میزان آگاهی و عملکرد تکنولوژیست های رادیولوژی مراکز درمانی شهر رفسنجان در رابطه با حفاظت پرتوی بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی در سال 1389

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: انجام هر نوع فرآیند رادیولوژی تشخیصی با استفاده از پرتو ایکس، نیازمند دانش و آگاهی پرتوکاران در مورد عوارض بیولوژیک پرتو یونیزان بوده و از سویی در اختیار داشتن وسایل حفاظت در برابر پرتو نیز از ضروریات مسلم است تا کارکنان این بخش بتوانند با توجه به دانش خود عملکرد مناسبی در حفاظت پرتوی بیماران داشته باشند. این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی و عملکرد تکنولوژیست های مراکز رادیولوژی شهر رفسنجان انجام گرفته است.   مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفی، کلیه تکنسین ها، کاردان ها و کارشناسان مراکز رادیولوژی رفسنجان در سال 1389 به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان آگاهی و عملکرد تکنولوژیست ها ی رادیولوژی از طریق یک پرسش نامه پژوهشگر ساخته که روایی آن توسط متخصصین رشته ی مربوطه و پایایی آن با آلفا کرونباخ 86%تائید شده بود، جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی انجام شد.   یافته ها : از 19 تکنولوژبست مورد مطالعه، 9/57درصد آنها مونث، 4/47درصد دارای مدرک فوق دیپلم بوده و بیشترین سنوات خدمتی را رده زیر ده سال (6/52درصد) به خود اختصاص دادند. نتایج نشان داد که 5/78 درصد تکنولوژیست ها دارای آگاهی ضعیف، 11 درصد آگاهی متوسط و 5/10 درصد دارای آگاهی خوب هستند. میزان عملکرد افراد مذکور 7/73 درصد در سطح ضعیف و 3/26 درصد در سطح متوسط قرار داشت. ارتباط سطح آگاهی یا عملکرد با متغیرهای دموگرافیک به دلیل حجم محدود نمونه ها انجام نگرفت.   نتیجه گیری: با توجه به سطح ضعیف آگاهی و عملکرد تکنولوژیست های مورد مطالعه و اهمیت حفاظت بیماران در برابر پرتوهای یونیزان و نقش کلیدی تکنولوژیست های رادیولوژی در این مقوله ی مهم، ضرورت برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه ی رادیو بیولوژی و حفاظت در برابر پرتو ها و آشنا ساختن هر چه بیشتر آنان با امکانات و روش های گوناگون جهت انجام حفاظت پرتوی احساس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the knowledge and performance status of the radiology technologists of Rafsanjan radiology centers about protection again st iradiation of patients in radiology departments during 2010

نویسندگان [English]

 • L-A Mehdipour
 • F Asadi pour
 • R Pour ravari
 • M Ali nasab
 • B Sabbagh
 • F Afzali
 • A Saiiadi
 • H Abbasian
چکیده [English]

  Background and objectives: the knowledge of radiation workers about biological effect of ionization rays is the first essential subject of any diagnostic radiology process performance and in other hand having the radiation protection devices is the most important compulsory subject in radiology departments. Due to the of important role of radiation workers in protection of patient, again st irradiation we have tried to evaluate the knowledge of these groups in Rafsanjan radiology centers.   Material and methods: In this descriptive study, the radiology technologists' including bachelors, associated diploma and experimental technicians have been studied using researcher, designed questionnaire. The knowledge and performance of samples about radiation protection is evaluated and data analyzed using SPSS soft ware.   Results: based on these findings, the level of knowledge of radiology technologists about radiation protection of patients were 78.5 % poor, 11 % average and 10.5 % good. The performance rate of this group also were 73.7 % poor, 26.3% average and not good values were observed.   Conclusion: Based on the results of our study due to the poor level of knowledge and performance of studied cases in this research and also important role of radiology technologists in this field, establishment of work shops in radiobiology and its related protections for essential.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Radiation Protection
 • radiology technologist
 • ionization radiations