مقایسه وضعیت روانی دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی دانشگاههای دولتی شهر رفسنجان در سال 1390

نویسندگان

1 گروه آموزشی داخلی جراحی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

2 گروه آموزشی کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دانشجوی دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 مسئول دفتر مشاوره امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،

4 بیمارستان مرادی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،

5 گروه مامایی عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

  زمینه و هدف : دانشجویان به عنوان قشری از جامعه جوان، سازندگان فردای کشور هستند و سلامت روانی آنان اهمیت ویژه­ای دارد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه وضعیت روانی دانشجویان گروه علوم پزشکی و غیرپزشکی انجام شد.   مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی، کلیه دانشجویان سال اول و آخر کارشناسی و بالاتر دانشگاه­های علوم پزشکی و ولیعصر رفسنجان به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد شده SCL-90-R و روش جمع­آوری آنها خود گزارش­دهی بود. پرسشنامه­ها توسط اساتید مشاور و یا محققین در اختیار نمونه­ها قرار گرفت و پس از پاسخگویی بلافاصله دریافت گردید. در نهایت تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی و تحلیلی از جمله توزیع فراوانی و آزمون آماری تی مستقل با استفاده از نرم افزار spss نسخه 13 صورت گرفت.   یافته­ها: بر اساس نتایج، بین میانگین ابعاد نه­گانه وضعیت سلامت روانی در دانشجویان گروه علوم پزشکی و غیرپزشکی، تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (05/0> p ) و میانگین نمرات اختلال در هر 9 بعد، در دانشجویان گروه غیر پزشکی بالاتر از دانشجویان گروه علوم پزشکی بود.   نتیجه­گیری: با توجه به نتایج مشخص شد که وضعیت روانی دانشجویان به خصوص دانشجویان گروه غیر پزشکی مطلوب نمی­باشد. دانشجویان نیاز به حمایت بیشتری داشته، لازم است که وضعیت روانی آنان مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت نیاز، اقدامات لازم از قبیل مشاوره و یا درمان انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Mental health status among junior and senior students in Universities of Rafsanjan during 2012

نویسندگان [English]

  • M Shahabinejad 1
  • T Sadeghi 2
  • M Riahi 3
  • A Karimghasemi 4
  • Sh Esmaeilzadeh 5
چکیده [English]

  Background and Objective: Students, as a part of youngs society, are constructors of the future. Thus, their Mental health is very important. This study aimed to Compare mental health status among junior and senior students in Universities of Rafsanjan during 2012.   Material and Methods : In this descriptive study, the data were collected using census method from fresh more and senior students in two universities of Rafsanjan by SCL-90-R questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 13 and using descriptive and analytic tests such as independent t test.   Results : Our results showed that there was a statistically significant difference between medical and non – medical students groups in nine dimension of SCL-90-R questionnaire (t test, P< 0.05) and mean scores of disorders in non – medical students group was higher than medical group.   Conclusion : According to these results it could be concluded that the health statue of students is not desirable, especially for non– medical students. Their situations should be investigated and essential activities such as consultation or treatment would be performed, as needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health status
  • Medical students
  • non – medical students
  • Rafsanjan