نگرش اساتید مشاور نسبت به مشاوره، وظایف مشاور و راهنمای تحصیلی در دانشگاه 1388- علوم پزشکی رفسنجان 1389

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

2 عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

3 - 4 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

  زمینه و هدف: مشاوره می تواند به عنوان عامل موثری برای حل بسیاری از مسائل دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد . از تکنیک های مشاوره می توان برای فائق آمدن بر مشکلات قابل پیشگیری و افت تحصیلی ناشی از آن استفاده کرد. یکی از موثرترین راهکارها برای یک مشاوره موثر، علاقه مندی و کارایی استادان مشاور می باشد. هدف از این مطالعه تعیین نگرش اساتید مشاور نسبت به مشاوره، وظایف مشاور و راهنمای تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بود.   مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، از 120 نفر عضو هیأت علمی، تعداد 90 نفر به روش سرشماری انتخاب شدند که از طریق پرسشنامه نگرش آنها سنجیده شد . روایی و پایایی پرسشنامه مورد استفاده در تحقیقات قبلی مورد تائید قرار گرفته بود . داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss نسخه شماره 18 و آزمون های آماری کای دو و فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری با 05/0 p < معنی دار در نظر گرفته شد.   نتایج: در این پژوهش 47/43 درصد اساتید شرکت کننده در پژوهش مرد، از نظر رتبه علمی بیشترین مرتبه علمی(65 درصد) مربی و بعد از آن 13 درصد استادیار، 13 درصد مربی آموزشیار و 5/4 درصد دانشیار بودند. 100 درصد اساتید زن در مورد مشاوره و راهنمای تحصیلی دانشجویان نگرش مثبت و 8/81 درصد اساتید مرد در این مورد نگرش مثبت داشتندکه این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود(05/0 p < ).   نتیجه­گیری: با توجه به نگرش مثبت اکثر اساتید نسبت به وظایف اساتید مشاور و راهنمای دانشجویان، ضروری است که مسئولین دانشگاه های علوم پزشکی کشور توجه جدی­تری را به استفاده از اعضای هیأت علمی برای مشاوره دانشجویان مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Viewpoints of academic advisors of Rafsanjan university of Medical Sciences regarding counseling and their duties as advisor

نویسندگان [English]

  • P Jafarpor 1
  • F Mohsenimoghadam 1
  • P Aghamohammadhasani 2
  • AR Sayyadi 3
1
2
3
چکیده [English]

  Background and Objective: Counseling as an effective parameter can be used to solve many student issues . Counseling techniques can be used to overcome problems arising from the use prevent academic failure . One of the most effective solutions for a consult is interest and performance of adviser . The aim of this study was to determine teachers ' attitudes and faculty adviser, their duties toward counseling and supervising students in Rafsanjan University of Medical Sciences .   Material and Methods: In this cross-sectional study we enrolled 90 academic members of Rafsanjan university of medical sciences and their attitudes were assessed via questionnaire. Reliability and validity of the questionnaire (were approved in previous studies) . The collected data w ere analyzed by spss version 18 and chi-square, Fisher test and the significant level of P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Viewpoint of teachers
  • counseling
  • Medical university
  • Rafsanjan