الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1386

نویسندگان

1 گروه پرستاری بهداشت همگانی و مامایی ،دانشکده پرستاری ومامایی

2 گروه پزشکی اجتماعی

3 گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی

4 گروه اتاق عمل دانشکده پرستاری مامایی

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف : افزایش و ز ن از تغییرات مهم دوران بارداری می باشد به طوری که تغییرات وزن مادر در رابطه با بارداری می‌تواند پیامد های نامطلوب داشته باشد. از آنجا که وزن‌گیری زیاد و حتی ناکافی زن باردار با عوارض زیادی همراه خواهد بود. لذا تعیین الگوی افزایش وزن زنان باردار یک ضرورت بوده و این پژوهش به بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر رفسنجان پرداخته است.   مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. محیط پژوهش کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان بوده و نمونه‌های پژوهش را مادران سالم و با حاملگی طبیعی یک قلوئی که حداقل بین ماه‌های سوم تا نهم بارداری به طور مرتب مراجعه داشتند، تشکیل داد. روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و بر اساس تعداد زنان در سنین بارداری مراکز بهداشتی مختلف در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. جهت تعیین شاخص توده بدنی اولیه، وزن قبل از هفته 12 بارداری در نظرگرفته شد. سپس میزان افزایش وزن زمان بارداری با جدول پیشنهادی موسسه پزشکی امریکا مقایسه گردید. داده ها با نرم افزار SPSS و از طریق آزمون های آماری تعیین شاخص ها، T-Test وکای اسکویر در سطح معنی داری 05/0 P < تجزیه و تحلیل گردید.   یافته ها: ازبین 176 نمونه مورد پژوهش، اکثر آنها (3/48% ) دارای BMI طبیعی ( 26- 8 /19)، 17 درصد BMI کمتر از 8/19، 8/18درصد BMI ( 29-26) و 9/15درصد دارای BMI بیشتر از 29 بودند. در مجموع میانگین افزایش وزن بارداری در نمونه های مورد پژوهش 3/0 ± 8/11 کیلوگرم بود . میانگین افزایش وزن در سه ماهه اول 1/0 ± 8/0 ، در سه ماهه دوم 2/0 ± 8/5 ودر سه ماهه سوم 2/0 ± 1/5 کیلو گرم بود. بین افزایش وزن بارداری با سن زنان، نا خواسته بودن بارداری و تعداد بارداری قبلی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت(05/0 p < ).   نتیجه گیری: نتایج این پژوهش مشخص می کند که افراد با BMI بالا در طول بارداری افزایش وزن بیشتری داشته که به نظر می‌رسد این افزایش وزن به علت استعداد بیشتر جهت وزن گیری و خصوصیات رفتاری ویژه افراد چاق باشد. بنابراین توصیه می‌شود زنان چاق قبل از حاملگی مورد مشاوره قرار گرفته تا به وزن مناسب برسند. توجه کافی به اهداف برنامه های تنظیم خانواده با برنامه ریزی صحیح وآموزش کافی مادران در دوران بارداری برای رسیدن به نتایج یک حاملگی موفق لازم می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the pattern of maternal over weight during pregnancy in Rafsanjan Health Centers during 2009

نویسندگان [English]

  • F Abdoli 1
  • M Asad poor 2
  • SH Hydari 3
  • A Soltani 4
چکیده [English]

  Backgroud and Aim: One of the important changes during pregnancy is pregnancy associated over weight. So that weight changes in relation to pregnancy may be undesirable outcomes. Since the overweight in pregnant women is associated with complications, in us, determining the pattern of weight gain in pregnant women is a necessity. Therefore this study was designed to evaluate the pattern of pregnancy ossociated over weight in women who reffered to health centers of Rafsanjan .   Material and Methods: This study is a descriptive- analytic. The research environment in all health centers in Rafsanjan and research samples of healthy mothers with normal singleton pregnancies at least between the third to ninth months of pregnancy. Quota sampling based on the number of women in gestational age was different health centers. Data were collected by questionnaire. To determine BMI, weight prior to pregnancy was considered before 12th were of pregnancy. Then weight gain during pregnancy compared with a table of the proposed IOM (institute of medicine).The data were analyzed by SPSS software using relevant statistical tests(T-test, Square-Test )at the significant level of (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weight gain- pregnancy- BMI-delivery outcomes