همبستگی افسردگی و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر شهر خوی در سال 1388

نویسندگان

چکیده

  خلاصه زمینه و هدف: نوجوانان امروز جمعیت بزرگسال آینده را تشکیل می دهند و هر قدر این جمعیت در حال حاضر سالم تر باشند، بزرگسالان آینده سالم تر خواهند بود. از طرفی مشکلات دوران نوجوانی می تواند به عنوان یکی از عوامل خطر برای ابتلاء به مشکلات روحی و روانی به خصوص افسردگی باشد و رضایت از شکل و اندازه بدن عامل تعیین کننده در اعتماد به نفس و سلامت روانی نوجوان است. افزایش وزن و چاقی سبب افزایش احتمال افسردگی در فرد می‌شود به همین دلیل این مطالعه با هدف تعیین همبستگی افسردگی و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر شهر خوی در سال 1388 صورت گرفته است. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه همبستگی توصیفی است که 200 نفر از دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های دولتی شهر خوی به روش تصادفی چند مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه مخصوص اطلاعات دموگرافیک، آزمون استاندارد زونگ، قدسنج و وزنه عقربه ای بود و از روش‌های آمار توصیفی و نرم‌افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. روش های آماری توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی مطلق و نسبی و میانگین و انحراف معیار بود . یافته‌ها: براساس یافته‌های این پژوهش 7/65 درصد از نظر شاخص توده بدنی در سطح نرمال و 8/2 درصد آنها چاق، 8/78 درصد دارای خلق طبیعی و 7/16 درصد افسردگی خفیف داشتند. آزمون آماری پیرسون نشان دهنده ارتباط معنی‌دار بین شاخص توده بدنی و افسردگی در واحدهای مورد پژوهش بود.(003/0 p= ) نتیجه‌گیری: با توجه به این که چاقی در دوران نوجوانی می تواند اعتماد به نفس را کاهش داده و باعث افسردگی گردد که این مشکل در خانم ها شایع تر می باشد لذا بررسی و درمان افزایش وزن و افسردگی می تواند سلامت جسمی و روانی فرد را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The correlation between depression and body mass index in female teenagers of khoy during year 2009

نویسندگان [English]

  • F Safaralizadeh
  • H Partovazam
  • A habibpoor
چکیده [English]

  Background and objective : The adolescents of will today constitute majority of future population. Therefore, today safe adolescent involve healthy future population by safe life style. On the other hand problems of adolescent period are dangerous factor for spirit of related depression and stats fiction from body style and size is a determination factor in self confidence. Over weight and obesity causes increasing individals depression. This study is performance to find out relationship between body mass index and depression in female adolescents in Khoy city during 2009.   Material and methods: This is a descriptive study that performed on 200 girls selected by ral l do m ly sampling method Data were collected by questionnaire, and measurement of height and weight .data were analyzed using spss software version 13. Data are shown inean I iD and T test were applied for Data analysis.   Results: Our results indicated that 78.8% of girls was normal. 16.7% shawed minor depression and 65.7% of studied girls had normal body mamas index.   conclusion: One of the adolescence related psychogi c al symptoms is depression. Depression is a prevalent disorder which is identified with some alternations and it is prevalent in women. Considering and treatment of depression in decreasing weight schedules can improve individuals physical and mental health and is helpful in decreasing weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • body accumulation average
  • Adolescent
  • Girl