اثر بخشی ورزش طراحی شده بر سلامت روان دختران نوجوان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

2 دانشگاه آزاد اسلامی زرند

3 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

چکیده

  زمینه و هدف: سلامت روان حالتی از بهزیستی، احساس کنار آمدن با جامعه و رضایت‌بخش بودن موقعیت­ها و ویژگی‌های شخصی و اجتماعی بوده و ارتقاء آن منجر به کاهش اختلالات روانی می­گردد، برای افزایش سلامت روان روش‌های مختلفی از جمله راه­کارهای رفتاری و ورزش کاربرد دارد. هدف از این مطالعه تعیین اثر بخشی ورزش طراحی شده بر سلامت روان دختران نوجوان می­باشد.   مواد و روش­ها: روش انجام این مطالعه نیمه­ تجربی و به صورت پیش­آزمون – پس­آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری دختران نوجوان رفسنجانی در سال تحصیلی 91-1390 بودند. روش نمونه­گیری به شیوه تصادفی ساده بود، بدین صورت که بعد از انتخاب تصادفی دو دبیرستان دخترانه، به کلیه­ی دانش­آموزان(360نفر) پرسشنامه فهرست وارسی نشانه­ها (SCL-90) داده شد وسپس 44نفر که دارای GSI ≥ 1 بودند انتخاب گردیدند و به صورت تصادفی در دو گروه (گروه آزمایش=22نفر) و (گروه کنترل =22نفر) جایگزین شدند. افراد گروه مداخله در یک برنامه آموزشی45 دقیقه­ای، دو جلسه در هفته به مدت 4 هفته شرکت نمودند و نمرات پس­آزمون هر دو گروه جمع­آوری گردید و داده­ها با نرم­افزار SPSS ، نسخه 17 و آزمون کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.   یافته­ها: نتایج نشان داد که نمرات اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، شکایت­های جسمانی و حساسیت بین فردی در پیش­آزمون تفاوت معنا­­داری نداشته است اما پس از آموزش به گروه مداخله، نمرات پس­آزمون به­طور معنا­داری کاهش یافته است(05 / 0 P< ) .   نتیجه­گیری: ورزش طراحی شده می تواند اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، شکایت­های جسمانی و حساسیت را در دختران کاهش دهد و سلامت روان را بالا ببرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of station designed sports on mental health of female teenagers

نویسندگان [English]

  • M Nazer 1
  • S Hasani 2
  • GH Sardoie 2
  • AR Sayadi Anari 3
چکیده [English]

  Background and objective: the mental health is the state of welfare feeling of coming to terms with society, situations and characteristics of personal and social is satisfactory.   The mental health promotion to lead to reduce of mental disorders.   For increase mental health has different methods as an example behavior methods (sport)has application. The aim of this study is to determine the effect of designed sport on mental health of adolescent girls.   Materials and Methods: This semi-experimental study was conducted as a post-test and pre-test by control groups. Statistical population included adolescent girls of Rafsanjan city in May 2011.The sampling method was as random so after random choice of two groups , among girls who , 44 girls who acquired the highest score by the QuestionnairesSCL-90 , selected as final sample and randomly separated into two equal groups. Data gathered by Questionnaires. The girls of interventional group took part in 45-minutes training program twice in week for one month. Post–test scores recorded and data analyzed by co-variance test using SPSS software.   Results: The pre-test data showed anxity, depression, aggression, singular sensitivity, bodily complain scores had no significant difference but after training the interventional group the scores significantly decreased ( p< 0.05).   Conclusion: The results of this study showed that designed Sport can improve mental health and decreasanxity, depression, aggression, bodily complain, singular sensitivity in the girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • designed sport
  • mental health
  • female teenagers