اجرای آزمون بالینی ساختارمند عینی (OSCE) در دانشجویان پرستاری رفسنجان قبل از ورود به کارآموزی در عرصه سال 1389: فرآیندی جهت ارتقای کیفیت

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: مهم­ترین هدف ارزشیابی، بهبود و تقویت کیفیت برنامه­های آموزشی است. از جمله روش­های مؤثر ارزشیابی نیز آزمون OSCE ( Objective Structured Clinical Examination ) می­باشد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی دانش و عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری قبل از ورود به کارآموزی در عرصه، به روش OSCE در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال 1389 انجام شد.   مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی طی 2 روز متوالی میزان دانش و عملکرد 39 دانشجوی پرستاری قبل از ورود به کارآموزی در عرصه، که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند، در ایستگاه­های تعیین شده در آزمایشگاه فن دانشکده پرستاری با استفاده از چک لیست­های مربوطه سنجیده شد . مجموع نمرات ایستگاه­های عملکرد 200 بود که به سه سطح ضعیف : 70-0، متوسط:140 -71 و خوب: 200-141 تقسیم گردید و دانشجو بر اساس نمره در آن سطح قرار گرفت. مجموع نمرات ایستگاه­های دانش32 بود که به 3 سطح ضعیف: 10-0، متوسط: 21- 11 و خوب: 32-22، تقسیم شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و آزمون های t مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد.   یافته­ها: امتیاز کل نمره عملکرد در پروسیجرهای مورد بررسی 17/19 ± 38/132 بود که بر اساس مقیاس 3 گزینه ای لایکرت در رده متوسط قرار گرفت. امتیاز کل نمره دانش نیز 7/3 ± 23/18 بود که بر اساس مقیاس 3 گزینه ای لایکرت در رده متوسط قرار گرفت . نوشتن کارت دارویی، کاردکس و گزارش پرستاری، و بعد از آن گرفتن نوار قلب بیشترین میانگین نمره و پروسیجرهای ساکشن تراکئوستومی و سونداژ، میانگین نمرات پایین­تری داشتند.   نتیجه­گیری: با استفاده از آزمون OSCE علاوه بر این که می­توان به نقاط ضعف و قوت دانشجویان پی برد، شرایط و مواد ارزشیابی نیز برای دانشجویان یکسان بوده و یکی از نگرانی­های عمده دانشجویان پرستاری در حیطه ارزشیابی بالین از بین می­رود. بنابراین تغییر روش ارزشیابی بالینی به OSCE به عنوان اقدامی جهت ارتقاء کیفیت در دانشکده­های پرستاری پیشنهاد می­شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performing of OSCE method in nursing students of Rafsanjan University of medical science before entering to clinical field inyear 2010: A process for quality improvement

نویسندگان [English]

  • T Sadeghi 1
  • A Ravari 1
  • M Shahabinejad 2
  • M Hallakoei 1
  • M Shafiee 1
  • H Khodadadi 2
چکیده [English]

  Background and objective: The most important goals of examinations are improvement of quality educational programs. The OSCE method is also an appropriate method for the evaluation of students. Thus the present study was aimed to evaluation the clinical knowledge and practice of the nursing students before entering to the clinical field by OSCE method in Rafsanjan Nursing and Midwifery School in 2010.   Material and Methods: In this cross sectional study, in two consecutive days, knowledge and practice of the 39 nursing students before entering to the clinical field that entered to study by census method were examined in determined stations in nursing skill laboratory with use of relevant check lists. Total practical, scores in examined procedurs was 200 that was divided into three levels of weak (0-70), moderate (71-140) and good (141-200). Total knowledge scores was 32 that was divided into three levels of weak (0-10), moderate (11-21) and good (22-32). Data were analyzed using spss software .   Results: Our results showed that, total scores in examined procedurs was 132.38±19.17 out of 200 that could be considered as moderate on the basis of likert scales. The total knowledge's, scores was 18.23± 3.7 out of 32 that was moderate on the basis of likert scales . The maximum mean scores was belonged to writing of drug form, kardex, nursing report and ECG procedure . The minimum mean scores was belonged to tracheotomy saction and sondaj procedures.   Conclusion: According to the results obtained by OSCE method, we can realize both weak and potent points of students. In this method also condition and materials are similar for all students, thus, this reduces worries of students regarding clinical examinations. Therefore, we propose that the method of clinical evaluation requires to be changed to OSCE to achieve improved quality in education in nursing schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OSCE
  • Nursing students
  • Clinical Evaluation
  • Rafsanjan