مقایسه اثر سه روش آموزشی بر دانش و نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به الکتروشوک مغزی در دانشگاه شهید صدوقی یزد درسال 1390

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 عضو هیأت علمی گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی

3 کاردرمانی مرکز جامع روانپزشکی یزد

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: مهمترین هدف هر رویکرد آموزشی ارتقاء سطح دانش و نگرش یادگیرنده است و روش های سنتی آموزش مانند سخنرانی که در حال حاضر اجرا می شود به تنهایی پاسخ گوی نیازهای دانشجویان ما نیست. این مطالعه با هدف تأثیر روش‌های آموزشی بر دانش و نگرش دانشجویان پرستاری مرکز جامع روانپزشکی استان یزد نسبت به الکتروشوک انجام شده است.   مواد و روش‌ها : شرکت کنندگان شامل 60 نفر از دانشجویان پرستاری بودند که به طور تصادفی به 3 گروه آموزشی سخنرانی، مشاهدۀ زندۀ الکتروشوک و مشاهدۀ فیلم تقسیم شدند. اطلاعات به کمک دو پرسشنامۀ آگاهی و نگرش جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و آزمون های t ، کای دو، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: مقایسه نمرات پس آزمون در سه گروه در حیطه دانش اختلاف معنی دار داشت. میانگین اختلاف نمرات پیش آزمون و پس آزمون در سه گروه مشاهده مستقیم، مشاهده فیلم و روش سخنرانی نیز مورد مقایسه قرار گرفت که اختلاف آماری معنی داری را نشان داد اما نمرات نگرش دانشجویان در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت.   نتیجه‌گیری : با توجه به بالاتر بودن اختلاف نمرات دانش در هر سه گروه، به نظر می رسد مداخله هر سه روش آموزشی باعث ارتقاء سطح دانش دانشجویان پرستاری در زمینه ECT شده اما نمرات نگرش دانشجویان تفاوت معنی دار نداشته است، با وجود این میانگین نمرات نگرش در گروه مشاهده مستقیم بیانگر ایجاد نگرش منفی در دانشجویان می باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the impact of peer Education on knowledge and attitude towards Electroconvulsive therapy in Shahid Sadoughi University nursing student,1390.

نویسندگان [English]

  • E Fazlju 1
  • A Dadgari 2
  • E Akbar 3
1
2
3
چکیده [English]

  Background and Objective: The main aim of each teaching approach is to increase the level of learner's knowledge and attitudes. So, the traditional teaching methods like giving lecture which are common nowadays can't alone fulfill our students need.   Current study aimed to compare peer education on nursing students' knowledge and attitudes of Shahid Sadoughi University toward electroconvulsive therapy.   Material and Methods: Participants included 60 nursing students were randomly divided in to three groups as fallow: educational lectures, observers live electroconvulsive, observers of movies. Data were collected using knowledge and attitude questionnaire . Data were analyzed by spss 18.   Results: َ fallowing learning about the differences between the three groups was significant (Pvalue=0.006).The difference between the methods of teaching speech live and observing, the difference was statistically significant (Pvalue=0.023). Between speech and observing the way by the movie was also a significant difference (Pvalue=0.011). but between two ways of living and observing the movie was not significant (Pvalue=1). Between the three groups after the training, there was no statistically significant differences (Pvalue = 0.25).   Conclusion: This study showed teach increased knowledge but it doesn’t effect on attitudes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electroconvulsive therapy
  • knowledge
  • attitudes
  • Education
  • Nursing students