رفتارهای مخاطره آمیز در دانش آموزان پسر مقطع اول دبیرستان از نظر معلمین آن‌ها

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: نوجوانان، قشر عظیمی از جمعیّت کشور ما را تشکیل می دهند و به عنوان عامل پویایی و تداوم حیات اجتماعی در رشد نقش به سزایی را ایفا می کنند. از این رو شناخت و بررسی مشکلات و مسائل آنها سر لوحه کار پژوهشگران قرار گرفته است.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 143 نفر از دانش آموزان پسر مقطع اوّل دبیرستان‌های شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه بومی شده YRBS استفاده شد و به بررسی تاریخچه رفتاری، رفتار های مخاطره آمیز، محیط خانواده و اقدامات اولیاء مدرسه بعد از بروز رفتار مخاطره آمیز از سوی دانش آموز پرداخته شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار spss و شاخص های آمار توصیفی انجام گردید.   یافته ها: در8/68درصد موارد دانش آموزان از نظر بروز رفتار های مخاطره آمیز کلامی بی خطر و4/1درصد پرخطر بودند. 64درصد دارای رفتاری بی خطر غیرکلامی بوده اند و 9/6 درصد نیز بالای حدّ متوسط بوده اند. از نظر معلمین هیچ یک از دانش آموزان از نظر رفتار های مخاطره آمیز غیرکلامی پر خطر نبوده اند.24درصد دارای محیط خانواده آشفته می باشند. معلمین، دانش آموز خطاکار را در 6/29درصد موارد با اخراج دانش آموز از کلاس درس و 1/28درصد با احضار والدین دانش آموز به مدرسه، تنبیه کرده بودند.   بحث: بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر معلمین بر این باور بودند که هیچکدام درکل دارای رفتار پر خطر نمی باشند ولی6/7درصد دارای رفتارهای مخاطره آمیز بالای حدّ متوسط بوده اند که خود می تواند زنگ خطری باشد که ورود این نوجوانان را به زمره همسالان بزهکار خود هشدار دهد.   نتیجه گیری : با وجود این که رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان پسر دبیرستان‌های اصفهان کم می باشد، اما با در نظر گرفتن وجود رفتارهای مخاطره آمیز بالای حد متوسط و عدم استفاده کافی از روش های مناسب مشاوره ای، لازم است برای پیشگیری از ایجاد رفتارهای پرخطر اقدامات لازم مشاوره ای و آموزشی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the high risk behaviors of isfahan male first year male high school students from their teachers’ view point during 2009-10

نویسندگان [English]

  • M Badrian
  • M Shakour
  • M Keshvari
  • H Badrian
چکیده [English]

  Introduction : Teenagers are a hsge proportion of the population in our country, and play an important role in the dynamics of social life. Therefore, understanding of their problems need to be considered.   Materials and Methods : this is descriptive study - cross-sectional. The studied population was 143 male first level high school students in Isfahan. The Questionnaire was a modified YRBS to review history of students behavior, the amount of non-verbal high risk behavior, evaluation of family environment and teachers and school staff regarding dealing write their behaviors after incidence of risky behavior .   Results : our results demons treated that 68.8% of students had low risky verbal behavior or safe, and 1.4% of them were high risk. 64% had safe non-verbal behavior and 6.9% had been above the average. Teachers believed none of the students had high-risk non-verbal behavior. 24% had disturbed family environment and 68.1% of the family had no confusion. Teachers had punished students, 29.6% by sacking them from classroom, 16% of cases by additional homework, 8.9% cases by sacking from the institution and 28.1% of students by summoning of their parents to school.   Discussion : Based on the results of this study teachers believed that none of their students had high risk behavior, but 7.6% of students with risky behavior were above average and this can be considered as a warning to our community us about the possibility of entrance at them in criminal group.   Conclusion: It's suggested to design a part for assessment and screening for mental illness and mental health of students in their health certificate by experts the field of mental health .

کلیدواژه‌ها [English]

  • high-risk behaviors
  • Student
  • teenagers
  • Isfahan