میزان افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی رفسنجان در سال 1391

نویسندگان

1 گروه آموزشی هوشبری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

2 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

  زمینه و هدف: افسردگی از جمله شایع‌ترین اختلالات روانی است که در تمامی فرهنگ‌ها خودنمایی می‌کند. شروع علایم این بیماری اغلب در دوران نوجوانی و اوایل جوانی است. دانشجویان نیز در این محدوده سنی قرار داشته و در معرض ابتلا به افسردگی می‌باشند. با توجه به تأثیر این بیماری بر جنبه‌های مختلف زندگی، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان افسردگی و شناخت عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام گرفت.   مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1391- 1390 به روش سرشماری بر روی کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی رفسنجان انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه بررسی مشخصات دموگرافیک و فردی (19 سؤال) و پرسشنامه استاندارد بک (21 سؤال) جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون‌های توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند.   یافته­ها: تعداد دانشجویان شرکت‌کننده در مطالعه 400 نفر بود. 5/35 درصد (142 نفر) از نمونه‌ها مذکر بودند. 7/50 درصد از دانشجویان (203 نفر) به درجات مختلف افسردگی مبتلا بودند. فراوانی افسردگی در دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی 44درصد، اتاق عمل 3/39درصد، رادیولوژی 1/39درصد، هوشبری 2/35درصد، فوریت‌های پزشکی 6/31درصد، پرستاری 25درصد و رشته مامایی 24%درصد بود. ارتباط افسردگی با جنسیت دانشجو (008/0 ≥ p ) ، شغل مادر (002/0 ≥ p )، شغل پدر (000/0 ≥ p ) و تحصیلات مادر (000/0 ≥ p ) معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری: ایجاد نگرش مثبت نسبت به ادامه تحصیل و آینده شغلی در دانشجویان، به ویزه دانشجویان پسر و آموزش مهارت‌های لازم به والدین شاغل، در کاهش میزان و شدت افسردگی تأثیر به سزایی خواهد داشت.

عنوان مقاله [English]

Depression and its effective factors among the students of Rafsanjan Nursing, Midwifery and Paramedical faculty- 2012

نویسندگان [English]

  • M Hadavi 1
  • N Rostami 2
چکیده [English]

  Background and objectives : Depression is the most common mental disorder in all cultures. Most often, symptoms begin in adolescence and early youth. Students are in this age range and are there fore prone to depression. Considering the impact of disease on various aspects of life, present study aimed to evaluate the prevalence of depression and its effective factors among the students of Rafsanjan Nursing, Midwifery and Paramedical faculty- 2012.   Material and methods : This descriptive study conducted on students of Rafsanjan University Midwifery and Paramedical faculty on 2012. The sampling method carried out through census. Two questionnaires were used for data collection. The first questionnaire assessed the demographic information (19 questions) and the second included Beck depression test (21 questions). Data were analyzed by SPSS software using descriptive and analytical statistics.   Results : Total number of students who were eligible and participated in the study was 400 (35.5% males). Of students 50.7% (203 students) were suffering from various degrees of depression. The prevalence of depression among Laboratory Sciences, Operating room, Radiology, Anesthesiology, Emergency medicine, Nursing and Midwifery students was 44%, 39.3%, 39.1%, 35.2%, 31.6%, 25% and 24%, respectively. Significant difference was found among the students' sex (p ≥ 0.008), mother's (p ≥ 0.002) and father's (p ≥ 0.000)) and parent's jobs (mother's education (p ≥ 0.000) and depression.   Conclusion : According to our findings, making a positive attitude towards continuing higher education and future career in students, especially male students, and teaching necessary skills to employee parents in reducing the severity of depression will have a great impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • Students
  • mental disorders
  • Beck test