نگرش دینی بیماران و ارتباط آن با اقامه نماز در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان 1390

نویسندگان

1 گروه داخلی و جراحی دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

2 گروه آموزشی پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

3 عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

  زمینه و هدف: نماز یکی از بزرگ­ترین فرائض اسلامی و عالی ترین تکلیف مکتب تربیتی اسلام است. در حالت بیماری است که انسان بیش از همه اوقات نیاز به احساس امنیت، پشتیبانی و امیدواری دارد. آیا نگرش دینی بیمار بر اقامه نماز او تاثیر دارد؟ لذا مطالعه ای با هدف تعیین ارتباط بین نگرش دینی بیماران با اقامه نماز در بخش های داخلی و جراحی صورت گرفت.   مواد و روش ها : این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است که بر روی 360 نفر از بیماران بستری انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از یک چک لیست پژوهشگر ساخته که مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک مربوط به بیماران و سؤالاتی در مورد اقامه نماز و یک پرسشنامه استاندارد نگرش سنج دینی 25 سؤالی استفاده شد. نمونه گیری به صورت سهمیه­ای غیر احتمالی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز و آزمون آماری کای دو، من ویتنی، تی و آنالیز واریانس انجام شد.   یافته ها: با نگرش دینی بیماران بستری بدین صورت مشاهده گردید که 80 درصد نمونه ها دارای نگرش دینی عالی و 3/18 درصد نگرش در حد خوب داشتند. در بررسی مقایسه ای میانگین نمره نگرش دینی افراد با اقامه نماز در زمان سلامت و همچنین در هنگام بستری، آزمون تی تفاوت معنی داری را نشان نداد. اما افرادی که اقامه نماز را حین بیماری واجب دانسته از میانگین نمره نگرش دینی بالاتری (1/8 ± 8/79) نسبت به افرادی که نماز خواندن حین بیماری را واجب نمی دانستند (4/12± 9/74) بهره­مند بودند که این تفاوت معنی دار بوده است. خانم ها از میانگین نمره بالاتری برخوردار بوده و افراد شرکت کننده در این مطالعه، اقامه نماز را بر بهبودی خود مؤثر بیان داشتند. نتیجه گیری: در این مطالعه بیماران دارای نگرش دینی بالایی بودند و واجب ندانستن اقامه نماز در موقعیت بیماری به دلیل عدم آگاهی از احکام نماز می باشد، لذا آموزش مذهبی و معنوی برای بیماران بخش های داخلی و جراحی لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between religious attitudes and prayer of patients in medical and surgical in Hospital of AliIbn AbiTaleb, Rafsanjan, 2012

نویسندگان [English]

  • M Kazemi 1
  • R Vazirinejad 2
  • A Ravari 1
  • P Jafarpor 3
چکیده [English]

  Background and Objective: Prayer is one of the largest Islamic practices and it is the best task in Islam. In the disease status that humans need to feel safe, supported and hope. What is the patient's religious view affect his prayers. Is there relationship between religious attitudes and pray in disease status.   Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study on 360 patients were admitted. Data collection was done by checklist and a questionnaire. Checklist was included: demographic information and standard questionnaire was about prayer and a religious attitude. Quota sampling was convenient. Patients participating in this study were completely alert and able to pray. Data analysis using SPSS software under Windows and X2, Mann-Whitney., t test and ANOVA.   Results: Patients with a religious attitude was so great that 80% of subjects and 18.3% of religious attitudes were good attitude.   The comparison of the mean scores of religious attitude with pray in disease status such as , those who know the obligatory prayer during illness have higher mean scores [79.8 ± 8.1] than those who did not obligatory prayer during illness [74.9 ±12.4] these differences were statistically significant . Women had higher average scores . Participants in this study expressed the effective prayers of healing .   Conclusions: In this study, patients had high religious attitude. Lack of knowledge about obligatory prayer in disease. Then Religious education and spiritual is needs for patients in medical and surgical wards

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Attitude
  • Prayer
  • Patient