عوامل تنش‌زای شغلی در کارکنان پرستاری و مامایی شهر رفسنجان در سال 1388

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف : اشتغال و کارکردن بخش عمده‌ای از زندگی اجتماعی انسان را تشکیل می‌دهد و می‌تواند ع امل مهمّی برای ایجاد تنش در فرد باشد که سبب نارضایتی، ترک حرفه و ارائه نادرست خدمات به مراجعه‌کنندگان گردد. با توجه به حساسیت حرفه پرستاری و مامایی ، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تعیین رتبه تنش عوامل تنش‌زای شغلی در پرسنل پرستاری و مامایی طراحی شده است .   مواد و روش ها : در این مطالعه توصیفی مقطعی، جامعه پژوهش شامل تمامی کارکنان پرستاری(پرستار، بهیار، تکنیسین‌های اتاق عمل و هوشبری) و مامایی شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان(حضرت علی ابن ابیطالب، مرادی و نیک نفس) بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگر ساخته مشتمل بر فاکتورهای دموگرافیک و عوامل تنش‌زای حرفه‌ای بود. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون مجذورکای مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.   یافته ها : از مجموع 311 کادر پرستاری مورد مطالعه، اکثریت آنها (83درصد) مونث و نیز متاهل بودند. 8/59درصد آنها پرستار و 2/84درصد بصورت شیفت در گردش فعالیت می ‍ کردند. 7/63 درصد در بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب، 7/7درصد در بیمارستان مرادی و 6/28درصد در زایشگاه نیک نفس شاغل بودند. نتایج نشان داد که در درجه اول عوامل تنش‌زای جسمی – روانی ( 5/65درصد) و در درجه دوم عوامل اقتصادی( 9/63درصد) به عنوان مهمترین عوامل تنش‌زای شغلی گزارش گردید ضمن اینکه 4/49درصد آنها عوامل فرهنگی – اجتماعی را در قالب کم استرس ترین عوامل تنش‌زا مطرح نمودند.   نتیجه گیری: با عنایت به یافته های پژوهش، توجه بیشتر مسئولین به رفع عوامل تنش زای گزارش شده( به ویژه عوامل جسمی – روانی و اقتصادی)، موجب کاهش تنش و افزایش رضایتمندی و در نتیجه افزایش کیفیت مراقبت از بیماران خواهد شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occupational stress factors in nursing and midwifery staff at Rafsanjan university hospital during 2010.

نویسندگان [English]

  • Gh Rafiee
  • H Esmaeili
  • H Khodadadi
  • A Sayyadi
چکیده [English]

  Background and Objective: Employment and occupation play important role in man-kind life. It can induce stress to the employers which causes leaving tobjob, un-satisfaction and also presentin unfavorable services to the customers. With respect to the paramount important of nurses and midwives, health system the present study was carried out to identify stressful factors and also their score level on nurses and midwifery staff of Rafsanjan university hospitals.     Material and Methods : In this descriptive study, all nurses and obstetricians who are working at the hospitals of Rafsanjan city including Moradi, Niknafs and Ali-ebn-abitaleb hospitals were selected with census method. Data were collected by a researcher designed questionnaire including demographic and stressful factors. The data were analysed by using SPSS software version 13 and the chi-square distribution test.     Results: The studied nurses and midwives are 311 who 83% are female and married of Them. 59.8% are nurses who 84.2% working as a shift. They employed in the Moradi, Niknafs and Ali-ebn-abitaleb hospitals 7.7%, 27.6% and 63.7% respectively. The results demonstrated that psychological- body factors having the most stressful affects (65.5%) then economical factors with 63.9%. In addition, 49.9% of the studied population believed that social-culture factors had the least stressful affects.     Conclusion: Regarding to the obtained results, psychological-body factors and social-culture factors could be considered to improve satisfaction and reduce stressful factors for nurses and obstetricians consequently develop care quality of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job
  • Stressor factors
  • Nurses
  • midwives
  • Rafsanjan