آیا انتخاب نوع رسانه( چاپی و الکترونیکی) جهت مطالعه توسط دانشجویان با سبک یادگیری ترجیحی ادراکی آنان رابطه دارد؟

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

  زمینه و هدف: پیشرفت سریع فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد وسیع آن در تمامی ابعاد زندگی، جامعه امروز را با تغییراتی بی­سابقه مواجه کرده است. انتخاب محیط مطالعه (چاپی یا الکترونیکی) توسط فراگیران می­تواند تحت تأثیر سبک یادگیری آنان تغییر کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سبک یادگیری ترجیحی ادراکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و ترجیح محیط مطالعه (دیجیتالی یا چاپی) توسط آنان طراحی شده است.   مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی مقطعی، در نیمسال اول سال تحصیلی1390-1389 در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام گرفت. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان این دانشگاه و نمونه پژوهش 360 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی بود. قسمت اول شامل مشخصات جمعیت­شناختی و تعیین محیط ترجیحی دانشجویان برای مطالعه و قسمت دوم پرسشنامه استاندارد Perceptual Learning-Style Preference Questionnaire بود که جهت تعیین سبک یادگیری آزمودنی ها مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده توسط نرم­افزار SPSS نسخه 16 و آزمون­های توصیفی، کای دو و فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته­ها: نتایج این مطالعه نشان­دهنده تمایل بیشتر دانشجویان به محیط­های چاپی نسبت به محیط­های الکترونیکی است (50% در مقابل 3/23%). بیشترین فراوانی ترجیح قوی سبک­های یادگیری در بین دانشجویان مربوط به سبک یادگیری حرکتی (1/83%) و شنیداری (7/74%) و کمترین فراوانی مربوط به سبک یادگیری انفرادی (9/36) می­باشد. نتایج نشان داد سبک­های یادگیری دانشجویان بر حسب سن، جنس و رشته تحصیلی تفاوت آماری معنی­داری ندارد. از بین سبک­های یادگیری ترجیحی ادراکی دانشجویان، بین سبک یادگیری ترجیحی گروهی و نوع رسانه انتخابی برای مطالعه ارتباط آماری معنی­داری وجود داشت (004/0 p= و 4 df= ).   نتیجه­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده بهتر است معلمان به جای تمرکز بر سبک­های یادگیری به انواع فعالیت­های یادگیری و ترکیب آنها با هم توجه داشته باشند این کار می­تواند باعث گسترش تجربه سبک­های مختلف یادگیری توسط فراگیران و ارتقاء یادگیری آنها شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Does Student's Preferred Studying Environment related with their Perceptual learning style preference?

نویسندگان [English]

  • T Negahban
  • A Ansari
چکیده [English]

Background and Objective: Due to rapid advances in the field of information and communicationtechnology and its wider application in all aspects of life, communities are faced to unprecedentedchanges. Choice of media (print or electronic) may be influenced by student's preference learningstyle. So the aim of this study is to determine relation between student's preference learning styleand their preference studying environment.Material and Methods: This cross-sectional study was performed at the first semester of 2010-11in Rafsanjan University of Medical Sciences. The samples were 360 students. Data were collectedby a two part questionnaire. The first part contained demographic characteristics and determiningthe student's preferred environment for study and the second part was standard Perceptual Learning-Style Preference questionnaire. Information was analyzed by SPSS software version 16 anddescriptive, chi-square and Fisher tests.Results: The results showed that most students tend to print media (50% vs. 23.3%). Highestfrequency of learning styles among students was tactile (83.1%) and auditory (74.7%) and thelowest frequency is related to individual learning styles (36.9%). There was no statistical significantrelation between student's Perceptual Learning-Style Preference with their age, gender and courseof study, while the relation of group Learning-Style with preferred studying environment wassignificant. ( χ2 test p = 0/004 and df = 4)Conclusion: According to findings it appears better that Instead of teachers focusing on the learningstyles, combining variety of learning activities should be considered. This lead to the developmentof different learning styles experience of learners and enhance the learning process

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceptual Learning-Style Preference
  • printed environment
  • digital environment
  • preferred learning environment
  • Students