بررسی دیدگاه پرستاران در مورد عوامل خطر ساز امنیت بیمار وخطاهای دارویی و نقش عوامل محیطی درآن دربیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1386

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف : خطاهای دارویی علاوه بر ناامن ساختن محیط مراقبتی، هزینه های زیادی را به سیستم بهداشتی- درمانی تحمیل می‌کند. با توجه به این که در اغلب مراکز درمانی پرستاران مسئول تجویز دارو هستند بنابراین می توانند نقش حیاتی در امنیت دارویی ایفا نمایند. لذا در این مطالعه دیدگاه پرستاران در مورد عوامل خطر ساز امنیت بیمار و خطاهای دارویی و نقش عوامل محیطی در آن در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1386 مورد بررسی قرار گرفت.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، کلیه کارشناسان پرستاری شاغل در بیمارستان‌های رفسنجان در سال 86 که دارای حداقل یک سال سابقه کار بودند، به روش سرشماری انتخاب و عوامل خطر امنیت بیمار در دارو درمانی از دیدکاه آنها توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته در 4 دسته سازمانی، فردی، محیطی و دستورات دارویی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی محیط و تجهیزات بخش از چک لیست استفاده شد. اطلاعات پژوهش توسط نرم افزار SPSS نسخه 5/ 11 و آزمون های آمار t ، مجذور کای، ANOVA و ضریب همبستگی تجزیه تحلیل شد.   یافته ها: از دیدگاه پرستاران مهم‌ترین عوامل خطر به ترتیب مربوط به عوامل سازمانی (94/3). فردی (57/3)، دستورات دارویی(55/3) و محیطی(3/3) بود. بارکاری زیاد پرستاران 1±2/4، خوانا نبودن خط پزشکان 1±18/4 ، عدم توانایی در محاسبات دارویی 2/1± 84/3، و خارج کردن قرص‌ها از بسته بندی آنها9/0±19/4 به ترتیب از عوامل سازمانی، دستور دارویی، فردی و محیطی بالاترین میانگین را به خود اختصاص دادند. میانگین امتیاز فهرست بازبینی بخش ها، بیانگر وضعیت نامطلوب بود( میانگین 4). سر و صدای زیاد محیط، خارج کردن قرص ها از بسته بندی آنها، عدم امکان تنها بودن پرستار در حین آماده کردن داروها و عدم وجود دستبند آلرژی برای بیماران، مهمترین عوامل مربوط به تجهیزات و محیط بودند.   نتیجه گیری: عوامل سازمانی و محیطی به طور بالقوه زمینه ساز بروز خطاهای دارویی و به خطر افتادن امنیت بیمار در دارو درمانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of nurses opinions regarding risk factors of patient safety and medication errors and role of environmental factors, among Rafsanjan university hospitals during 2007

نویسندگان [English]

  • Sh Heidari
  • T . Negahban
  • Z Fatehi
چکیده [English]

  Background & and Objectives : Medication errors cause an unsafe healthcare environment and in poses unwanted costs to at healthcare system. Nurses are responsible for administration of medication in most of health centers, thus, play significant roles in medication safety. The present study was carried out to evaluate the risk factors of medication errors in opinion of nurses and role of ward environment.   Material and Methods: In this descriptive study subjects were all of nurses working in Rafsanjan university hospitals with approximately one year experience. Our data is collected using a researcher designed questionnaire contains demographic data along with 26 items about risk factors of medication errors in opinion of nurses which categorized in 4 groups: organizational, personal, drug orders and environment factors . Role of ward environment risk factors assessed by a18 item observational checklist. . Data were analyzed by SPSS 11.5 software using statistical tests such as independent t-test, chi square, ANOVA, and correlations.   Results: The order of the most important risk factors in opinion of nurses was organizational, personal, drug orders and environmenta l factors. Following items had the highest mean scores: inadequate staffing and high nurse/patient ratios (organizational), illegible written medication orders (drug orders), removal the medication from its unit-dose package (environmental) and incorrect dosage calculation (personal). The mean score of ward observation was 4, which indicated undesirable condition. The most important ward environment risk factors contains: environmental noise and inadequate light, impossibility of being alone for nurses during drug preparation, and lack of allergy bracelet for patients.   Conclusion: Based on findings, at this study organizational and environmental factors are potential risk factors for medication error and threat patient safety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • patient safety
  • Drug administration
  • medication errors
  • Nurses
  • risk factor