­درمانی، اضطراب، درد و توجه انتخابی کاهش یافته­اند (05/0>p). همچنین، در اثر مداخله­های تحریک مستقیم فراجمجمه­ای و طرحواره­درمانی، انعطاف­پذیری شناختی افزایش یافت (05/0>p).
نتیجه­ گیری: به نظر می­رسد یافته­های پژوهش حاضر، حمایتی تجربی برای این دو روش درمانی در جهت درمان اختلال واژینیسموس بود. آگاهی روان ­درمانگران حوزه سلامت از این درمان­ها احتمالاً می­تواند در راستای غلبه بر این اختلال کمک­ کننده باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Transcranial Direct Stimulation and Schema Therapy on Anxiety, Pain, Cognitive Flexibility, and Selective Attention in Women with Vaginismus

نویسندگان [English]

 • M nosratabadi 1
 • F ghazanfari 2
 • F Mirderikvand 3
 • M Sadeghi 3
 • N ganji 4
1 PhD Student, Dept. of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 Prof., Dept. of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran .
3 Associate Prof., Dept. of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran .
4 Research Assistant Prof., Dept. of Mental Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran .
چکیده [English]

Introduction: Today, treating women's sexual diseases is considered one of the essential issues of strengthening the family system and, by its very nature, the strengthening of the social system. Achieving this requires performing physical and psychological treatments. The present study aimed to determine the effectiveness of transcranial direct stimulation and schema therapy on anxiety, pain, cognitive flexibility, and selective attention in women with vaginismus.
Materials and Methods: The current research was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population was female patients with vaginismus in Tehran in 2021. 30 people were selected by purposeful sampling and randomly divided into two experimental and control groups. The data collection tools were Kettle's Anxiety Questionnaire (1973), Short-form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ-2) (2009), and Semantic Stroop Test (1935). The experimental group underwent transcranial stimulation intervention (10 sessions of 20 minutes) and schema therapy intervention (10 sessions of 90 minutes). The control group did not receive any interventions. The data were analyzed by multivariate analysis of the covariance test.
Results: The results showed that anxiety, pain, and selective attention have decreased due to direct transcranial stimulation and schema therapy interventions (p<0.05). Also, due to transcranial direct stimulation and schema therapy interventions, cognitive flexibility has increased (p<0.05).
Conclusion: It seems that the present study's findings provide an empirical support for these two treatment methods in the treatment of vaginismus disorder. The awareness of health psychotherapists about these treatments can probably help overcome this disorder.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transcranial direct stimulation
 • Schema­ therapy
 • Anxiety
 • Pain
 • Cognitive flexibility
 • Selective attention
 1. Heidari M, Ghodusi M, Rezaei P, Abyaneh SK, Sureshjani EH, Sheikhi RA. Sexual function and factors affecting menopause: a systematic review. JMM 2019;25(1):15-27.
 2. Agrawal A, Tripathy S, Kumar D. Sexual dysfunction in women with interstitial cystitis/bladder pain syndrome: A case-control study. IJU 2020; 36(3): 212-216.
 3. American Psychiatric Association DSM-5 Task Force. Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-5™.5nd ed. Arlington, VA, US: American Psychiatric Publishing Inc 2013, 461-478.
 4. Cooper R. The diagnostic and statistical manual of mental disorders. Knowledge Organization 2018;44(8):668-676
 5. Vicente-Neira A, Prieto-Gómez V, Navarro-Brazález B, Lirio-Romero C, Bailón-Cerezo J, & Torres-Lacomba M. Online Information on Painful Sexual Dysfunction in Women: Quality Analysis of Websites in SPANISH about Dyspareunia, Vaginismus and Vulvodynia. IERPH 2022; 19(3), 1506-1509.
 6. Velayati A, Jahanian Sadatmahalleh S, Ziaei S, & Kazemnejad A. Psychological predictors of sexual quality of life among Iranian women with vaginismus: A cross-sectional study. International Journal of Sexual Health 2022; 34(1), 81-89.
 7. Seligman M, and Rosenhan D. Psychopathology .translated by Yahya Seyed Mohammadi. Tehran: Duran; 2022: 53-54. [Persian]
 8. Pyke RE. Sexual performance anxiety. SMR 2020; 8(2): 183-90.
 9. Giusti EM, Manna C, Varallo G, Cattivelli R, Manzoni GM, Gabrielli S, et al. The Predictive Role of Executive Functions and Psychological Factors on Chronic Pain after Orthopaedic Surgery: A Longitudinal Cohort Study. Brain Sciences 2020; 10(10), 685-689.
 10. He L, Zhuang K, Chen Q, Wei D, Chen X, Fan J, et al. Unity and diversity of neural representation in executive functions. JEP 2021; 150(11):2193-2207.
