فراوانی تأخیر قاعدگی و مداخلات انجام شده در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

نویسندگان

دانشکده پرستاری مامایی

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: پاسخ­های سازگاری نورواندوکرین به استرس­های روانی، گاه به شکل فعال کردن محور هیپوتالاموس-هیپوفیز- آدرنال و گاه به شکل سرکوب محور هیپوتالاموس- هیپوفیز-گناد دیده می­شود. استرس مزمن ناشی از ورود به دانشگاه و تغییر محیط یک علت شایع بروز تأخیر در قاعدگی در دختران دانشجو است اما به علت نداشتن آگاهی راجع به آن، باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی برای پیدا کردن کمک و رفع مشکل در آنان می­شود. این تحقیق به منظور بررسی میزان فراوانی تأخیر قاعدگی و همچنین چگونگی برخورد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با این مشکل انجام شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی بود. داده­ها از طریق دو پرسشنامه جمع­آوری گردیدند. در پرسشنامه اول، اطلاعات دموگرافیک و سابقه تأخیر قاعدگی و در پرسشنامه دوم، اطلاعات مربوط به چگونگی تأخیر و مداخلات انجام شده. کلیه دانشجویان دانشگاه در صورتی که حاضر به همکاری شدند، ثبت می­شد. بادانشجویانی که در شش ماه گذشته سابقه تأخیر قاعدگی داشتند، مصاحبه انجام شد و پرسشنامه دوم تکمیل گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون­های تی و کای­دو تجزیه و تحلیل شدند.   یافته­ها: از مجموع 318 نفر شرکت­کنندگان در پژوهش 6/45% در 6 ماه گذشته تأخیر قاعدگی داشتند. این مشکل در 7/65% افراد باعث نگرانی و در1/48% موارد منجر به مشورت با افراد مختلف شده بود. در1/92% موارد مشکل بدون هیچ اقدام خاصی برطرف شده بود. در 9/3% از کل افراد دچار تأخیر قاعدگی، بیماری تخمدان تشخیص داده شده بود. بین سن و تأخیر قاعدگی ارتباط معنی­دار آماری به دست آمد.   نتیجه­گیری: تأخیر قاعدگی در بین دانشجویانی که قبلاً قاعدگی منظم داشته­اند، شایع است، اما در اکثر موارد، علت آن استرس مزمن بوده و بدون نیاز به اقدام خاصی برطرف می­گردد. با این وجود، به علت نداشتن آگاهی لازم در این زمینه سبب ایجاد استرس در آنان می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interferes followed menstural bleeding postponement in Rafsanjan University of Medical Sciences students

نویسندگان [English]

  • Z Ghorashi
  • M Lori poor
چکیده [English]

    Background and objective :Neuroendocrine adaptive responses to psycological stress include activation of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis and sometims suppression of the hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis. Choronic streesses of University entrance and enviromental changes in younge students are ferquent leading causes of delayed menstrual bleeding and make them worried due to lack of nessessary informaton.   This study was aimed to explore the prevalence of delayed menstrual bleeding in Rafsanjan University of Medical sciences, students and their reaction to this problem.   Material and Methods : This was a cross sectional descriptive study. Data were collected via two questionnaires. the first one collected demographic data in cluding, history of menstrual bleeding postponement, and the second one collected data of postponement property and the students reaction to that. All of female University students who participated in the study filledout the first questionnaire. Students who had a history of menstrual bleeding postponement during last six months were intervie we and filled the second questionnaire.   Results: Of 318 participants 45.6% had history of menstrual bleeding postponement during last six months, leading them to feel worry in 65.7% and counsulting different persons in 48.1% In students who had ahistory of menstrual bleeding postponement the problem had been removed in 92.1% spontaneosly however ovarian problems had been recognized in 3.9% we observed a asignificant relationship between age and history of menstrual bleeding postponement.   Conclusion: menstrual bleeding postponement is frequent in students who previously had regular menstural cycle however in most of cases it relates to chronic stress and would remove without any special masears.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Menstrual
  • Bleeding
  • Postponement
  • Students
  • Stress