دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 13، فروردین 1391 (13) 
بررسی فراوانی مسمومیت عمدی در شهر رفسنجان در سال‌ 1387

صفحه 54-60

شهین حیدری؛ حدیث یزدان پناه؛ فاطمه عبدلی؛ مریم هادوی