دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 14، مهر 1391 (14) 
اثر بخشی ورزش طراحی شده بر سلامت روان دختران نوجوان

صفحه 1-8

محمد ناظر؛ صدیقه حسنی؛ غلامرضا ساردوئی؛ احمدرضا صیادی اناری


سندرم فرسودگی شغلی در زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهر خوی در سال 1391

صفحه 17-24

زینب حبیب پور؛ معصومه اکبربیگلو؛ شهریار سخایی؛ لیلا مختاری


مقایسه وضعیت روانی دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی دانشگاههای دولتی شهر رفسنجان در سال 1390

صفحه 39-45

مریم شهابی نژاد؛ تابنده صادقی؛ مرضیه ریاحی؛ اسماعیل کریم قاسمی؛ شایسته اسماعیل زاده