 11. Abedanzadeh R, and Alboghbish S. Effect of transcranial electrical stimulation on selective attention in dual task conditions. JAPR 2016; 8(3), 1-14. [Persian]
 12. Ramesh CSH. Psychosocial Correlates of Sexual Dysfunction in Patients with Opioid Dependence, Doctoral dissertation, Ranchi University, India: ProQuest Dissertation Publishing; 2020: 288-649.
 13. Giordano J, Bikson M, Kappenman ES, Clark VP, Coslett HB, Hamblin MR, et al. Mechanisms and effects of transcranial direct current stimulation. Dose-Response 2017; 15(1): 155-193.
 14. Stein DJ, Medeiros LF, Caumo W, & Torres IL. Transcranial direct current stimulation in patients with anxiety: current perspectives. Neuropsychiatric D &T 2020; 16: 161-169.
 15. Cathcart DB. Using Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) to augment a Behavioral Intervention for Vaginismus. Doctoral dissertation, University of Arkansas for Medical Sciences: ProQuest Dissertations Publishing; 2020: 43.
 16. Saldanha JS, Zortea M, da Silva Torres IL, Fregni F, & Caumo W. Age as a mediator of tDCS effects on pain: An Integrative systematic review and meta-analysis. FIHN 2020; 14:568330
 17. Lu H, Gong Y, Huang P, Zhang Y, Guo Z, Zhu X, et al. Effect of repeated anodal HD-tDCS on executive functions: Evidence from a pilot and single-blinded fNIRS study. FIHN 2021;14:583730.
 18. Dikmen SN, Safak Y. Effect of early maladaptive schemas and sexual self-schemas in vaginismus. EJM 2021; 4(11): 15-15.
 19. Hosseini M, Ahadi H, Jamhari F, Kraskian Mojambari A, & Ahadi M. Investigating the effectiveness of group therapy of emotional schemas on the level of pain and depression in patients with rheumatoid arthritis. Psychological methods and models 2018; 10(35): 119-135. [Persian]
 20. Nosratabadi M, & Afzali Grouh A. Effect of Schematic Therapy on Anxiety and Depression Reduction and Improving the Sexual Function of Women with Vaginismus. Clinical Psychology and Personality 2020; 18(2): 11-19.
 21. Zand karimi Gh, and Davoudi N. A review on the effect of schema therapy and primary maladaptive schemas on executive functions, the third international conference on psychology, counseling and educational sciences, Tehran 2019. [Persian]
 22. Kopf-Beck J, Zimmermann P, Egli S, Rein M, Kappelmann N, Fietz J, et al. Schema therapy versus cognitive behavioral therapy versus individual supportive therapy for depression in an inpatient and day clinic setting: study protocol of the OPTIMA-RCT. BMC psychiatry 2020; 20(1): 1-9.
 23. Kang M, Ragan BG, Park JH. Issues in outcomes research: an overview of randomization techniques for clinical trials. JAT 2008; 43(2): 215-221.
 24. Garmaroudi GhR, Moradi A. Socio-Economic status in Iran: a study of measurement index. Payesh 2010; 9 (2), 137-144. [Persian]
 25. Mears LS, Gamest G, and Garino AJ. Applied multivariate research.Translators: Sharifi HP, Rezakhani SD, Hassanabadi HR, Izanlou B, and Habibi M. Tehran: Rushd Publications; 2013: 76-79.
 26. Farrell JM, Shaw IS. Experiencing Schema therapy from the inside out. New York: Guilford Press; 2018: 300-335.
 27. Cattell RB. Personality and mood by questionnaire.1nd ed. American: Jossey-Bass; 1973: 42.
 28. Homan HA, Vatankhah H, HatamiKia l, Ahmadi Sartakhti AD. Alignment of Kettle's and Spielberger's anxiety tests in Tehran high schools. PR 2013; 3(11). [Persian]
 29. Dworkin RH, Turk DC, Revicki DA, Harding G, Coyne KS, Peirce-Sandner S, et al. Development and initial validation of an expanded and revised version of the Short-form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ-2). PAIN® 2009; 144(1-2):35-42.
 30. Khosravi S, Sedikhi S, Moradi SH, Zendeh Del K. Persian Mc-Gill Pain questionnaire translation adaptation and reliability in cancer patients: a brief report. TUMJ 2013; 71(1), 53-58. [Persian]
 31. Scarpina F, Tagini S. The stroop color and word test. Frontiers in Psychology 2017; 8:557.
 32. Mahab R, Naderi F, Ehtesham Zadeh P, Hafezi F, Ebrahimi Moghaddam H. Comparison of the effectiveness of brain electrical stimulation of the skull and cognitive-behavioral therapy on the beliefs of people with obsessive-compulsive disorder. MJMS 2020; 63(1): 2148-64. [Persian]
 33. Powers A, Madan A, Hilbert M, Reeves ST, George M, Nash MR, Borckardt JJ. Effects of combining a brief cognitive intervention with transcranial direct current stimulation on pain tolerance: a randomized controlled pilot study. Pain Medicine 2018; 19(4): 677-685.
 34. Yuan-Wen LI, Zhong-Hua CH, Jing LU, Ming-Yu YI, Li-Li LI, Yu-De YA, et al. Explore combined use of transcranial direct current stimulation and cognitive training on executive function after stroke. JRM 2021; 53(3): 27-66.
 35. Mohammadi F, Taleb N, Rezaei Shojaei S, and Emami Roudi T. The effectiveness of schema therapy on cognitive flexibility and resilience of patients with generalized anxiety disorder. MJMS 2019; 62(2): 34-42. [Persian]