میزان رعایت استقلال طی مراقبتهای پرستاری از دیدگاه نوجوانان بستری در بیمارستانهای کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1387

نویسنده

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: احترام به استقلال، یکی از اصول اساسی رعایت حقوق بیمار است که عدم توجه به آن از سوی پرستار در کنار محدودیت توانایی‌های فیزیکی ناشی از بیماری و بستری شدن در بیمارستان، می‌تواند سبب بحران ‍ های موقعیتی جدی در بیمار گردد. این مطالعه با هدف تعیین میزان رعایت استقلال طی مراقبت ‍ های پرستاری در نوجوانان بستری انجام گردید.   مواد و روش ‍ ها: در این مطالعه توصیفی، تعداد 180 نوجوان 18- 12 سال بستری در بیمارستان ‍ های کودکان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، که شرایط ورود به مطالعه را داشته، به روش نمونه ‍ گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک و میزان رعایت استقلال آنها طی مراقبت ‍ های پرستاری از طریق پرسشنامه و به روش خودگزارشی، جمع ‍ آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ‍ ها به کمک نرم ‍ افزار آماری SPSS و با به کارگیری آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون من ‍ ویتنی یو و کروسکال والیس صورت گرفت.   یافته ‍ ها: بیش از یک سوم از نوجوانان مورد پژوهش (1/36درصد) در رده سنی 15-14 سال و بیش از نیمی از آنها (3/53درصد) پسر بودند. از دیدگاه اکثر نوجوانان بستری(7/66درصد)، استقلال آنان طی مراقبت ‍ های پرستاری تا حدودی رعایت ‍ شد. از دیدگاه نوجوانان، گزینه «حضور فرد مورد علاقه به عنوان همراه» بیشترین و گزینه ‍ های«انتخاب محل تخت و اتاق با نظر نوجوان» و «تغییر پرستار در صورت تمایل» به عنوان کمترین موارد رعایت در زمینه استقلال گزارش شد. بین مشخصات فردی سن، محصل بودن، سابقه بستری در بیمارستان، علت بستری، طول مدت ابتلا و دفعات بستری نوجوانان با درک آنان از رعایت استقلال، اختلاف آماری معنی ‍ داری وجود داشت.   نتیجه ‍ گیری: در مجموع، یافته ‍ های مطالعه نشان داد که از دیدگاه نوجوانان، استقلال آن ‍ ها طی مراقبت ‍ های پرستاری به خوبی رعایت نمی ‍ گردد لذا لزوم برگزاری دوره ‍ های آموزشی جهت آشنایی پرستاران به اهمیت استقلال و مراعات آن در حین مراقبت از نوجوان، توصیه می ‍ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Observance of independence in nursing care based on opinious of hospitalized teenagers in pediatrics hospitals of Tehran University of Medical Sciences during 2008

نویسنده [English]

  • T Sadeghi
چکیده [English]

  Background : one of basic principles in observance of patient right , is respect for independence, that careless of by nurses inparalell with limitation of physical ability arised from disease and hospitalization can causes situational , crisis in patient. This study aimed to assess the observance of independence in hospitalized teenagers during nursing care.   Material and Methods : In this descriptive study, the data were collected using convenience method sampling of 180, 12-18 years old hospitalized teenagers in hospitals of Tehran University of Medical Sciences which had criteria for enaeving is the study. Demographic data and observance of indenendeuce were collected by a questioner which was filled out by attended. Data we analysis with SPSS software and using man-whitney u and kruskal-wallis tests.   Results : More than one third of the studied teenagers (36.1%) were between 14-15 years old more than half of them were males (53.3%) . Findings shown from view paints Most of teeagers (66/7%) observance of their independence through nursing care is moderate. From view points of teenagers , t he most observanced expression about independence was phrases “presence of the favorite person as companion” and the least observance phrases were “choosing the bed and the room location with the teenager’s opinion”and “change the nurse if there is a tendency for”. Furthermore , results showed that there was a statistically significant difference between adolescents` perceptions and observance of their independence in demographic variables such as age , experience of hospitalization , number of hospitalizations , cause of hospitalization , duration of illness and duration of hospitalization .   Conclusions : The findings of this study indicated from view of teenagers observance of their independence through nursing care is low. Furthermore planning of educational courses for nurses about importance of independence and observance of it suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autonomy
  • Nurse
  • hospitalized adolescent
  • Tehran