بررسی میزان آگاهی زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایرانشهر در مورد مصرف اسید فولیک در سال1389

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه وهدف: با توجه به این که اسید فولیک درسنتز، پروتئین وگلبول‌های DNA قرمز خون نقش مهمی دارد یکی از ویتامین‌های مهم دوران بارداری است. کمبود اسید فولیک در زنان باردار می تواند نقایص قلبی و عصبی در جنین و آنمی در مادر ایجاد کند بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایرانشهر در مورد مصرف اسید فولیک در سال 1389انجام شده است.   موادوروش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه مقطعی است و نمونه این مطالعه شامل400 زن ایرانی باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر ایرانشهر از اردیبهشت تا پایان تیرماه سال 1389می باشدکه براساس جمعیت تحت پوشش هر مرکز، به روش خوشه‌ای سهمیه ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای است که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و ثبات آن به روش ضریب آلفا کرونباخ تعیین شده است. اطلاعات در یک نوبت و حضوری جمع آوری گردیده و در نهایت با آمار توصیفی و آزمون‌های مجذورکای، فیشر و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته ها: نتایج نشان داد میانگین سنی نمونه‌های مورد بررسی 6/5 ± 17 /26 سال و میانگین آگاهی نمونه‌ها در رابطه با اسید فولیک1/4 ± 069/25 با حداقل 15و حداکثر نمره آگاهی36 بود. به عبارتی 1 درصد دارای آگاهی ضعیف، 3/83 درصد آگاهی متوسط و 9 درصد آگاهی خوبی داشتند. بیشترین آگاهی ( بیشترین پاسخ درست) در مورد گزینه های " اسیدفولیک باید روزی یک عدد مصرف شود " و " اسید فولیک به صورت قرص است " (8/75%) و کمترین آگاهی مربوط به گزینه " در مشکلات گوارشی مصرف اسیدفولیک منعی ندارد " بود. که3/50 درصد پاسخ نادرست دادند. در مطالعه حاضر، بیشترین منبع دریافت اطلاعات در مورد اسیدفولیک، پزشک و کارکنان بهداشتی (6/67%) بودند. متاسفانه بیش از نیمی از نمونه ها (3/55%) گاهی در بارداری اسیدفولیک مصرف نکرده بودند که عمده ترین دلیل آن را فراموشی، (32%) ذکرکردند. میزان آگاهی درباره اسیدفولیک با سطح تحصیلات والدین، شغل پدر، سن مادر، مصرف کنونی اسیدفولیک، تاریخچه مثبت سقط، آنمی و تولد نوزاد نارس ارتباط معنی داری داشت(05/0 p< ).   نتیجه گیری : با توجه به این‌که بیش از نیمی از نمونه ها مصرف اسیدفولیک مرتب نداشته و دلیل عمده آن را فراموشی ذکرکردند ضروری است در زمینه این مسئله مهم، برنامه های آموزشی با تاکید بیشتر گذارده شده و در هر بار مراجعه زن باردار این موضوع (مصرف منظم اسیدفولیک) یادآوری شود و از سوی دیگر چون اسید فولیک باید از سه ماه قبل از بارداری شروع شود مطلوب است که آموزش مصرف آن در برنامه های مشاوره قبل از ازدواج گنجانده شود تا زنان جوانی که از روش پیشگیری بعد از ازدواج استفاده نمی‌کنند به دلیل احتمال بالای بارداری در سال اول، مصرف اسیدفولیک را هر چه سریع‌تر آغاز کنند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Awareness on taking folic acid among pregnant women who referred to heath centers in Iranshahr city (2010).

نویسندگان [English]

  • M Rezaei
  • N Mohammadinia
  • N Heidari
  • SH Pejmankhah
چکیده [English]

  Background and Objective: Folic acid is important vitamin in pregnancy because it is necessary in synthesis of DNA , protein and ery thro poesies. In pregnant folat deficiency women can induce fetal cardiac and neural defects and anemia in fetus and mothers, the goal of this study is to determine of awareness on taking folic acid among pregnant women who referred to health centers in Iranshahr city during 2010.   Material and methods : This study was a descriptive and analytic (cross-sectional) study which was conducted on 400 pregnant and Iranian women who were recruited by Quota cluster sampling through referred to health centers in Iranshahr city during April to July 2010. Validity and reliability of tool gained through content validity and Alfa cronbach test. Data was collected in one time occasion and in person. Data analyzed by spss18, fisher, x2 and Pearson correlation tests.   Results : The mean age was 26.17 ± 5.6 and the mean awareness in mothers was 25.069±4.1 (minimum15 and maximum36). One percent of participitants had weak awareness, 83.3% moderate awareness and 9% good awareness. The most of correct phrase (the most of awareness ) was folic acid have to use daily and folic acid is as tablet(75.8%).at least awareness was folic acid using have not contraindication in gastrointestinal disorder(50.3%).The greatest source information about folic acid were physician and health personnel(67.6%).More than half of samples (55.3%)were not taking folic acid in pregnancy period and most often they stated that they forgotten to take(32%).There was a significant relation between awareness and parental education, father's job, mother's age, ongoing consumption, anemia, history of preterm labor and abortion (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • awareness
  • Folic acid
  • Pregnant women