بررسی فراوانی مسمومیت عمدی در شهر رفسنجان در سال‌ 1387

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و دانشجوی دکترای پرستاری ، دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

2 عضو هیأت علمی ، دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: یکی از راه‌های خودکشی، ایجاد مسمومیت توسط فرد یا Self poisoning است که از دلایل عمده مراجعه به بخش‌های اورژانس و سومین عامل مرگ در جوانان گزارش شده است. با توجه به متفاوت بودن اپیدمیولوژی مسمومیت عمدی، مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی مسمومیت عمدی در مراجعه‌کنندگان به اورژانس بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) شهر رفسنجان طراحی گردید.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی کلیه پرونده‌های مربوط به موارد مسمومیت عمدی در مراجعین به بخش اورژانس، در 6 ماهه اول سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات دموگرافیک، نوع سم، یافته‌های بالینی، مدت بستری و سرانجام بیماران، از پرونده آنان استخراج گردید و در چک لیست ثبت شد. اطلاعات با استفاده از آزمون‌های t ، Anova و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.   یافته‌ها: در محدوده زمانی این مطالعه، تعداد 280 مورد مسمومیت عمدی ثبت گردیده بود. از این تعداد 93/53درصد مربوط به بیماران مؤنث بود. میانگین سن افراد 89/7 ± 98/23 سال و بیشترین موارد مسمومیت در سنین 30-11 سال بود. در 1/66% موارد، مسمومیت در اثر استفاده از دارو رخ داده بود. بین داروی استفاده شده و جنسیت اختلاف آماری معنی‌دار مشاهده گردید(000/0= p ). در بیشتر موارد از بنزودیازپین‌ها برای ایجاد مسمومیت استفاده شده بود. چهار مورد (64/1%) مسمومیت عمدی منجر به فوت گردیده بود. آزمون آماری ارتباط معنی‌داری از نطر میزان مرگ و میر و جنسیت نشان نداد.   نتیجه­گیری: بالاتر بودن میزان مسمومیت عمدی در زنان و جوانان حاکی از لزوم توجه بیشتر به مسائل خاص این گروه از افراد و برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از ارتکاب به خودکشی می‌باشد. نحوه توزیع دارو توسط داروخانه‌ها و نگهداری داروها در منزل بایستی مورد بازنگری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of delibrated self poisoning during Rafsanjan in 2008

نویسندگان [English]

  • Sh Heidari 1
  • H Yazdanpanah
  • F Abdoli 2
  • M Hadavi 2
1
2
چکیده [English]

  Background and Objective: Self-poisoning is one way of suicide attempt and one of the main reasons of patients referral to emergency wards and third leading cause of young people death. With regard to differences in self poisoning epidemiology this study was aimd to assess self poisoning epidemiology in patient referring to Ali ebne abitaleb hospital.   Material and methods : In this cross sectional descriptive study, clinical history of all self poisoning cases referring to emergency ward of Ali ebne abitaleb hospital during spring and summer 2008 was assessed. Data collected using a researcher designed questionnaire contains demographic data, type of poison' duration of hospitalization and patient outcomes. Data analyzed by SPSS software using statistical tests such as independent t-test, ANOVA and chi square.   Results: During study period, 280 case of self poisoning was recorded. Of cases 53.3 were female. Mean age of patients was 23.28 years. Poisoning occurred frequently in age group of 11 to 30 year. In 66.1% of cases poisoning occurred using drug. There was a significant difference between type of drug used and sex. Majority of poisoning cases used benzodiazepines. Self poisoning lead to death in 1.64% of cases. There was no significant difference between mortality and sex.   Conclusion: Presence of higher rate of self poisoning in women deserves more attention to specific problem of them and planning to prevention of suicide. Drug distribution by pharmacies and pattern of storage of drugs at home need to be audited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frequency
  • Suicide
  • Poisoning