دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، مهر 1388 (10) 
میزان آگاهی و عملکرد تکنولوژیست های رادیولوژی مراکز درمانی شهر رفسنجان در رابطه با حفاظت پرتوی بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی در سال 1389

صفحه 7-12

لطف علی مهدی پور؛ فاطمه اسدی پور؛ رقیه پورراوری؛ مهرناز علی نسب؛ بهجت صباغ؛ فاطمه افضلی؛ احمدرضا صیادی؛ حسین عباسیان


میزان آگاهی و عملکرد پرسنل خدماتی بیمارستان های ایرانشهر در مورد بیماری هپاتیت ب درسال1389

صفحه 43-50

ندا محمدی نیا؛ محمدعلی رضائی؛ حسن شریفی؛ سمیه سالاریان؛ صدیقه عباس زاده